Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Petter Andre Arvesen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
2 år

HSPBU10107 Kompetanse og tjenesteutvikling (Høst 2007–Vår 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk praksisemne i Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

Undervisningssemester

1. - 4. semester.

Innhold

Emnet fokuserer på utvikling av kunnskap, tjenestetilbud og fagpersonlig kompetanse. Oppmerksomheten rettes mot utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger i praksis og forholdet mellom disse. Emnet knyttes tett opp til veiledning i praksis og konkrete utviklingsprosjekter på arbeidsplassen.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet utgjør studentens praksis, og er basert på deltakelse i studie- og veiledingsgrupper. . Det vil også bli gitt opplæring i IKT- basert læring. Denne kommunikasjonsplattformen vil danne grunnlaget for deler av veiledningen knyttet til emnet.

Praksis

Studentene må arbeide direkte med barn og/eller ungdom i minimum 50% stilling under den perioden emnet avlegges/hele studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Godkjent individuelle målsettiniger for praksissemester på 1500 ord (+/- 10%)
  • Godkjent refleksjonsnotat knyttet til praksisforløpet på 1500 ord (+/- 10%)
  • En skisse til prosjektoppgave presenteres i gruppen av medstudenter og faglærer i 3. semester
  • Minimum 80% deltakelse i undervisningen

Skriftlige arbeidskrav må leveres innen nærmere fastsatte frister. Skriftlige arbeidskrav som vurderes til "ikke godkjent" kan omarbeides inntil to ganger.

Eksamen

Prosjektoppgave knyttet til studentens praksis. Oppgaven skal ha et omfang på 4000 ord

(+/- 10 %). Det gis to timer veiledning. Prosjektoppgaven vurderes med karakteren A - F.

Litteratur

Barth Tom & Nësholm (2007): Motiverende samtale - Endring på egen vilkår. Fagbokforlaget. (165s.)

Berge, Torkil & B. Repål (2005): Den indre samtalen. Kognitiv terapi i praksis. Oslo: Gyldendal akademisk forlag. (265s.) 

Eide, Solveig Botnen & H. H. Grelland, A. Kristiansen, H. I. Sævareid, D. G. Aasland (2003): Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk. Fagbokforlaget. (137s.)

Eliassen, Helge & J. Seikkula (red.) (2006): Reflekterende prosesser. Universitetsforlaget. (side 51-113, 62s)

Hauge, Hans & M. B. Mittelmark (red) (2006): Helsefremmende arbeid i en brytningstid. Fra monolog til dialog? Fagbokforlaget. (utdrag)

Lave, Jean & E. Wenger (1991): Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge university press. (123s.)

I tillegg kommer 200-300 sider selvvalgt litteratur - ca 1000 sider pensum

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 02:38:31