Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Petter Andre Arvesen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSPBU10207 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Innhold

Hovedtema i emnet er;

- Grunnleggende perspektiver på etikk og juss

            - Barns og unges psykiske helse

            - Ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer

            - Tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse hos barn og unge

            - Perspektiver på barndom, ungdom og kultur

            - Den samfunnsskapte uhelsen

            - Trivsel og forhold som fremmer god psykisk helse

 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som 2-3 dagers samlinger. Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på tradisjonell undervisning og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper. Fokus på bruken av erfaringer fra praksis og problembaserte læringsprinsipper vil benyttes. Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn. Det vil bli gitt opplæring i IKT- basert læring. Denne undervisningsformen vil danne grunnlaget for veiledning mellom undervisningssamlingene. 

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Godkjent individuelt refleksjonsnotat med presentasjon av eget faglig ståsted og kunnskapsbehov på 1500 ord (+/- 10%)
  • Minimum 80% deltakelse

Skriftlige arbeidskrav må leveres innen nærmere fastsatte frister. Skriftlige arbeidskrav som vurderes til "ikke godkjent" kan omarbeides inntil to ganger.

 

Eksamen

Prosjektoppgave knyttet til sentrale problemstillinger innen emnet. Oppgaven skal ha et omfang på 3500 ord (+/- 10 %). Det gis to timer veiledning. Prosjektoppgaven vurderes med karakterskala A - F.

Litteratur

Antonofsky, Aron (2003): Hälsans Mysterium. Natur och kultur (utdrag).

Broberg, Anders & K. Almqvist, T. Tjus (2006): Klinisk barnepsykologi. Utvikling på avveier. Fagbokforlaget. (275s.).

Ekland, Tor-Johan (2003): Ein diagnose av psykiatridiagnoser I: Impuls nr. 1 - 2003. (9s.). 

Frønes, Ivar (2003): Moderne barndom. Cappelen akademisk forlag. (157s.). 

Kirkengen, Anna Luise (2005): Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Universitetsforlaget. (194s.). 

Lagerberg, Dagmar & C. Sundeling (2003): Risk och prognos i socialt arbete med barn. Forskningsmetoder og resultat. Gothia. (utdrag).

Mevik, Kate & B. E. Trybom (2002): Når foreldre er psykisk syke. Universitetsforlaget. (122s.).

Norvoll Reidun (red.) (2002): Samfunn og psykiske lidelser. Samfunnsvitenskapelige perspektiver - en introduksjon. Gyldendal. (kap. 2, 27s.).

Sandberg, Sveinung og W. Pedersen (2005): Rett fra pikerommet, med ransel på ryggen? -  Om ungdom som oppholdt seg rundt plata. NOVA Rapport nr: 6/05. www.nova.no (95s.).

I tillegg kommer 200-300 sider selvvalgt litteratur - ca 1000 sider pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 02:38:15