Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSOS10107 Sosionomen. Faget, yrket og samfunnet (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i sosialt arbeid.

Undervisningssemester

Bachelor i sosialt arbeid: 1.semester (høst).

Innhold

Introduksjon til yrkesrollen:

Det gis en innføring i:

 • Sosialt arbeids historiske utvikling
 • Introduksjon til yrkesrollen
 • Ulike kunnskapssyn
 • Velferdsstatens oppbygging og oppgaver
 •  Sosialtjenesteloven og dens historiske bakgrunn
 • Barnevernsloven og dens historiske bakgrunn
 • Yrkesetisk grunnlagsdokument
 • Relasjonsarbeid
 • Sosialt arbeids analytiske fokus
 • PBL som pedagogisk metode
 • Innføring i høgskolen læringsplattform
 • Generell IT - innføring
 • Bibliotekundervisning med datasøk
 • Akademisk skriving i skriveverksted

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert etter prinsippene om problemsbasert læring som innebærer selvstudier, forelesninger, obligatorisk deltakelse i seminargrupper, veiledning og arbeid i basisgrupper.

I løpet av emnet skal det skrives fire PBL-notater.

Ett av notatene skal skrives i gruppe og tre notater skal skrives individuelt. Notatet i gruppe skal være på maks 1000 ord, og de individuelle notatene på maks 700 ord.

Arbeidet med notatene presenteres i seminar med muntlig tilbakemelding fra medstudenter og seminarledere.

Det er fire timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Studentene skriver en veiledningslogg i gruppe som leveres i Blackboard innen en gitt frist. Det gis tilbud om akademisk skriving i skriveverksteder.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av veiledningslogg innen fastsatt frist.
 • Innlevering (innen fastsatte frister) og presentasjon av fire notater (ett notat i gruppe makx 1000 ord, mens tre notater skrives individuelt på maks 700 ord hver).
 • Deltakelse på basisgruppeveiledning. Se %DObligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet%D i studieplanen for krav til frammøte.
Arbeidskravene er gyldig ett semester etter at de er godkjent. Se Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften for nærmere bestemmelser vedrørende arbeidskrav.

Eksamen

To dagers hjemmeeksamen. Studentene skriver en individuell oppgave på maks 1600 ord. Eksamensbesvarelsen skal bygge på to av de individuelle notatene som er skrevet i løpet av emnet. Notatene legges ved som vedlegg, men inngår ikke som grunnlag for vurdering. Besvarelsen vurderes etter karakterskala A-F. Besvarelser som mangler vedlegg, vil bli vurdert til ikke bestått (F). Det benyttes to interne sensorer i vurderingen av besvarelsen.

Litteratur

361.3 Aa
Aamodt, L. G. (1997). Den gode relasjonen : støtte, omsorg eller anerkjennelse?, 211 s.
Oslo : Ad notam Gyldendal ISBN 82-417-0756-8.
Hele boka

Artikkel i tidsskrift
Andenæs, A. (2004). Hvorfor ser vi ikke fattigdommen? : fra en undersøkelse om barn som blir plassert utenfor hjemmet. I: Nordisk sosialt arbeid, vol. 24, nr. 1, s. 19-33
www.idunn.no

Stortingsmelding
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006). Arbeid, velferd og inkludering : Kortversjon av Stortingsmelding nr. 9 (2006-2007), 12 s. Oslo : Departementet
www.regjeringen.no

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) (2002).
Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO).
www.fobsv.no

361.301 Le
Levin, I. (2004). Hva er sosialt arbeid, 150 s. Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-15-00598-5 (124 sider)

361.301 I
Kapittel i bok
Pettersen, K. (2002). Å leve etisk er å velge seg selv.
I: Lundstøl. J. (red.), I dannelsens tegn : profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker. (12 sider)

808.066 Pe
Pettersen, R. C. (2000). Oppgaveskriving : grunnbok og veileder for studenter, 128 s. Kråkerøy : Storhaugveien Publ. ISBN 82-995271-1-2. (60 sider)
Kap. 4 og kap. 5: s. 43-103

371.39 Pe
Pettersen, R. C. (2005). PBL for studenten : en introduksjon til PBL for studenter og lærere, 186 s.
(2. utg ). Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-15-00750-3 (105 sider)
s. 9-114

361.65 Rø
Rønning, R. & L. J. Solheim (1998). Hjelp på egne premisser? : om brukermedvirkning i velferdssektoren, 181 s. Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-00-12710-9. (72 sider)
Kap. 2, 3 og 4: s. 21-93

Lover
Lov om sosiale tjenester m.v. (Sosialtjenesteloven)
www.lovdata.no

Totalt                                                                                                                                        489 s.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 02:37:34