Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSRUS10107 Psykologisk, medisinsk og samfunnsmessig grunnlagsforståelse av rus- og avhengighetsspørsmål (Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i rusproblematikk 1.

Undervisningssemester

1. semester (vår).

Innhold

Sentrale tema er:

·        Grunnlagsforståelse av rus- og avhengighetsbegrepet i et samfunnspsykologisk- og medisinsk perspektiv

·        Lovgrunnlaget for rusomsorgen

·        Forståelsen av dualproblematikk

·        Brukermedvirkning

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres i form av 4 samlinger à 3 - dagers varighet. Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn og undervisningen vil både være gruppebasert og felles. Det vil bli gitt opplæring i IKT- basert læring. Denne undervisningsformen vil danne grunnlaget for veiledning mellom undervisningssamlingene.

Studentene har krav på to veiledningstimer i forhold til prosjektoppgaven. Tidspunkt for veiledningstimene fastsettes normalt innen 1. mai.

Praksis

Ingen praksis i studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

·        Minimum 80% tilstedeværelse i den organiserte undervisningstiden. Dersom fraværsgrensen overskrides kreves dokumentasjon på at studenten innehar tilsvarende kunnskaper.

·        Studentene skal i løpet av semesteret legge frem foreløpig prosjektskisse muntlig for de andre studentene til en avtalt dato.

 

Godkjente arbeidskrav er gyldig så lenge studieplanen er gyldig.

Eksamen

Prosjektoppgave på 3500 ord (+/- 10 %). Oppgaven skal være koblet til problemstillinger innenfor forståelse og forklaringer av rusbegrepet. Prosjektoppgaven vil bli vurdert til bestått/ikke bestått.

Litteratur

Se pensumliste gjengitt tidligere i studieplanen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 02:37:37