Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Egil Bekkhus
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSAKU10307 Akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse, fordypning (Høst 2008–Vår 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i videreutdanning i akuttsykepleie.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnene HSAKUKL107 Klinisk emne, trinn 1 (15 studiepoeng) og HSAKU10107 Fordypning i sykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige tema, og akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse (20 studiepoeng).

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Innhold

Hovedtema:

·        Akuttsykepleiens ansvar og funksjonsområde.

·        Akuttsykepleie til ulike pasientgrupper i akuttmottak, herunder pasienter med indremedisinske, kirurgiske, nevrologiske og gynekologiske lidelser.

·        Akuttsykepleie til pasienter med ulike psykiatriske problemstillinger som medfører medisinske og/eller kirurgiske komplikasjoner. Herunder suicidiologi, selvskading og rusproblematikk. Konflikthåndtering og utageringsproblematikk. Innsikt i sentrale diagnoser som hører til dette fagområdet som personlighetsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser.

·        Akuttsykepleie til barn.

·        Akuttsykepleie til den eldre pasient.

·        Akuttsykepleie til den polikliniske pasient i akuttmottak.

·        Akuttsykepleie til den multitraumatiserte pasient.

·        Akuttsykepleiens ansvar og rolle i forhold til sentrale samarbeidspartnere utenfor akuttmottaket, som for eksempel barnevern og politi.

·        Akuttsykepleierens rolle på akutt medisinsk kommunikasjonssentral, AMK-nødmeldetjenesten.

·        Fagutvikling og undervisning.

·        Administrasjon og ledelse.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper og mappevurdering. I det teoretiske emnet og som grunnlag i PBL-arbeidet tas det utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra studentens egne praksisstudier. Målet er å integrere teori og praksis, samt stimulere studentene til refleksjon for derigjennom å utvikle funksjonsdyktige og reflekterte akuttsykepleiere.

Temaene vil i økende grad vektlegges i de kliniske emnene. Det stimuleres til refleksjon gjennom hele studiet.

Praksis

Emnet har ingen praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Øvelse i multitraume med ferdighetstest.
  • Godkjent gjennomføringsplan for fordypningsoppgave.
  • Test av funksjonsdyktighet på AMK.

Eksamen

Mappevurdering med følgende komponenter:

  • Et arbeid som er relatert til et prosjekt eller utviklingsarbeid rettet mot klinisk arbeid i akuttmottak. Studenten velger tema i samarbeid med praksisstedet og lærer. Omfang på 3000 ord (+/- 10 %). Teller 30 % av totalkarakteren.
  • Et PBL-arbeid som omhandler et av temaene i emnet. Omfang på 1500 ord (+/- 10 %). Teller 10 % av totalkarakteren.
  • En praksisoppgave. Omfang på 1500 ord (+/- 10 %). Teller 10 % av totalkarakteren.
  • Klinisk fordypningsoppgave med utgangspunkt i akuttsykepleierens funksjons- og ansvarsområde. Oppgaven er individuell. Omfang på 6000 ord +/- 10 %. Teller 50 % av totalkarakteren.

Det gis én samlet karakter. Ved ny, utsatt eksamen må mappas fire komponenter leveres på nytt.

Vurderes etter karakterskala A-F. Vurderes av intern og ekstern sensor.

Litteratur

Litteratur/Pensum:

Obligatorisk litteratur:

616.025 An
Andren-Sanberg, Å. Innan bakjouren kommit: Riktlinjer for akut omhendertagande av svårt skadade på akutmottagningen. Studentlitteratur, Lund 2005. 166 Sider

616.025 Ak
Callesen, T. m.fl. Den akutte patient Munksgaard, Køpenhavn 2005 347 sider

Artikkel i tidsskrift
Ekeberg, Ø. 'Villet egenskade, parasuicid eller selvmordforsøk'. Suicidologi, 2001; nr.1 6-7

Artikkel i tidsskrift
Hansson, L.E. Smärtstilling vid akut buksmärta. Läkartidningen, 2004 no. 14. 1254-1255.

616.025 Tr
Høgevold, H.E. m/fl. Traumemanual: Initial behandling av den multitraumatiserte pasient ved Ullevål universitetssykehus. . Ullevål universitetssykehus 2006. 256 sider

616.0472 Sm
Jensen, T.S., Dahl, J.B. og Arendt-Nielsen, L. Smerter, en lærebog. FADL's forlag AS København. 2003. 396 sider

616.028 In
Larsson, A. og Rubertsson, S. Intensivvård. Liber AB, Stockholm 2005. Kapittel 10, 15, 16, 19, 20, 22, 37, 39, 43, 45 og 47.  165 sider

616.858 To
Torgersen, S. Personlighet og personlighetsforstyrrelser. Opptrykk og utdrag 2004, 337 sider, orginalutgave Universitetsforlaget, Oslo 1995.

616.025 Wi
Wikstrøm, J. Akutsjukvård. Studentlitteratur, Lund 2006. 324 sider.

616.025 Ak
Østgaard Thomsen, O. og Hippe, E. Akutte medicinske tilstande. 7.utg. Køpenhavn, FADL 2007. 309 sider

Anbefalt litteratur:

Artikkel i tidsskrift
Brattebø, G, Wisborg, T. Organisering av traumemottak ved norske sykehus. Tidskriften Norsk Lægeforening nr. 20, 2001; 2364-7

Artikkel i tidsskrift
Bunch, E.H.'Etiske dilemmaer i en høyteknologisk avdeling.' Vård i Norden, 2001; vol.21, nr. 3, 4-8.

Artikkel i tidsskrift
Eriksson, J. & Elvandies, H. Ketoacidos förekommer även vid typ 2-diabetes. Läkartidningen, volum 96, nr.34.

Artikkel i tidsskrift
Farell, M. 'The challenge of breaking bad news'. Intensive and Critical Care Nursing, 1999; 15, 101- 110.

Giftinformasjonssentralen, Sosial og helsedirektoratet. Akutte forgiftninger, Revidert juli 2004.

618.9200231 Gr
Grønseth, R. og Markestad, T. Pediatri og pediatrisk sykepleie. Fagbokforlaget 2005

617 Ki
Haglund, U. og Hamberger, B. Kirurgi. Liber, Stockholm 2005.

617.96 An
Halldin, M. og Lindal, S. Anestesi. Liber, Stockholm 2000.

Artikkel i tidsskrift
Happ, M. B. 'Preventing treatment interfrence: The nurse's role in maintaining technologic devices'.Heart and Lung, 2000; vol. 29, no.1, 60-68.

618.9200231 Ha
Hazinki, M.F. Manual of pediatric critical care. Mosby 1999.

616.9 Ho
Hovig, B. og Lystad, A. Infeksjonssykdommer- epidemiologi, mikrobiologi og smittevern. Gyldendal Akademiske 2001.

617.960231 An
Hovind, I. Anestesisykepleie. Akribe forlag, Oslo 2002.

362.76 Ho
Howe, D. Child abuse and neglect.  Palgrave Macmillan, Houndsmills, Basingstoke 2005

617.47 Or
Hvid, I. m/fl. Ortopædisk kirurgi. FADL Forlag, København 2006.

Artikkel i tidsskrift
Hynne, A. 'Pårørende som deltakar eller tilskodar i terminalomsorgen?' Vård i Norden, 2001; vol. 21, nr.59, 4 - 8.

616.028 Ir
Irwin,R.S: and Rippe, J.M: Intensive care medicine. Lippincott 2003.

615.1 Fa
Jacobsen, D. og Vennerød, A.M. Farmakoterapi for helsepersonell. Ad Notam Gyldendal 1999.

616.858 Pe
Karterud, S., Urnes, Ø. og Pedersen, G. Personlighetsforstyrrelser. Pax Forlag 2001.

362.76 Ki
Kirkengen, A.L. Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Universitetsforlaget Oslo 2005.

616.025 Ak
Knudsen, Ø. Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus. Gyldendal Norsk Forlag AS 2001.

616.028 In
Larsson, A. og Rubertsson, S. Intensivvård. Liber AB, Stockholm 2005.

616.025 Le
Lennquist, S. Katastrofmedicin. Liber AB, Stockholm 2002.

Artikkel i tidsskrift
Lie, I. 'Etter den gyldne timen, står det fortsatt om livet'. Tidsskriftet Sykepleien, 2001, nr. 11, 58 - 62.

Artikkel i tidsskrift
Løvlien, M. 'Blir kvinners hjerter tatt på alvor'. Vård i Norden, 1/2001; nr.59, vol.2, 15 - 19.

616.89 Ma
Malt, U.F., Retterstøl, N og Dahl, A.A. Lærebok i Psykiatri. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2003.

Artikkel i tidsskrift
McKinlay, A., Couston, M. and Cowan, S. 'Nurses' behavioural intentions towards self-poisoning patients: a theory of reasoned action, comarison of attitudes and subjective norms as predictive variables'. Journal of Advanced Nursing, 2001; 34, 107- 116.

Artikkel i tidsskrift
Melum, L. 'Hvordan vurderer vi selvmordsrisiko?' Suicidologi, 2001; nr.2., 5-7, 13.

610.7302 Do
Moen, A., Hellesø, R., Quivey, M. og Berge, A. Dokumentasjon og informasjonshåndtering. Akribe forlag 2002.

616.028 Mo
Moesmand, A.M. og Kjøllesdal, A. Å være akutt kritisk syk. Gyldendal Akademisk, Oslo 2004.

616.028 Cr
Morton, P.G. Critical care nursing, a holistic approach. Lippincott, Williams & Wilkins, 8th ed. 2005.

616.0252 No
Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp
. Den norske lægeforening, Lærdal AS, Stavanger 2006.

615.1 No eller gratis på www.legemiddelhandboka.no
Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004.
Foreningen for utgivelse av Norsk Legemiddelhåndbok, Oslo 2004

Artikkel i tidsskrift
Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere. 'Rammeverk for kvalitetsmål i intensivsykepleie'. Nye Fagoscopet, 1998; nr.3, 12-13.

Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere. Funksjonsbeskrivelse for intensivsykepleiere. 2002. Se www.sykepleierforbundet.no

616.025 Ph
PHTLS : Basic and advanced prehospital trauma life support. Mosby, St.Louis 2003.

Artikkel i tidsskrift
Pillgram-Larsen, J. Traumemottak ved norske sykehus. Tidsskr Norske lægeforening 2001; 121: 2362

616.025 Pu
Purcell, D. Minor injuries- A clinical guide. Churchill Livingstone 2003.

616.028 Sv
Renck, H. Svikt av vitala funktioner. Aniva forlag, Torekov 2003.

Artikkel i tidsskrift
Retterstøl, N. 'Fallgruver i behandlingen av den selvmordstruede pasient.' Suicidologi, 2001; nr.2, 8-10, 13.

616.8584 Re
Retterstøl, N., Ekeberg, Ø. , Mehlum, L. Selvmord. Gyldendal Norsk Forlag 2002.

Artikkel i tidsskrift
Rolstad, O., Strømme, J. og Mangschau, A. 'Nye hjertemarkører- klinisk nytte ved tidlig diagnose av akutt hjertesykdom.' Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 2001; nr.4, 121, 415 - 420.

616.0472 No
Nortvedt, F. og Nordtvedt, P. Smerte-fenomen og forståelse. Gyldendal Norsk forlag AS, Oslo 2001

616.025 Ri
Richardsen, J. Akutte skader. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo 2004.

616.025 Ri
Richardsen, J. Akutt sykdom. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo 2004.

616.025 Sa
Sanders, M. J. m.fl. Mosby's Paramedic textbook, third edition. St.Louis, Mosby 2005.

616.462 Di
Skafjeld, A. Diabetes Akribe, Oslo 2002

616.89 Sn
Snoek, E.J. og Engedal, K. Psykiatri kap.4. Akribe forlag, Oslo 2004.

613.028 St
Stordalen, J. Den usynlige fare. Fagbokforlaget 2005.

616.025 Pr
Søreide, E. og Grande, C.M. Prehospital Trauma Care. Marcel Dekker, New York 2001.

616.025 Sa
Sanders, M. J. m/fl. Mosby's Paramedic Textbook. Elsevier Mosby 2005.

616.12 St
Stokland, O. Kardiovaskulær intensivmedisin. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005.

Artikkel i tidsskrift
Talseth, A.G. 'Relasjonen mellom selvmordpasienter, deres pårørende og helsepersonell. Suicidologi, 2001, nr. 2, 21-22,16.

616.01 Tj
Tjade, T. Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer. Fagbokforlaget 2002.

616.858 To
Torgersen, S. Personlighet og personlighetsforstyrrelser. Universitetsforlaget, Oslo 1995.

616.462 Di
Vaaler, s. Diabeteshåndboken Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2004

616.0472 Wa
Wall, P. Smerte-kunnskap om lidelse. Gyldendal Norsk Forlag AS 2003

616.0472 Sm
Werner, M. og Strang, P. Smärta och smärtbehandling. Liber, Stockholm 2003.

616.025 Wi
Wikstrøm, J. Akutsjukvård. Studentlitteratur, Lund 2006

617.3 Øn
Ønnefelt, J.og Ønnefelt, R. Akut Ortopedi. Studentlitteratur, Lund 2002.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2020 02:38:06