Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Lars-Petter Møller
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAKUKL207 Klinisk emne, trinn 2 (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i akuttsykepleie.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emnene HSAKU10107 Fordypning i sykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige tema og akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse (20 studiepoeng), HSAKU10207 Fordypning i medisinske og naturvitenskaplige emner for akuttsykepleie (10 studiepoeng) og HSAKUKL107 Klinisk emne, trinn 1 (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Innhold

Hovedtema er akuttsykepleierens ansvars- og funksjonsområde slik dette arter seg i klinisk praksis i akuttmottak og på akutt medisinsk kommunikasjonssentral AMK. Dette betyr å operasjonalisere hovedtemaene fra HSAKU10107, HSAKU10207 og HSAKU10307 inn i en konkret klinisk kontekst, der samspillet mellom akuttsykepleiestudenten og den enkelte pasient blir spesielt vektlagt. Den kliniske praksisen for studenten skal nå bli vurdert opp mot en klar fordypning i faget, der målet er at studenten skal oppnå full funksjonsdyktighet i akuttsykepleie.

Undervisnings- og læringsformer

Det kliniske emnet trinn 2 skal foregå i akuttmottak i sykehus, der pasientene har truende eller reell svikt i vitale funksjoner, eller er utsatt for sykdom og skade av ulik gradering.  Det kliniske emne trinn 2 retter seg også mot AMK-nødmeldetjenesten.

 

Underveisevaluering og oppfølging:

Høgskolen spesifiserer målene for den enkelte praksisperiode i studieplanen og utarbeider kriterier for vurdering av studentenes mestring.

Studenten har krav på vurdering underveis i praksisstudiene, og skal halvveis eller seinest 3 uker før avsluttet praksisperiode få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene.

Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av praksisperioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt etter andre ledd.

Høgskolens styre utformer prosedyrer som til enhver tid sikrer informasjon om

vurderingen mellom praksisveileder, student og høgskole. Prosedyrene må sikre at studenten har mulighet til å legge fram merknader.

Studenten må ha bestått praksisstudiene for å kunne fortsette studiene og gå opp til eksamen. Høgskolens styre kan i særskilte tilfelle, for eksempel ved sykdom, gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Ved ikke beståtte praksisstudier har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle praksisperioden en gang til. Når det foreligger særskilte grunner, kan studenten søke styret for høgskolen om å få tilrettelagt en tredje praksisperiode.

Praksis

Hovedpraksis vil være akuttmottak og praksisvurderingen vil i hovedsak bygge på denne praksisen. Studenten har også hospiteringspraksis ved legevakt, ambulansetjenesten, anestesiavdeling, intensiv og hjerteovervåkning. Omfanget på denne praksisen er på 18 uker.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

·        Godkjenning av studentens egen skriftlige målsetting for det kliniske emnet, trinn 2.

·        Godkjenning av to refleksjonsnotat, hver med et omfang på 1000 ord (+/- 10 %)

·        Tilstedeværelse i praksis (maks 10 % fravær).

 

Alle arbeidskrav må vurderes til 'godkjent' samme semester og er gyldige i ett semester.

Eksamen

Vurderingen av praksis gies etter fastsatte kriterier av praksisveileder og fagansvarlig ved høgskolen. Praksisvurderingen vurderes til bestått/ikke bestått.

Dersom praksisvurderingen vurderes til 'ikke bestått', må hele praksisemnet med alle arbeidskrav gjennomføres på nytt.

Litteratur

Anbefalt litteratur er beskrevet i HSAKU10107, HSAKU10207 og HSAKU10307.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:37:55