Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSANE10307 Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse. Fordypning. (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i anestesisykepleie.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet krever bestått første praksisperiode (HSANEKL107 Klinisk emne, trinn 1 15 studiepoeng), samt bestått eksamen i emnene HSANE10107 Fordypning i sykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige emner og Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse (20 studiepoeng) og HSANE10207 Fordypning i medisinske og naturvitenskaplige emner for anestesisykepleie (10 studiepoeng).

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Innhold

Hovedtema:

·        Anestesisykepleierens ansvar- og funksjonsområde.

·        Anestesisykepleie til barn.

·        Anestesisykepleie til pasienter med hjerte/kar sykdommer.

·        Anestesisykepleie til pasienter med thorax lidelser.

·        Prehospital behandling og skadestue arbeid.

·        Pasienter med urologiske lidelser

·        Pasienter med endokrine lidelser.

·        Anestesisykepleierens mellommenneskelige aspekt

·        Anestesisykepleierens problemløsende aspekt

·        Fagutvikling og undervisning

·        Administrasjon og ledelse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper og mappevurderingsordning. I det teoretiske emnet og som grunnlag i PBL-arbeidet tas det utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra studentenes egne praksisstudier. Undervisningen i emnet vil i større grad flyttes til anestesiavdelingen, som er anestesistudentens praksisarena. Målet er å integrere teori og praksis, samt stimulere studentenes refleksjonspotensiale for derigjennom å utvikle funksjonsdyktige, reflekterte spesialsykepleiere.

 

Studenten plikter å innlevere minimum tre arbeider til formativ vurdering. Arbeidene skal ta utgangspunkt i tematikken 'Innhold/oppbygging' over. 

 

Tre av arbeidene vil inngå som en del av læringsmappen.

Praksis

Emnet er basert på en vekselvirkning mellom teori og praksis. Deler av undervisningen vil foregå inne på anestesiavdelingen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

·        Øvelse multitraume, med praktiske og teoretiske ferdighetsøvelser.

·        Godkjent gjennomføringsplan for fordypningsoppgave.

Eksamen

Mappevurdering som inneholder følgende:

·        Studenten velger ut to PBL-oppgaver fra læringsmappen innen tema anestesisykepleie. Oppgavene skal et omfang på 4500 ord (+/-10%). Oppgavene teller 30% av endelig karakter.

·        Det skal også leveres et notat som omhandler ett av temaene i emnet, og som skal være basert på en selvopplevd situasjon fra praksis. Omfang på 1500 ord (+/-10%). Notatet teller 20% av endelig karakter.

·        Klinisk fordypningsoppgave skal ta utgangspunkt i anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområde. Oppgaven er individuell. Omfang på 6000 ord (+/-10%). Fordypningsoppgaven teller 50% av endelig karakter.

 

Samtlige innleveringer i mappen må bestås for å få bestått emnet.

 

Emnet vurderes etter karakterskala A-F. Besvarelsene vurderes av intern og ekstern sensor. Samtlige oppgaver skal innleveres ved ny/utsatt eksamen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 02:37:05