Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBSV10208 Innføring i sosialpolitikk, jus, sosiologi og sosialantropologi (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. 

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Innhold

 • Den historiske utviklingen av velferdsstaten
 • Det politiske systemets oppbygging og virkemåte
 • Ulike sosialpolitiske teorier og modeller
 • Forvaltningsapparatets oppbygging og funksjon
 • Forvaltningsrettslige grunnprinsipper
 • Juridisk metode og sentrale rettskildefaktorer som grunnlag for tolkning av rettsregler
 • Rettighets- og tvangsregler i velferdsretten
 • Helse og sykdom
 • Familien som sosial og kulturell institusjon
 • Sosial ulikhet/kjønn
 • Relasjoner og fellesskap
 • Makt, avmakt, motmakt og konflikt
 • Ulike differensieringsprosesser
 • Sosialt avvik
 • Etnisitet og arbeid med minoriteter

Undervisnings- og læringsformer

Emnet bygger på teoretiske perspektiver hentet fra statsvitenskap, sosialpolitikk, jus, sosiologi og sosialantropologi.

Undervisningsformer: Egenstudier, arbeid i basisgrupper med og uten veileder, seminarundervisning, forelesninger.

Seks notater leveres i Blackboard til fastsatte datoer, av disse skal fem være individuelle og én i gruppe. Basisgruppeveileder gir tilbakemelding på tre notater og medstudenter gir tilbakemelding på to notater. Det gis tilbakemelding på gruppenotatet i seminar.

Det er 8 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Studentene skriver en veiledningslogg i gruppe som leveres i Blackboard innen en gitt frist.

Blackboard brukes i undervisningen og det forutsettes at studentene er aktive brukere av læringsplattformen.

Praksis

Ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av seks notater i Blackboard innen de gitte frister. Av disse skal fem være individuelle notater og ett notat i gruppe.
 • Deltakelse på basisgruppeveiledning. Se "Obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet" i studieplanen for krav til frammøte.
 • Innlevering av veiledningsloggen innen gitt frist
 • Én studiesamtale må være gjennomført. 
Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som studieplanen. Se Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften, arbeidskrav for nærmere bestemmelser vedrørende arbeidskrav.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt. Besvarelsen vurderes etter karakterskala A-F. Det benyttes to interne sensorer i vurderingen av besvarelsen.

Litteratur

Artikkel i tidsskrift
Dybvik, K. A. (2005). Varig tilrettelagt arbeid og brukernes nettverk.
I: SOR-Rapport, , nr. 3, s. 24-34. (9 sider)
http://www.samordningsraadet.no/no/topmeny/tidsskriftet_rapport/

303.482 Er
Eriksen, T. H. & T. A. Sørheim (2006). Kulturforskjeller i praksis : perspektiver på det flerkulturelle Norge, 290 s. (4. utg). Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-36357-1. (150 sider)
s. 33-90, 123-195,  215-233

302.5 Go
Goffman, E. (1975). Stigma : om afvigerens sociale identitet, 206 s. Copenhagen : Gyldendal ISBN 87-00-24582-8. (67 sider)
s. 13-33, 34-48, 48-59, 60-61, 136-157

361.6 Ha
Halvorsen, K. (2005). Grunnbok i helse- og sosialpolitikk, 464 s. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 82-15-00742-2. (130 sider)
Kap. 1: Sosialpolitiske idealer, mål og virkemidler s. 19-58
Kap. 2: Velferdsstatens framvekst og rolle s. 59-98
Kap. 3: Levekår, helse og sosial problem s. 99-149

320.9481 Ha
Hanssen, G. S., S. I. Vabo & M. K. Helgesen (2007). Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap, 328 s. (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk
ISBN 82-05-32659-2; 978-82-05-32659-0. (162 sider)
Kap. 1: Profesjonsutøver i et demokrati s. 15-24
Kap. 2: Grunnbegrep i statsvitenskap s. 26-52
Kap. 3: Statsforvaltningen og den parlamentariske styringskjeden s. 57-65
Kap. 5: Storting og regjering s. 96-122
Kap. 6: Forvaltningen s. 125-139
Kap. 7: Fylkeskommunen og det regionale nivået s. 143-159
Kap. 8: Politisk organisering i kommunen s. 162-187
Kap. 9: Organisering av administrasjonen og tjenesteproduksjonen i kommunen s. 190-211
Kap. 10: Forholdet mellom stat og kommune s. 226-237

302.5 Ho
Hove, O. (2001). Stigma : teoretiske tilnærminger til stigma og til forholdet mellom stigma og sosiale ytelser - en kritisk drøfting, 70 s. Oslo : Høgskolen i Oslo, Avdeling for økonomi-, kommunal og sosialfag
ISBN 82-579-4034-8. s. 7-26 (19 sider)

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2008). Velferdsrett I, 570 s. (4. utg ). Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-34909-4
kap. 3.2: Retten til opplæring s. 127-133
kap. 4: Retten til sosiale tjenester s. 161-199
kap. 5.1-5.3: Retten til helsehjelp s. 203-221
kap. 6.3-6.4: Sykdomsbaserte trygdeytelser s. 274-307
kap 8.1-8.3: Folketrygdens pensjonssystem s. 351-358
kap. 9: Økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrametter sosialtjenesteloven s. 389-420
kap 10: Tvangshjemler og tvangsbruk i velferdsretten s. 423-445
kap. 10.6: Psykisk helsevernloven - den viktigste osv. s. 446-479

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2008). Velferdsrett II : barnevern og sosiale tjenester, 464 s. (3. utg ). Oslo : Gyldendal akademisk  ISBN 978-82-05-34911-7
Kap. 6. Barnevernloven - særlig om hjelpetiltak s. 221-266

344.041 Oh
Ohnstad, B. (2004). Juss for helse- og sosialarbeidere : en innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode, 365 s. (3. utg.). Bergen : Fagbokforl. ISBN 82-450-0180-5.
kap. 2: Begrepet juss, reglenes funksjon og ulike typer regler s. 19-35
kap. 4: Grunnleggende juridiske begreper s. 43-63
kap. 6: De viktigste generelle forvaltningslovene s. 83-108
kap. 7.6: Tvang og maktbruk i helse- og sosialtjenesten s. 117-120
kap. 7.7: Rettighetsbestemmelser i helse- og sosiallovgivningen s. 120-122
Totalt 67 sider

301 Sc
Schiefloe, P. M. (2003). Mennesker og samfunn, 502 s. Bergen : Fagbokforl. ISBN 82-7674-769-8.
(300 sider)
s. 17-39, 39-49, 61-108, 109-111, 120-121, 191-222, 225-260, 263-304, 307-349, 355-378, 381-425 

362.7089 Th
Thomsen, K. M. & B. R. Larsen (1994). En innvandrer krysser våre spor : om samarbeid og barnevern,
167 s. Oslos. 25-43

344.03 So
Sosial- og helsedepartementet (1998). Tilleggsrundskriv til Rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester m v : Omsorgslønn, 13 s. (Rundskriv I-42/98)
www.regjeringen.no

344.03 So
Sosialdepartementet (1992). Lov om sosiale tjenester mv, 248 s. Oslo : Sosialdepartementet
(Rundskriv I-1/93)

362.483 So
Sosialdepartementet  (2000). Brukerstyrt personlig assistanse, 11 s. Oslo : Departementet.
(Rundskriv I-20/2000)
 www.regjeringen.no

362.16 Om
Sosial- og helsedepartementet (1997). Omsorgsbolig : en veileder, 28 s. Oslo : Sosial- og helsedepartementet : Kommunal- og arbeidsdepartementet. (Rundskriv I - 29/97, H - 24/97 B) www.regjeringen.no

346.0138 Lo
Sosial- og helsedirektoratet (2004). Lov om sosiale tjenester kapittel 4A, 91 s. Oslo : Sosial- og helsedirektoratet
(Rundskriv IS-10/2004)  ISBN 82-8081-049-8.
www.regjeringen.no

Lover
Lov om arbeid og velferdsforvaltningen
Lov om sosiale tjenester mv
Lov om helsetjenesten i kommunene
Lov om barneverntjenester
Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova)
Lov om barnehager
Lov om folketrygd
Lov om offentlighet i forvaltningen
Lov om psykisk helsevern
Lov om behandlingen i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
.
www.lovdata.no

 Totalt    

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 02:38:12