Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP20107 Sosialpedagogisk arbeid (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i barnevern.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnene:
- HSBVP10107 Barnevernspedagogen, faget og yrket (10 studiepoeng)
- HSBVP10207 Innføring i sosialpolitikk, jus, sosiologi og sosialantropologi (15 studiepoeng)
- HSFELA07 Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning (5 studiepoeng)
- HSBVP10307 Innføring i psykologi og innføring i miljøarbeid (15 studiepoeng)
- HSBVP10407 Praksis 1: Sosialpedagogikk i praksis.

Undervisningssemester

3. semester (høst), 10 uker.

Innhold

Aktuelle innholdsområder kan være:

Kulturpsykologi

Hva er evidens og hvordan framkommer denne

Prosedyre for enkeltvedtak om spesialundervisning

Samarbeidende organer - helsestasjon, PPT, barnevernet, skole, foresatte.

Hva kan vi forvente av barn på ulik alder

Ferdighetstrening i samtale med barn og unge

Forebyggende arbeid

Kartleggingsmetoder

Miljøanalyse

Miljøarbeid og miljøarbeiderrollen i og utenfor institusjon

Motivasjon og mestring

Sosialisering og utvikling av sosial kompetanse

Tverrfaglig samarbeid

Aktivitetsfaglige ferdigheter

Saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og barnevernloven

Opplæringsloven

Samspill og samspillvansker

Atferdsvansker

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer, veiledning og ferdighetstrening.

I dette emnet vil ulike former for seminarer være hovedundervisningsform.

 

Blackboard brukes i undervisningen og det forutsettes at studentene er aktive brukere av læringplattformen

 

Det er 8 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Studentene skriver en veiledningslogg i gruppe som leveres i Blackboard innen en gitt frist.

Praksis

Én dag praksisforberedelse til emnet HSBVP20207 Praksis 2 - Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Planlegging og gjennomføring av en aktivitet med barn eller ungdom. Prosessen dokumenteres gjennom en gruppeoppgave på maks 2000 ord. Arbeidskravet kan omarbeides én gang.
  • En individuell oppgave på maks 2500 ord med problemstilling fra emnet. Arbeidskravet kan omarbeides én gang.
  • Deltakelse i basisgruppeveiledning
  • Innlevering av veiledningslogg

Godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som Studieplanen. Se Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften  for nærmere bestemmelser vedrørende arbeidskrav.

Eksamen

4 timers individuell eksamen. Eksamen vurderes med karakterene A - F.

Interne sensorer.

Litteratur

305.23 Ar
Arner, E. & B. Tellgren (2006). Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv, 140 s. Lund :
Studentlitteratur ISBN 91-44-04345-7  (132 sider)
Hele boka

305.2309 Bl
Blom, K. (2004). Norsk barndom gjennom 150 år, 160 s. Bergen : Fagbokforlaget ISBN 82-450-0069-8
Hele boka (147 sider)

155.92 Bo
Borge, A. I. H. (2003). Resiliens : risiko og sunn utvikling, 148 s. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-31460-3 (127 sider)
Hele boka

362.7 Bu
Bunkholdt, V. & M. Sandbæk (1998). Praktisk barnevernsarbeid, 291 s. (4. rev. utg). Oslo : Universitetsforlaget ISBN 82-00-42968-7. (152 sider)
Kap. 2-9

372.19 En
Engelsen, B. U. (2006). Kan læring planlegges? : arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor,
278 s. (5. utg ). Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-35596-5 (25 sider)
Kap. 8  

155.4 Op
Gulbrandsen, L. M. (red.) (2006) Oppvekst og psykologisk utvikling, 371 s. Oslo : Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-00950-6 (133 sider)
Kap. 5, 6, 7, 8 og 9 

616.89144 Ha
Halvorsen, T. (2001). Miljøarbeid: teori og praksis, 167 s. Bergen: FAgbokforlaget ISBN 82-7674-691-8. (150 sider)
s. 11-161

371.93 At
Nordahl, T. et al. (red.) (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge, 296 s. Bergen : Fagbokforlaget
ISBN  978-82-450-0119-8 (50 sider)
Kap. 2 og 4

371.93 Og
Ogden, T. (2001). Sosial kompetanse og problematferd i skolen, 274 s. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-28088-5 (30 sider)
Kap. 7

362.7 Ny
Schjelderup, L. & C. Omre, E. Martinsen (red.) (2005). Nye metoder i et moderne barnevern, 283 s.
Bergen : Fagbokforlaget ISBN 978-82-7674-979-3 (283 sider)
Hele boka

305.23 Fr
Säfvenbom, R. (2005). Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst : grunnbok i aktivitetsfag, 279 s. Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-15-0609-4; 82-15-00609-4 (72 sider)
Kap. 10, 11, 12 og 13

155.4136 Øv
Øvreeide, H. (21). Samtaler med barn : metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner, 161 s. (2. utg.). Kristiansand : Høyskoleforl. ISBN 82-7634-282-5. (159 sider)
Hele boka

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 02:38:33