Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP20207 Praksis 2: Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i barnevern.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnet HSBVP20107 Sosialpedagogisk arbeid (20 studiepoeng).

Undervisningssemester

3. semester (høst), 8 uker.

Innhold

Praktisk miljøarbeid og/eller saksbehandling. Sosialpedagogisk arbeid. Praktisk bruk av teori og metode i tiltaksarbeidet. Delta aktivt i praksisstedets arbeidsoppgaver. Organisere og gjennomføre aktiviteter. Arbeide med lærekontrakten tilpassa praksisstedets egenart.

Undervisnings- og læringsformer

Deltakelse i praksisstedets daglige arbeid og gjennomføre 8 veiledningstimer.

Praksis vurderes av praksisveileder og skoleveileder i eget skjema etter halv tid og av praksisveileder etter hele praksisperioden. Studenten leverer evalueringsskjemaet til skoleveileder senest en uke etter avsluttet praksis.

Praksis

8 ukers praksis med 30 timers arbeidsuke på praksisstedet. Selvstudier kommer i tillegg til dette.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Studentens praksisstudier /fungering i praksis: eget evalueringsskjema for evaluering av student i praksis. (Vurderes av praksisveileder og skoleveileder.)
  • Fravær må være innenfor godkjente grenser. For fravær: se 'Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie'
  • Individuell praksisoppgave på maks 3000 ord knyttet til ett eller flere av fokusområdene for praksisperioden. Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studenten skriver praksisoppgaven.
  • Ukentlig veiledning med praksisveileder.

 

Godkjente arbeidskrav er gyldig i ett semester. Alle arbeidskrav må gjennomførse og godkjennes samme semester.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til bestått / ikke-bestått. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke er godkjent, må emnet / praksisperioden gjennomføres på nytt.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, se 'Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie'.  Ved vurdering til 'ikke bestått', må alle arbeidskrav avlegges på nytt.

Litteratur

Forskrift
Barne- og likestillingsdepartementet Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner.
FOR-2003-10-27-1282. . (2 sider)   
www.lovdata.no

Forskrift
Barne- og likestillingsdepartementet Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. FOR-2002-12-12-2594. . (5 sider) 
www.lovdata.no

Forskrift
Barne- og likestillingsdepartementet Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling. FOR-2003-12-11-1564. . (4 sider)     
www.lovdata.no

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2008). Velferdsrett II: Barnevern og sosiale tjenester, 464 s. (3. utg ). Oslo : Gyldendal akademisk  ISBN 978-82-05-34911-7
Kap. 4: Taushetsplikt og opplysningsplikt s. 139-182 (43 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 02:38:34