Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSINTKL207 Klinisk emne, trinn 2 (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i videreutdanning i intensivsykepleie.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet forutsettter kunnskaper fra HSINTKL107 Klinisk emne, trinn 1 (15 studiepoeng), HSINT10107 Fordypning i sykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige emner og intensivsykepleie, fag og yrkesutøvelse (20 studiepoeng), HSINT10207 Fordypning i medisinske og naturvitenskapelige emner for intensivsykepleie (10 studiepoeng) og HSINT10307 Intensivsykepleie, fag og yrkesutøvelse (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Innhold

Hovedtema:

  • Intensivsykepleierens ansvar- og funksjonsområde
  • Intensivsykepleierens mellommenneskelige aspekt
  • Intensivsykepleierens problemløsende aspekt
  • Intensivsykepleie til spesielle pasientgrupper
  • Intensivmedisin og behandling
  • Fagutvikling og undervisning
  • Administrasjon og ledelse

Undervisnings- og læringsformer

Det kliniske emnet bør fortrinnsvis foregå i spesialavdelinger i sykehus der pasientene har truende eller reell svikt i vitale funksjoner.

Kriterier for ikke bestått praksis:

1.      Viser manglende respekt for pasientens eller de pårørendes menneskeverd, integritet og rettigheter.
2.      Bryter taushetsplikten.
3.      Viser manglende omsorg og etisk vurderingsevne.
4.      Tar ikke hensyn til pasient eller pårørendes behov.
5.      Viser sviktende teoretisk forståelse ( ASA 1 og 2) i forhold til: Observasjon, vurdering og tiltak ved planlegging/ gjennomføring og avslutning av anestesi.
6.      Feilvurderer pasientens tilstand og situasjon: innhenter ikke tilstrekklig opplysninger, identifiserer ikke problemer, mangler kunnskaper, jobber uselvstendig og er urealistisk i sine vurderinger.
7.      Sviktende dokumentasjon.
8.      Mestrer ikke medisins utstyr.
9.      Tar ikke ansvar og unndrar seg pasient eller arbeidsoppgaver.
10.  Fungerer ikke i team.
11.  Fungerer ikke under stress.
12.  Viser manglende vilje til veiledning og selvrefleksjon.
13.  Tar ikke initiativ i læresituasjonene. 

Se også §5 i Forskrift for Rammeplan for videreutdanning i intensivsykepleie

Praksis

Hovedpraksis vil være ved intensivavdeling og medisinsk overvåkingsavdeling. Omfanget på denne praksisperioden er 16 uker.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

·        Studentens egen målsetting for det kliniske emnet, trinn 2

·        2  refleksjonsnotat, fritt omfang.

·        Tilstedeværelse i praksis (maks 10 % fravær)

Alle arbeidskrav må vurderes til "godkjent" samme semester og er gyldige i ett semester.

Eksamen

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått etter punktene 1-13 som er nevnt under pkt. 8 ' Organisering, undervisnings- og læringsformer' i emnebeskrivelsen.Sensorer er praksisveileder og fagansvarlig ved høgskolen. Ved karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden, inkludert alle arbeidskrav, avlegges på nytt.

 

Litteratur

Anbefalt litteratur er beskrevet i HSINT10107, HSINT10207 og HSINT10307. I dette emnet skal studenten kunne vise til anvendelse av teori inn i kliniske situasjoner.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 02:37:23