Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSLIN10108 Lindrende behandling og omsorg ved alvorlig sykdom og død (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i Lindrende behandling og omsorg, videreutdanning (30 studiepoeng).
Emnet kan inngå som valgfritt emne i Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (120 studiepoeng).

Undervisningssemester

Lindrende behandling og omsorg, videreutdanning: 1. semester (høst).
Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren: 3. semester (høst).

Innhold

Temaer som vil bli gjennomgått er:

  • Aldring og sykdom
  • Årsaker og behandling
  • Mestring og lindring av symptomer
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Psykososiale og eksistensielle spørsmål

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres i løpet av et semester med fem samlinger á 2-4 dager pr. semester. Det er ett basisgruppemøte pr. samling. Undervisnings-/læringsform er dialogbasert undervisning og selvstudium. I tillegg vil nettstøttet undervisning bli benyttet.

Praksis

Emnet har ingen praksisperiode.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Godkjenning av arbeidsmappe med tre skriftlige arbeider som løses individuelt og i gruppe. Alle arbeidene vurderes samlet til godkjent/ikke godkjent. Retningslinjer for skriftlige arbeider skal følges. Nærmere kriterier for de ulike arbeidene fastsettes ved studiestart og kunngjøres via Blackboard.
  • Obligatorisk studiedeltakelse. Ved samlet fravær høyere enn 20 % på samlingene eller i basisgruppene, kan studenten søke dekan om gjennomføring av alternativt arbeidskrav for å kunne framstille seg til eksamen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuelt essay på 3000 ord (+/- 10 %). Retningslinjer for skriftlige arbeider skal følges. Det kan medføre trekk i karakteren dersom besvarelsen ikke er innen oppgitt lengde. Det benyttes bokstavkarakterer, A %3 F.

Litteratur

Pensum er på totalt 2.000 sider hvorav ca. 1400 er obligatoriske og 600 valgfrie.

Obligatorisk litteratur:

610.7301 Au

Austgard, K. (2004). Omsorgsfilosofi i praksis. J. W. Cappelens Forlag AS. Oslo; s. 13 -138.

362.10425 Me

Ekeland, T-J. (2007). Kommunikasjon som helseressurs. I: Ekeland, T-J & Heggen, K. (red.) Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk? Gyldendal Akademisk. Oslo.

Ellershaw, J. (2007). Care of the dying: What a difference an LCP makes! Palliative Medicine. 21; 365 - 368.

http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=3&hid=6&sid=16c7abf1-6187-4c2e-9dc2-f99b649c8683%40SRCSM2

610.7301 Er
Eriksson, K. (1995). Det lidende menneske. Tano AS. Oslo.

F. M (2001). Pain Management in Older Adults: Prevention and Treatment. JAGS Journal of the American Geriatrics Society.  Vol. 49, no.2; 188-199

http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=8&hid=15&sid=410c00db-449a-4648-b941-4052ed829b6a%40SRCSM1

Hall, P., Weaver, L., Gravelle, D. & Thibault, H. (2007). Developing collaborative person-centred practice: A pilot project on a palliative care unit. Journal of Interprofessional Care. 21, 1; 69 - 81.

http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=7&hid=6&sid=16c7abf1-6187-4c2e-9dc2-f99b649c8683%40SRCSM2

Haugen, Jordhøy, Engstrand og Garåsen(2006): Organisering av palliasjon i og utenfor sykehus. Tidsskrift for Den norske Lægeforening. Nr. 3, 126; 132 -332

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1332853

362.10425 Me

Heggen, K. (2007). Rammer for meistring. I: Ekeland, T-J & Heggen, K. (red.) Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk? Gyldendal Akademisk. Oslo.

Hermsen, M. A. & Ten Have, H. A. M. J. (2005). Palliative care teams: Effective through moral reflection. Journal of Interprofessional Care. 19, 6; 561 - 568

http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=9&hid=6&sid=16c7abf1-6187-4c2e-9dc2-f99b649c8683%40SRCSM2

618.970231 Ge

Hjort, P. F. (2008). Pleie og omsorg ved livets slutt. I: Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A. H. (red.). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk. Oslo.

Horgas, A. L, Elliott, A. F. (2004). Pain assessment and management in persons with            dementia. Nursing Clinics of North America. 39; 593 - 606

Husebø, S. & Husebø, B. (2005). Sykehjemmene som arena for terminal omsorg - hvordan gjør vi det i praksis? Tidsskrift for den norske Lægeforening. Nr. 10, 125; 1352-1354

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1192785

Imhof, S. L., Kaskie, B., Wyatt, M. G. (2007). Finding the way to a better death. An           evaluation of palliative care referral tools. Journal of gerontological nursing. June; 40-49

http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=16&sid=b0f77486-403f-4734-a358-f57452373c61%40sessionmgr9

 Jordhøy, Aass, Svensen, Ervik, Mohr (2006) Kvalme, oppkast og obstipasjon i palliasjonsbehandling. Tidsskrift for den norske Lægeforening. Nr. 5, 126; 620-623

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1347846

616.029 Pa
Kaasa, S. (red) (2007). Palliasjon: nordisk lærebok. Gyldendal Akademisk. Oslo.

Kaasalainen, S. (2007). Pain assessment in older adults with dementia. Using behavioural            observation methods in clinical practice. Journal of gerontological nursing. June; 6-10

http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=3&hid=2&sid=79cb97e6-25bf-4d14-a62c-6f99c6785c1b%40sessionmgr7

618.970231 Ge

Kirkevold, M. (2008). Den gamles integritet. I: Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A. H. (red.). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk. Oslo.

618.970231 Ge

Kirkevold, M. & Brodtkorb, K. (2008). Kartlegging. I: Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A. H. (red.). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk. Oslo.

Loge, Bjordal, Paulsen (2005). Tilnærming til pasienter som trenger palliativ behandling. Tidsskrift for den norske Lægeforening. Nr.4,126; 462-466

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1339744

Materstvedt, Syse (2006). Døendes rettsstilling. Tidsskrift for den norske Lægeforening. Nr. 4, 126; 488-489

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1341797

Mitsumoto, H. & Rabkin, J. (2007). Palliative care for patients with amylotrophic lateral             sclerosis. "Prepare for the worst and hope for the best". JAMA, July. Vol.298. No. 2; 207-217

http://jama.ama-assn.org

615.85154 My
Myskja, A. (2006). Den siste song - sang og musikk som støtte i rehabilitering og lindrende behandling. Fagbokforlaget, Bergen; s. 141-163

Nordøy Thoresen/Kvikstad, Svensen (2006). Ernæring og væskebehandling til pasienter med ikke-kurabel kreftsykdom. Tidsskrift den norske Lægeforening. Nr. 5,126: 624-627

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1348539

Rosland, von Hofacker, Paulsen (2006). Den døende pasient. Tidsskriftet for den norske Lægeforening. Nr.4,126; 467-470

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1340424

174.2 Ru
Ruyter, K. W., Førde, R., Solbakk, H. (2007). Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal Akademisk. Oslo; s.92-181

Strand, E. & Ellingsen, E. (2007). Hvordan har du det i dag? Sykepleien. Nr.17; 60 - 64

http://www.sykepleien.no/article.php?articleID=17469

Strand, Wolden, Rykkje/Gjellestad, Stenerud (2005). Munnstell når livet er på hell. Tidsskrift for den norske Lægeforening. Nr. 11, 125; 1494-1496

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1199916

Sørby, L. W. (2006). Sorg hos gamle - å leve videre alene. Omsorg. Nr.1, 13-22

618.970231 Ge

Torbjørnsen, T. 82008). Åndelig omsorg. I: Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A. H. (red.). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk. Oslo.

Valverius, E., Nilstun, T., Nilsson, B, (2000). Palliative care, assisted suicid and euthanasia: nationwide questionnaire to Swedish physicians'. Palliative medicine. 14; 141-148
http://pmj.sagepub.com/cgi/reprint/14/2/141

362.10425 Me

Vik, L. J. (2007). Makt og myndiggjering - utfordringar for helse- og sosialarbeidarar. I: Ekeland, T-J & Heggen, K. (red.) Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk? Gyldendal Akademisk. Oslo.


Anbefalt litteratur:

 610.73 Gr
Kristoffersen, N. J. (2005). Stress, mestring og endring av livsstil. I: Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., Skaug, E-A.(red) Grunnleggende sykepleier, bind 3, Gyldendal Akademisk. Oslo; s. 206-266

 Pedersen, G. (2006). Sykepleieres erfaringer fra arbeidet med alvorlig syke og døende pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn i hjemmesykepleien. Master i helsefagvitenskap, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. http://www.duo.uio.no/publ/sykepleie/2006/44211/Masteroppgave.pedersen.06.pdf

362.1 Om
Ruyter K. W., Vetlesen A. J. (red) (2001). Omsorgens tvetydighet. Dyd eller ferdighet Gyldendal Norsk forlag AS. Oslo; s. 41 - 65

615.851 St
Strand, I. (1997). Terapeutisk berøring ved kroniske smerter. Hovedfagsoppgave ved Institutt for sykepleievitenskap, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

 Aktuelle forskrifter, lovverk og veiledere inngår ikke i tellende pensum. Dette forutsettes det at studentene er kjent med på forhånd eller gjør seg kjent med under studiet. Eksempelvis nevnes:

 NOU 1999:2: Livshjelp; s. 25 - 50, 54 - 67
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/1999/NOU-1999-2.html?id=141460

 NOU 1997:20: Nasjonal Kreftplan. Omsorg og kunnskap; s. 110 - 133, 166 - 167.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/1997/NOU-1997-20.html?id=141003

 HOD: Nasjonal strategi for kreftområdet 2006 - 2009
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/Sykehus/Nasj_strat_kreftomr.html?id=115233

 St.meld. nr.25 (2005 - 2006). Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20052006/Stmeld-nr-25-2005-2006-.html?id=200879

616.029 Hå

Håndbok i Lindrende behandling. Kompetansesenter for lindrende behandling. Kreftavdelingen Universitetssykehuset Nord Norge HF

http://www.unn.no/category11934.html

Sosialdepartementet, (2003).  Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20030627-0792.html

 NOU 1999:13: Kvinners helse i Norge
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/1999/NOU-1999-13.html?id=141704

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 02:38:36