Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSPAR10407 Førstehjelp (Høst 2008–Vår 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Paramedic, videreutdanning for ambulansepersonell.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Innhold

Det stilles store krav til spesialutdannet ambulansepersonell i forhold førstehjelp og

traumatologi og den prehospitale behandlingen. Studenten må ha forståelse for forholdet mellom energi på skadestedet og hvordan energien overføres til pasienten, med dertil fare for skader. Undervisningen tar utgangspunkt i internasjonale standarder for prehospital traumebehandling, hvor målet er å forhindre eller begrense skader på pasientens livsviktige funksjoner og i ytterste konsekvens forbedre muligheten for overlevelse.

 

Faglige kjerneområder er:

  • Prehospital traumebehandling
  • Avansert livreddende førstehjelp
  • Monitorering, diagnostisering og behandling
  • Kirurgisk førstehjelp
  • Behandlingsprinsipper og medikamentell behandling innenfor medisinske akuttilstander

Undervisnings- og læringsformer

Skolesamlinger i alt åtte dager. Hospitering ved en anestesiavdeling. Undervisnings-/læringsform er problembasert læring. I tillegg kan nettstøttet undervisning bli benyttet, bl.a. i forbindelse med veiledning på arbeidskrav. Emnet omfatter også ferdighetsøvelser under samlingene og eksterne praksisstudier.

Praksis

Studenten hospiterer ved anestesiavdelingen i 2 uker. Parallelt med videreutdanningen arbeider studenten i ambulansetjenesten, dette benevnes praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er følgende arbeidskrav knyttet til emnet:

  • Skriftlig innlevering med et omfang på 1000 - 1200 ord, som leveres innen fastsatt frist. Innleveringer som vurderes til 'ikke godkjent' kan omarbeides inntil to ganger.
  • Undervisning av medstudenter
  • Det kreves tilstedeværelse på 90% i teori- og praksisstudiene.
  • Godkjent målsetting for praksis, som leveres innen fastsatt frist. Innleveringer som vurderes til 'ikke godkjent' kan omarbeides inntil to ganger.

Eksamen

Individuell praktisk eksamen, etterfulgt av individuell muntlig høring. Karakterregel bestått/ikke bestått.

Litteratur

Obligatorisk pensumlitteratur kan være følgende:

615.1 Bi
Bieleckli, T. m.fl. (2004)  Legemiddelhåndtering, Ad Notam Gyldendal

Artikkel i tidsskrift
Ekeberg, Ø. (2001) Villet egenskade, parasuicidalitet eller selvmordsforsøk, Suicidologi, nr. 6 - 7

618.97689 En
Engedal, K. (2000)  Urunde hjul. Alderspsykiatri i praksis,  Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

616.01 Sc
Josephsen, J.J. & Schøyen, R. (2002)  Mikroorganismer og sykdom, Ad Notam Gyldendal

616.8582 Vo
Krøvel, B. m.fl. (1997)  Vold og psykiatri - om forståelse og behandling, Tano Aschehoug

616.89 Ma
Malt, U.F., Retterstøl, N. & Dahl, A.A. (2003)  Lærebok I psykiatri, Gyldendal Akademisk

616.025 Sa
Sanders, M.J. (2005)  Mosby's Paramedic Textbook, Mosby Lifeline

616.025 Sa
Sanders, M.J. (2005)  Mosby's Paramedic Workbook, Mosby Lifeline

362.293 Øi
Øiseth, O.V. m.fl. (1999)  Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler, Vett og viten

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 02:38:36