Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Ulf Dahl
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSRUS20208 Metodikk og fordypning (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i rusproblematikk, del 2.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det forutsettes kunnskaper fra HSRUS20108.

Undervisningssemester

Undervisningen foregår i studiets andre semester, høstsemesteret.

Innhold

Innholdet for emnet er fordypning gjennom  prosjektoppgave og sentrale terapeutiske metoder innen fagfeltet. Det vil bli gitt undervisning og trening både i bruk av strukturerte intervjuer ved kartlegging og program for forebyggende virksomhet i lokalsamfunn.

Undervisnings- og læringsformer

Både tradisjonelle undervisningsformer og problembaserte læringsprinsipper benyttes.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Minimum 80 % deltakelse i den ordinære undervisningen.
  • Godkjenning av problemstilling til prosjektoppgaven.
  • Godkjenning av selvvalgt litteraturliste.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

  • Skriftlig prosjektoppgave med et omfang på 6000 (+/- 10 %). Studenten skal individuelt eller i grupper på inntil tre personer utarbeide en prosjektoppgave. Når flere studenter går sammen om skriving av prosjektoppgave, må hver students bidrag kunne identifiseres dersom fagansvarlig for utdanningen krever det. Oppgaven må gjerne trekke inn erfaringer fra hospiteringsperioden. Oppgaven skal ha et omfang på 6000 ord (+/- 10 %) ved individuell innlevering Omfanget økes med 2000 ord (+/- 10 %)  for hver person der hvor 2 eller 3 studenter leverer prosjektoppgave sammen.
  • Muntlig eksamen på ca. 30 min. har en justerende funksjon for prosjektoppgaven. Det vil si at muntlig eksamen tar utgangspunkt i karaktersettingen for den skriftlige eksamen.  Det gjennomføres en individuell muntlig høring for en kommisjon bestående av intern og ekstern sensor.

 

Retningslinjer for prosjektoppgaven:

 

Oppgaven skal følge oppdaterte retningslinjer for skriftlige oppgaver ved HiØ, avdeling for helse- og sosialfag.

 

Prosjektoppgavene er underlagt obligatorisk veiledning fra høgskolen.  I alle oppgaver skal det synes at kandidaten har gjort seg kjent med pensum på det nivået oppgaven omhandler.

I avslutningskapitlet skal alle kandidater også gjøre rede for hvilke implikasjoner konklusjonene har hatt/vil ha for kandidaten og dennes eventuelle arbeidsplass.

 

Muntlig eksamen:

Muntlighøringen tar utgangspunkt i prosjektoppgaven og øvrig obligatorisk og selvvalgt litteratur. Det vil i den muntlige høringen være avsatt tid til å stille øvrige spørsmål med tema hentet fra studentens individuelle litteraturliste.  Det vil bli lagt vekt på at kandidaten kan gi faglige begrunnelser for de antagelser som er presentert i oppgaven.  Det vektlegges videre at kandidaten kan gjøre rede for de spørsmål som kommisjonen stiller.  Dette gjelder både spørsmål knyttet direkte opp mot prosjektoppgaven, spørsmål fra pensum relatert til prosjektoppgaven og spørsmål fra studiet som helhet.

 

Emnet vurderes etter karakterskalaen A til F. 

 

Litteratur

Sosialdepartementet (2003) NOU: (2003:4) 'Forskning på rusmiddelfeltet'          247 s.

 

     SIRUS (2007) Manual og håndbok for EuropASI. Ca 90 s.

 

     Örebro Universitet (2007) Fagstoff og materiell knyttet til Örebro Prevensjonsmodell, ca 50 s.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2020 02:37:14