Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP10307 Innføring i psykologi og innføring i miljøarbeid (Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i barnevern.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnet HSBVP10207 Innføring i sosialpolitikk, jus, sosiologi og sosialantropologi. (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester (vår), 12 uker.

Innhold

Tema A:
Innføring i psykologi, er en generell innføring i psykologisk teori og anvendelse. Innføringen gir oversikt over seks teoretiske perspektiver på psykologi, mer spesifikt persepsjon, sosial persepsjon, kognisjon, motivasjon, emosjoner, behov og personlighet. Videre presenteres teorier og perspektiver på normalutvikling, læring og læringsmiljøer og sosial- og gruppepsykologi.

Det legges i undervisningen vekt på kjernen i psykologien. Studenten må derfor aktivt studere deler av pensum selvstendig. Det legges i undervisningen vekt på både klassiske og nyere studier. Det er fem hovedmål for temaet og mellom fire til 10 delmål for hver uke.

Ett hovedmål (e) er eksplisitt knyttet til grunnleggende relasjonelle ferdigheter - de andre hovedmålene er teoretisk anlagte siden dette er et innføringsemne.

Emnet kan gjenfinnes i dette emnets tema B, i emnene i høstsemesteret og vårsemesteret i andre studieår og emner på tredje studieår. Emnet skal ha progresjon gjennom studiet med tanke på teoretisk kompleksitet og anvendelse i form av øvelser og praktisering.

Internasjonale aspekter er integrert i emnet ved engelskspråklig pensum. Temaet kan tilbys felles for norske og utenlandske, engelskspråklige studenter.

Pensumboka integrerer et komparativt perspektiv, et genderperspektiv, kritisk tenkning og seks ulike psykologiske perspektiver. Forelesningene vil legge vekt på betydning av gender og likestilling for psykologisk forskning og anvendelse. Undervisningen er forskningsbasert og vektlegger kritisk tenkning.

Tema B:
Risikofaktorer, individuelle og miljømessige. Forebyggende tiltak. Pedagogisk teori: Vygotski, Piaget, Atkinson m.fl.. Validitet. Reliabilitet. Observasjon. Intervju. Spørreundersøkelser. Den systematiske arbeidsmodellen. Didaktiske planleggingsmodeller. Forvaltningsloven og lov om barnevern. Ulike former for lek. Aktivitetsanalyse. Ulike fritidsaktiviteter. Selvutvikling

Undervisnings- og læringsformer

Tema A:

Emne A er organisert med ulikt tema for hver uke. Undervisningen vil bestå av obligatorisk gruppearbeid - og veiledning, arbeids- og øvelsesseminarer, demonstrasjoner og forelesninger, tester og ressurstimer/muligheter i klasserom eller i Blackboard eller andre læringsplattformer. Emnet omfatter omtrent 350 sider engelskspråklig pensum. Undervisningen er basert på interteaching, og forutsetter at studentene førleser pensum og formulerer egne læringsmål. 

 

Tema B:

Forelesninger, seminarer, arbeid i basisgrupper med og uten veiledning og ferdighetstrening

 

Tema A og B:

Det er 7 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet (3 i tema A og 4 i tema B) . Studentene skriver en veiledningslogg i gruppe som leveres i Blackboard innen en gitt frist.

Blackboard brukes i undervisningen og det forutsettes at studentene er aktive brukere av læringsplattformen.

Praksis

4 dager praksisstripe med 4 timer veiledning. Studentene skal utarbeide et refleksjonsnotat.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema A:

Skriftlig individuell notatsamling med 20 besvarte notater fra hele pensum. Studentene jobber med slike notater gjennom hele emnet. 20 av 30 notater må være besvart. 5 notater pr. uke leveres til fastsatt frist i Blackboard. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Tilbakemelding gis på samlet notatsamling. Sensorveiledning lages til veiledere som skal gi tilbakemelding. Arbeidskravet kan omarbeides én gang. 

 

Tema B:

Studentene skriver en gruppeoppgave på 3000 ord tilknyttet temaene i emnets tema B. Oppgaven leveres til fastsatt frist og vurderes til godkjent/ikke godkjent.  Arbeidskravet kan omarbeides én gang.

 

Tema A og B:

Innlevering av refleksjonsnotat til fastsatt frist.

Innlevering av veiledningslogg til fastsatt frist.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen. Se Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften, arbeidskrav for nærmere bestemmelser vedrørende arbeidskrav.

Eksamen

4 timers individuell eksamen. Vurderes med karakteren A-F.
Intern og ekstern sensor.

Litteratur

TEMA A:

 

Fellespensum psykologi:

150 Pa
Passer, M. W. & R. E. Smith (2004). Psychology : the science of mind and behavior, 631, [96] s. (2nd ed.). Boston, Mass. : McGraw-Hill ISBN 0-07-256330-3. (342 sider)
Chapter 1 (1): Psychology: The Science of Psychology (ca 25 sider)
Chapter 3 (3): Biological Foundations of Behavior: Evolution, genetics and the brain (ca 45 sider)
Chapter 4 (4): Sensation and Perception (bare persepsjon ) (ca 20 sider)
Chapter 6 (6): Learning and Adaption: The Role of Experience (ca 40 sider)
Chapter 7 (7): Memory (ca 40 sider)
Chapter 9 (10): Motivation and Emotion (ca 45 sider)
Chapter 10 (11): Development Over the Life Span (ca 40 sider)
Chapter 11 (12): Personality (ca 45 sider)
Chapter 15 (16): Social thinking and Behavior (ca 40 sider)

Studentene kan også benytte Third Edition (2007); kapittelnummer i Third Edition står i parantes. Forskjellen mellom andre og tredje utgave er at språk, tenkning og intelligens behandles under ett i Second Edition. I Third edition behandles språk og tenkning i ett kapittel (8) og intelligens i eget kapittel (9). Dette berører ikke det pensum som er valt i blokk 1.3.

Kapittel i bok
Langfeldt, T. (1990) Early childhood and juvenile sexuality, development and problems.
I: M. E. Perry (red.). Handbook of Sexology : Bind 7 : Childhood and Adolescent Sexology. Amsterdam : Elsevier
Kap. 10: s. 179-200  (Deles ut)

Artikkel i tidsskrift
Løkke, G. & J. A. Løkke (2006) Barneoppdragelse basert på anvendt atferdsanalyse.
I: Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, vol. 33, nr. 1, s. 15-25
www.atferd.no/nta/artikler.html

 

TEMA B:

305.23 Bø
Bø, I. (2000). Barnet og de andre : nettverk som pedagogisk og sosial ressurs, 387 s. (3. utg ).
Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-518-3911-4. (120 sider)
Kap. 1, 3, 4, 5 og 6

372.19 En
Engelsen, B. U. (2006). Kan læring planlegges? : arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor,
278 s. (5. utg ). Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-35596-5.  (19 sider)
Kap. 5: Mål for opplæringen (s. 98-117)

306.43 Gj
Gjertsen, P.-Å. (2003). Sosialpedagogikk: grunnlagstenkning, kunnskaper og refleksjon, 265 s. Bergen : Fagbokforl. ISBN 82-7674-893-7. (123 sider)
s. 15-138

616.89022 Me
Gjærum, B. & B. Grøholt og H. Sommerschild (red.) (1998). Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre, 361 s. Oslo : Tano Aschehoug ISBN 82-518-3558-5  (45 sider)
Del 1: Det teoretiske perspektivet s. 19-64

362.7 Gr
Grønvold, E. (2003). Den systematiske arbeidsmodellen: (noen stoppesteder i en reflektert arbeidsprosess), 48 s. (2. utg ). Oslo: Høgskolen i Oslo. (28 sider)
s. 28-56

300.72 Kv
Holter, H. & R. Kalleberg (red.) (1996). Kvalitative metoder i samfunnsforskning, 294 s. (2. utg.). Oslo :
Universitetsforl. ISBN 82-00-22535-6
Kap. 1: Fra kvalitative metoder til kvalitativ samfunnsforskning s. 9-25 (16 sider)
Kap. 5: Erfaringer fra feltarbeid s. 130-145 (15 sider)

616.89142 Ka
Kazdin, A. E. (2001). Behavior modification in applied settings, 512 s. (6th ed.). Belmont, CA : Wadsworth/Thomson Learning ISBN 0-534-34899-8. (57 sider)
Chapter 1: Introduction s. 2-30
Chapter 3: How to identify, define and assess behavior s. 67-97

362.7 Hj
Kristofersen, L. B. et al. (2006) Hjelpetiltak i barnevernet : virker de? 223 s. Oslo : Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR-rapport ; 2006:7) ISBN 82-7071-637-5
Primærforebyggende program s. 151-163 (12 sider)
Risikofaktorer s. 169-178 (9 sider)
www.nibr.no/content/download/4406/20805/file/2006-7.pd

616.89144 La
Larsen
, Erik (2004). Miljøterapi med barn og unge : organisasjonen som terapeut, 181 s. Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-15-00510-1. (170 sider)

150 Pa
Passer, Michael W. & Ronald E. Smith (2004). Psychology : the science of mind and behavior, 631, [96] s. (2nd ed.). Boston, Mass. : McGraw-Hill ISBN 0-07-256330-3. (35 sider)
Kap. 2

362.7 Ny
Schjelderup, L. & C. Omre, E. Martinsen (red.) (2005). Nye metoder i et moderne barnevern, 283 s.
Bergen : Fagbokforlaget ISBN 978-82-7674-979-3
Kap. 6, 8 og 9, tilsammen 46 sider
Kap. 10: Den mest effektive behandlingsmetode i institusjon for ungdom med antisosial atferd s. 215-229 (14 sider)
Kap. 11: Gullkorn i sanden s. 232-246 (14 sider)
Kap. 12: Pride s. 248-266 (18 sider)

305.23 Fr
Säfvenbom, Reidar (2005). Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst : grunnbok i aktivitetsfag, 279 s. Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-15-0609-4; 82-15-00609-4 (105 Sider)
Kap. 4, 6, 7, 8 og 9

 

Totalt 846 s

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:38:05