Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP10407 Praksis 1: Sosialpedagogikk i praksis (Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i barnevern.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnene HSFELB07 Innføring i moralteori (5 studiepoeng) og HSBVP10307 Innføring i psykologi og innføring i miljøarbeid (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

 2. semester (vår).

Innhold

Formulere individuelle læringsmål for praksisperioden i tråd med emnets fokusområder, praksisstedets muligheter, eget kunnskapsbehov og praksisperiodens varighet.

Ulike former for lek og fritidsaktiviteter.

Undervisnings- og læringsformer

Veiledet praksis og veiledningstimer med praksisveileder

Følgende fokusområder er gjenstand for individuelle målsettinger formulert i lærekontrakten:

Praksisstedets primæroppgaver, mål og rammer

Samspill og samhandling mellom brukerne og tjenesteyterne

Egen opplevelse av møtet med og deltakelse på praksisstedet

Praktisk miljøarbeid. 

Lærekontrakt skal leveres etter 2 uker av praksis. 

Praksis vurderes av praksisveileder og skoleveileder i eget skjema etter halv tid og av praksisveileder etter hele praksisperioden. Studenten leverer evalueringsskjemaet til skoleveileder senest en uke etter praksisperioden.

Praksis

7 ukers praksis.

I praksis har studentene 30 timers arbeidsuke på praksisstedet. Selvstudier kommer i tillegg til dette.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Studentens praksisstudier /fungering i praksis: eget evalueringsskjema for evaluering av student i praksis. (Vurderes av praksisveileder og skoleveileder)
  • Fravær må være innenfor godkjente grenser. For fravær: se 'Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie'
  • Ukentlig veiledning med praksisveileder må være gjennomført
  • En individuell rapport på inntil 1500 ord. Rapporten skal være en situasjonsbeskrivelse fra praksisperioden. Det kreves at studenten er en aktiv deltager i situasjonen som beskrives.

Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studenten skriver rapporten.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i ett semester. Alle arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes samme semester.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til bestått / ikke-bestått.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, se 'Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie'. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Ved vurdering til 'ikke bestått', må alle arbeidskrav avlegges på nytt. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke er godkjent, må emnet / praksisperioden gjennomføres på nytt.

Litteratur

174.2 Li
Lingås, L. G. (2000). Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag, 272 s. (3. utg). Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 82-00-45194-1.
Kap. 6: Bakgrunnen for verdivalgene s. 83-87
Kap. 7: Selvrealisering s. 88-95
Kap. 13: Dialog og kommunikasjon s. 156-165
Kap. 16-20: Yrkesetiske utfordringer s. 181-236
Kap. 21-22: Etiske perspektiver s. 239-256

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) (2002). Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO).
http://www.fobsv.no

 

Totalt                                                                                                                                     91 s

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 02:38:39