Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSHES10107 Helserett og saksbehandling, de grunnleggende rettsregler innen helse- og sosialtjenesten (Vår 2008–Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i videreutdanning i helserett og saksbehandling.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (vår og høst).

Innhold

Se studieplan for Videreutdanning i helserett og saksbehandling.

Undervisnings- og læringsformer

Se studieplan for Videreutdanning i helserett og saksbehandling.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er ingen arbeidskrav knyttet til emnet.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 5-timers skriftlig eksamen. Det benyttes bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter for bestått eksamen mens F er ikke bestått.

Litteratur

Pensum totalt er på 1500 obligatoriske sider. I tillegg gis det anvisning på en del supplerende litteratur som ikke er pensum.

Obligatorisk pensumlitteratur:

344.04 Mo
Molven, Olav (2006) Helse og jus. En innføring for helsepersonell Gyldendal Norsk Forlag AS 2002 5. utgave. (side 5 tom 331?).

344.041 Be
Befring, Anne Kjersti og Ohnstad, Bente: Helsepersonelloven med kommentarer. Fagbokforlaget 2001 2. utgave (side 5 tom. s. 287)

344.04 Sy
Syse, Aslak: Pasientrettighetsloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag AS 2004, 2 reviderte utgave. (side 1 tom side 400).

344.03 Sk
Skaug, Lasse: Jus i eldreomsorgen, saksbehandling av omsorgssaker. Kommuneforlaget AS 2004 (hele boken)

353.6 Ve
Sosial og helsedirektoratets veileder IS-1040: Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie og omsorgstjenestene April 2003. 

344.04 No
Syse, Aslak: Lovsamling for helse og sosialsektoren. Gyldendal Norsk Forlag (siste utgave).

344.04 Kj
Kjønstad, Asbjørn: Helserett  Gyldendal akademisk 2005 (siste utgave).

Ot.prp. nr. 66 (2000-2001)
Om lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven): lenke ligger på Blackboard. Kapittel  1 og 2 er pensum.

Norges offentlige utredninger NOU 2004: 18

Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene - Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester: Lenke ligger på Blackboard. Kapittel 1, 2, samt 7 tom 11 er pensum.

Supplerende litteratur (NB: ikke pensum).

Ot. Prp. Nr. 13 (1998 - 1999) om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven)
Ot. Prp. Nr. 12(1998 - 1999)  om lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
Ot. Prp. Nr. 11(1998 - 1999)  om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven
Ot. Prp. Nr. 10(1998 - 1999) om lov om spesialisthelsetjenesten m m

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 02:38:24