Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSBVP10411 Praksis 1: Mentorskap i flerkulturell kontekst (Høst 2011–Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i barnevern.

Undervisningssemester

1 og 2 semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studenten ha:

 • Kunnskaper om sentrale begreper og perspektiver innen mentorskap generelt.
 • Kunnskaper om oppvekstvilkår i et flerkulturelt samfunn, særlig knyttet til utfordringer i et majoritets- og minoritetsperspektiv.
 • Kunnskaper om og ferdigheter i samvær og samtale med barn.
 • Ferdigheter i organisering og ledelse, relatert til gruppeaktiviteter for mentorer og barn.
 • Trening i kritisk refleksjon, særlig knyttet til bevissthet om egne verdier og holdninger.

Innhold

Hovedinnholdet i praksisen er at studenten er mentor for et barn i alderen 8-12 år i perioden oktober - mai. Det er faste rammer rundt tiden mentor og barn er sammen. Mentoren skal, i samarbeid med barnet og dets foresatte, ta initiativ til ulike aktiviteter i samvær med barnet. Noen aktiviteter vil også være i fellesskap med andre mentorer og mentorbarn. Studenten får opplæring, undervisning og individuell veiledning. Det er etablert samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og Fredrikstad kommune om gjennomføring av praksisen. Det samarbeides med barneskoler i Fredrikstad kommune.

Undervisnings- og læringsformer

 • Hoveddelen er fast samvær mellom studenten og barnet en gang i uken, to til tre timer pr. uke over to semestre fra oktober til mai, minimum 20 ganger.  
 • I tillegg er det obligatoriske gruppesamlinger til aktivitetsplanlegging, to individuelle veiledningstimer og fire timers gruppeveiledning fordelt på høst- og vårterminen. Veiledningen skal være en støtte for mentoren og samtidig gi mulighet til å følge opp hvordan relasjonen mellom mentor og barn utvikler seg. Den individuelle veiledningen gir mentoren mulighet til å reflektere rundt rollen som mentor og relasjonen til barnet. I veiledningen er det også mulig å ta opp eventuelle praktiske problemer og diskutere forslag til mulige aktiviteter sammen med barnet.
 • Mentorene deles inn i grupper med tilhørende barn fordelt på barneskolene som deltar. Hver mentorgruppe får ansvar for å arrangere en gruppeaktivitet i løpet av praksisperioden.

Praksis

Praksiserfaringer utgjør vesentlige deler av emnet, da studentenes samvær med barna danner grunnlag for refleksjon som dokumenteres i arbeidskrav og til eksamen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 For å kunne framstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:

 • 1 gruppeaktivitet for alle barna og mentorene.
 • 8 individuelle månedspapporter fra oktober til og med mai fra egen mentorpraksis. For månedsrapportene er det utarbeidet egne manualer, der studenten etter hvert møte kort beskriver hva de gjorde, samt egen refleksjon. Dersom ikke studenten får rapportene godkjent, har vedkommende mulighet til å levere et nytt forbedret arbeidskrav etter angitt tidsfrist.
 • Gjennomført to individuelle veiledninger, og to gruppeveiledninger.
 • 1 individuell oppgave på maks 2500 ord. Oppgaven kan omarbeides 1 gang.
 • Gjennomført 20 treff med mentorbarnet.
 • Fravær må være innenfor godkjente grenser, maks 10 %. Se Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie.

Ved eventuelt avbrudd i mentorskapet grunnet forhold knyttet til barnet, sykdom m.m. legges det til rette for alternativ praksis etter at ordinær mentorpraksisperiode er avsluttet.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Dersom ett eller flere av arbeidskravene ikke er godkjent, må emnet/praksisperioden gjennomføres på nytt.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, se Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

 

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette emnet blir evaluert muntlig og skriftlig.

Litteratur

Lönroth, Carina Sild, 2007: Näktergalen - En knuff framåt. Malmö Högskola: Rapporter om utbildning, nr. 2/2007, s.102-152.

Skytte, M. (2008) Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid, 265 s. Oslo: Gyldendal Akademisk (48 sider) s. 13 - 61.

Mathisen, Petter, 2008: Mentor: om mentoring i teori og praksis. Fagbokforlaget

+ 50 sider valgfritt pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 02:40:26