Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSHOS10110 Grunnleggende organisasjon og ledelse (Høst 2011)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Helse- og sosialadministrasjon (30 studiepoeng).

Emnet kan inngå som valgfri del i Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren.

Undervisningssemester

Emnet undervises i 1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten:

 • Kan vurdere relevante organisasjon- og ledelses problemstillinger utfra faglige, etiske og juridiske perspektiver
 • Kan drøfte betydningen av kunnskap om ledelse, organisering og tverrfaglig samhandling har for yrkesutøvelse og tjenesteyting
 • Kan identifisere behov for organisatorisk, ledelses og faglig utvikling innfor egen organisasjon

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan dokumentere evne til å sikre at medarbeideres, pasienter/klienter og pårørendes juridiske rettigheter ivaretas
 • Kan dokumentere evne til å reflektere over faglige og etiske utfordringer med utgangspunkt i praksis fra egen organisasjon eller ledelseserfaring
 • Kan samarbeide om, og gjennomføre organisatoriske, ledelses og fagutviklingsprosjekter av betydning for organisasjonen, yrkesutøvelse og tjenesteytingen

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan formidle kunnskap om organisasjon, ledelse og tverrfaglig samarbeid som fremmer refleksjon og utvikling innenfor helse sosial og omsorgstjenestene

Innhold

Følgende tema berøres:

 • Generell organisasjonsteori
 • Spesielt om profesjonelle organisasjoner
 • Organisasjonskultur - generelle perspektiver
 • Samarbeid og konflikter mellom profesjoner
 • Ledelse i profesjonelle organisasjoner til brukerne
 • Organisering av brukerstyrte tiltak
 • Brukernes innflytelse i planleggings- og endringsprosesser
 • Organisering av helse- og sosialsektoren
 • Beslutningsprosesser og hvordan disse kan påvirkes i helse- og sosialsektoren
 • Aktuelle politiske prioriteringer og rammer i helse- og sosialsektoren
 • Rettslige og etiske rammer for utøvelse av ledelse i helse- og sosialsektoren
 • Forskningsmetodikk - fortrinnsvis samfunnsvitenskapelig

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres i form av 4 samlinger á 2-3 dagers varighet i studiets første semester. Undervisnings-/læringsform er dialogbasert undervisning, arbeid i grupper og selvstudium. Det vil bli gitt opplæring i bruk av IKT-baserte tjenester. Denne undervisningen vil danne grunnlaget for veiledning i grupper under samlingene.

Praksis

Ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Emnet har følgende arbeidskrav:

 • Det kreves 80% tilstedeværelse i undervisning. Fravær på inntil 30% kan kompenseres for ved innlevering av individuell arbeidsoppgave som dokumenterer kunnskap på det området som ikke er dekket av tilstedeværelse på undervisning. Høgskolen utformer en relevant oppgave. Fravær ut over 30% godkjennes ikke uansett grunn.
 • Faglig fremlegg i grupper for klassen i plenum.
 • Alle studentene skal i gruppe samarbeide om å levere skriftlig veiledningsgrunnlag til veilederne på eksamensoppgaven.
 • Godkjenning av 500 sider valgfritt pensum. Ved "ikke godkjent" kan pensumlisten omarbeides inntil to ganger.

Godkjente arbeidskrav er gyldige samme periode som studieplanen.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan framstille seg til eksamen.

Semesteroppgave i gruppe
Semesteroppgaven skal ha et omfang på 3500 ord ( +/- 10 %). Emnet vurderes til Bestått/Ikke bestått. Det gis to veiledninger i gruppe med faglærer i løpet av semesteret

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2)
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner

Litteratur

Bolmann, L og Deal, T E, Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse Ad. Notam, 360 sider

Haaland, Frode, Hübertz & Dale, Frode: På randen av ledelse, Gyldendal Akademisk, Oslo 2005

Tom Christens, Per Lægereid, Paul G. Roness, Kjell A Røvik, Organisasjonsteori for offentlig sektor, Universitetsforlaget 2. utgave

Kaufmann og Kaufmann, Psykologi i organisasjon og ledelse, del 2, 4 og 5, Fagbokforlaget 1998, 250 sider

Repstad , P., Dugnadsånd og forsvarsverker - kap. 1-4 og 12, 160 sider

Ramsdal Skorstad, Privatisering fra innsiden, Fagbokforlaget 2004

Jacobsen D. Hvordan gjennomføre undersøkelser, Høgskoleforlaget andre utgave.


500 sider valgfri litteratur kommer i tillegg. Det valgfrie pensum skal godkjennes av høgskolen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 02:39:30