Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Kråkerøy.
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSFELSPD10 Innføring i profesjonell kommunikasjon, tverrprofesjonell samhandling og etikk (Vår 2011)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, deltid.

Undervisningssemester

Slutten av 1. semester (høst) og begynnelsen av 2. semester (vår).

Innhold

 • Grunnleggende begreper i kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller
 • Praktiske kommunikasjonsferdigheter: 
  • Verbal og nonverbal kommunikasjon 
  • Strukturere en samtale 
  • Den vanskelige samtalen 
  • Omsorg og humor i kommunikasjon 
  • Kommunikasjon og fordommer 
  • Interkulturell kommunikasjon 
 • Konflikt, konfliktmestring og konfliktbearbeiding 
 • Metaetikk
 • Omsorgs- og nærhetsetikk 
 • Normativ etikk:
  • Dydsetikk 
  • Pliktetikk 
  • Konsekvensetikk 
  • Paternalisme og autonomi 
  • Rettferdighetsteori 
 • Arbeid med yrkesrelevante problemstillinger
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
   

Undervisnings- og læringsformer

Emnet inneholder flere arbeidskrav og en gruppeoppgave. Forelesningene tar sikte på å dekke kunnskapsmålene. Deltakelse i basisgrupper, seminarer og arbeid med gruppeoppgaven tar sikte på å dekke ferdighetsmålene. Gruppene nedsettes av høgskolen. Veiledning gis i basisgrupper og i seminarer. Det er 5 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i arbeidet med gruppeoppgaven
 • Deltakelse i seminarer og basisgruppeveiledning.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig gruppeoppgave, maks 4 deltakere. Oppgaven presenterer yrkesrelevante situasjoner. Besvarelsen skal være på maksimalt 3000 ord og leveres innen gitt frist ved emnets avslutning. I vurderingen av besvarelsene, vektlegges alle målene i emnet, men særlig ferdighets- og holdningsmålene. Emnet vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programråd

Litteratur

185 Ar
Aristoteles & A. Stigen (1999). Etikk : et hovedverk i Aristoteles' filosofi, også kalt "Den nikomakiske etikk", 115 s. (3. utg). Oslo : Gyldendal ISBN 82-05-26691-3.
s. 19-32 (13 sider)

174.2 Ch
Christoffersen, S. Aa. (2005). Handling - person - samfunn : innføring i etikk for helse- og sosialfagene, 169 s. (2. utg.) Oslo : Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-00744-1
Utdrag fra kap. 3 (s. 86-104)

303.482 Da
Dahl, Ø. (2001). Møter mellom mennesker : interkulturell kommunikasjon, 248 s. Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 82-00-45368-5.
Kap. 1-3 og 6, (s. 15-81 og 129-175)

610.730699 Ei
Eide, T. & H. Eide (2007). Kommunikasjon i relasjoner, 443 s. (2. utg.) Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-32689-7
Kap. 1, 6-16 (s. 12-28, 165-418)

160 Fø
Føllesdal, D. et al. (2000). Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi, 287 s. (7. utg.). Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-00-12994-2. (20 sider)
side 242-262

174.2 He
Henriksen, J.-O. & A. J. Vetlesen (2006). Nærhet og distanse: Grunnlag, verdier og etisk teori i arbeid med mennesker, 285 s. 3. utg. Oslo : Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-35554-5
Kap. 8 (s. 114-131)

174.2 Jo
Johannessen, K.I (2007). Godt, rett, rettferdig : etikk for sykepleiere, 375 s. Oslo : Akribe
ISBN 978-82-7950-117-6
Utdrag av kap. 11 (s. 236-248)

170 Jo
Johansen, K. E.& A. J. Vetlesen (2000). Innføring i etikk, 235 s. (Rev. utg.). Oslo : Universitetsforl.
ISBN 82-00-12993-4.
Kap. 1, 4 og 6-10 (s. 12-34, 54-73 og 100-180)

Artikkel i tidsskrift
Lindholm, T. (1989). Hva bør studenter til Examen Philosophicum lære om internasjonale menneskerettigheter? : et foreløpig forslag til pensumtekst. I: Mennesker og rettigheter, vol. 7, nr. 1, s. 42-47. (5 sider)

174.2 Li
Lingås, L.G. 2008. Etikk- og verdivalg i helse- og sosialfag, 280 s. (4.utg.). Oslo:Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-38783-6
Kap. 3-4 (s. 49-73)

371.4 Pe
Pettersen, R. C. & J. A. Løkke (2004). Veiledning i praksis : grunnleggende ferdigheter, 278 s. Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-15-00494-6.
Kap. 13, s. 214-227 (13 sider)

174.2 Ru
Ruyter, K.W. (2007). Medisinsk og helsefaglig etikk, 344 s. (2. utg.) Oslo : Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-36260-4
Utdrag fra kap. 3 (s. 123-141)

174.2 Et
Slettebø, Å. & P. Nortvedt (red.) (2006). Etikk for helsefagene, 220 s. Oslo : Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-34249-1
Kap. 11 (s. 193-215)

170 Me
Kapittel i bok
Wetlesen, J. (1992). Hva slags verdi er menneskeverd? I: Wetlesen,J. (red.), Menneskeverd : humanistiske perspektiver.
Utdrag s. 7-28 (21 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:39:23