Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Lasse Johnsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSHOS10207 Tverrfaglig samarbeid 1 (Vår 2011)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Helse- og sosialadministrasjon (30 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnet HSHOS10107 Grunnleggende organisasjon og ledelse (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Innhold

Emnet vil gi studentene en innføring i:

 • Hvordan offentlig virksomheter er organisert
 • Hvilke verdier denne organiseringen reflekterer
 • Hvordan sektoren er i dynamisk utvikling gjennom endringsprosesser generert innenfra og utenfra
 • Prinsipper for organisering av offentlig tjenesteproduksjon
 • Utfordringer, dilemmaer og konflikter som preger offentlig forvaltning i dag og hvilke den vil møte i fremtiden.
 • Effektivitet i relasjon til brukerperspektiv
 • Kunnskap om og erfaringer med ulike organisasjonsformer og virkemidler
 • Verdier og mål som bakgrunn for metoder og teknikker
 • Noen sentrale policy-dokumenter
 • Konkrete samordnings- og samarbeidstiltak
 • Analyse av konkrete tiltak

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres i form av 4 samlinger à 2-3 dagers varighet i studiets andre semester. Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn, og undervisningen gis som forelesninger, seminarer og grupper. Det vil bli gitt opplæring i IKT-basert læring. Denne undervisningsformen vil danne grunnlaget for veiledning som foregår i grupper under samlingene.

Praksis


Det er ikke praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

· 80 % deltakelse i undervisning.
· Skriftlig innlegg til gruppe- eller plenumsdiskusjon (300-600 ord). Innlegget godkjennes av veileder. Ved "ikke godkjent" vil det legges til rette for én ny presentasjon.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.


Eksamen

Emnet vurderes ved en individuell skriftlig semesteroppgave med et omfang på 3000 ord (+/- 10 %). Oppgaven vurderes etter karakterskalaen A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med en sluttevaluering og resultatene behanles i koordinatormøter for studiet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 15. april 2010, det kan forekomme endringer i litteraturlista før studiestart.

Abbott, Andrew (1988): The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor, s. 33 - 58, The University of Chicago Press, Chicago and London. (K)

Donaldson Linda Plitt (2005): Collaboration Strategies. International Journal of Mental Health, vol.34,no. 1, Spring 2005, pp. 90-102. ISSN 0020-7411 / 2005. (K)

Fauske, Halvor (2008): Profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål, Molander, A og Terum, L.I.: (red.): Profesjonsstudier, Universitetsforlaget, Oslo. (K)

Fimreite, Anne Lise og Lægreid, Per (2008) Byråkrati og partnerskap hånd i hånd? Om samordningsutfordringer i NAV, Notat 4-2008, Rokkansenteret (tilgjengelig på www.uib.no).

Glouberman, S. og Mintzberg, H. (2001): Managing the Care of Health and the Cure of Diseases - Part I & Part II. I Health Care Management Rev., 2001, 26(1), s. 56-92 Aspen Publishers, Inc. (K)

Hansen, Gunnar Vold (2007): Samarbeid uten felleskap. Dr.avh. Karlstad Universitet, (deler av kap. 5, kap. 7, 8) kap. Universitet i Karlstad. (K)

Jacobsen, D.I. (2004): Hvorfor er samarbeid så vanskelig? Tverretatlig samarbeid i et organisasjonsteoretisk perspektiv. I Repstad, P. (red): Dugnadsånd og forsvarsverker: tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Oslo: Tano.

Knudsen, H. (2004): Samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser. I Repstad, P. (red): Dugnadsånd og forsvarsverker: tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Oslo: Tano.

San Martin-Rodriguez, L., M-D. Beaulieu, D. D'Amour, M. Ferrada-Videla (2005): The determinants of successfull collaboration: A review of theoretical and empirical studies, Journal of Interprofessional Care (May 2005) Supplement 1: 132- 147. (K)

Molander, Anders og Lars Inge Terum (red.) (2008): Profesjonsstudier - Introduksjon, i Molander, A. og Terum, L.I.: (red.): Profesjonsstudier, Universitetsforlaget, Oslo. (K)

Ramsdal, Helge: Psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Noen organisasjonsteoretiske synspunkter. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol 1. nr. 2, Universitetsforlaget 2004. (K)

Sørensen, N.B. (2000): Organisationers form og funktion: om Mintzbergs teori i en dansk sammenhæng. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Vikkelsø, Signe og Sidsel Vinge (2004): Hverdagens arbejde og organisering i sundhedsvæsenet. Handelshøjskolens forslag, København.

Wisløff, N.F. (2005): Fra stykkevis til helt: en sammenhengende helsetjeneste: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 17. oktober 2003: avgitt til Helse-og omsorgsdepartementet 1. februar 2005. NOU 2005:3. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning. Sammendrag.


Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 02:39:07