Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSABSV10211 Innføring i sosialpolitikk, jus, sosiologi og sosialantropologi (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiene i

 • arbeids- og velferdsfag
 • barnevern
 • sosialt arbeid 
 • vernepleie, heltid 

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne skal studenten:

 1. Gjøre rede for sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte
 2. Gjøre rede for begrepene makt, avmakt, sosiale avvik og sosial kontroll
 3. Gjøre rede for ulike definisjoner og forklaringer på fattigdom
 4. Gjøre rede for betydningen av kulturelle fortolkningsrammer i møte med mennesker samt sette helse og sykdom inn i et kulturelt perspektiv
 5. Beskrive barn og barndom i historisk perspektiv og samtidsperspektiv
 6. Gjøre rede for profesjonenes rolle i samfunnet og samfunnsfag som redskap i profesjonsutøvelsen
 7. Anvende kunnskap om sosialt nettverk og nettverkskartlegging
 8. Gjøre rede for juridisk metode og lovens betydning for yrkesutøvelsen
 9. Gjøre rede for forvaltningsrettslige prinsipper og lovregler som er av sentral betydning for faget og yrkesutøvelsen
 10. Beskrive velferdsstatens oppbygging
 11. Beskrive hvordan hovedinnholdet i velferdspolitikken har betydning for utsatte grupper
 12. Gjøre rede for innsatsområder og hvordan velferdsstatens ordninger får betydning for innbyggernes situasjon

Innhold

 1. Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte
 2. Makt, avmakt, sosiale avvik og sosial kontroll
 3. Fattigdom
 4. Kulturelle fortolkningsrammer, helse og sykdom
 5. Barn og barndom
 6. Profesjoner og samfunnsfag som redskap i profesjonsutøvelsen
 7. Sosialt nettverk, nettverksarbeid og nettverkskartlegging
 8. Juridisk metode og sentrale rettskildefaktorer som grunnlag for tolkning av rettsregler
 9. Forvaltningsrettslige grunnprinsipper og rettighets- og tvangsregler i velferdsstaten
 10. Den historiske utviklingen av velferdsstaten. Velferdsstatens oppbygging gjennom det politiske og administrative systemet. Forvaltningsstruktur og oppgaver på kommunalt, fylkeskommunalt, helseforetaks- og statlig nivå
 11. Statlige styringssignaler og reformer.
 12. Brukernes behov og mulige tiltak og tilbud i tjenesteapparatet

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises gjennom forelesninger, ressurstimer, seminarer og veiledning. Veiledning foregår i basisgrupper der gruppene diskuterer ulike forhåndsbestemte temaer. Det forutsettes at deltakerne i forkant av veiledningen tilegner seg kunnskap om temaet gjennom lesing og/eller deltagelse i annen undervisning. Det er 4 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet.

Undervisningen har som mål å hjelpe studentene til å forstå målene, men hver student er selv ansvarlig for å lære tilstrekkelig til å kunne besvare spørsmål som bygger på målene til eksamen. 

Praksis

Ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av 1 individuelt notat innen gitt frist. Tilbakemeldinger fra basisgruppeveileder og medstudenter i veiledning.
 • Innlevering av 1 gruppeoppgave innen gitt frist. Skriftlig tilbakemelding av basisgruppeveileder.
 • Gruppeoppgave med muntlig presentasjon i seminar. Tilbakemelding fra seminarledere og medstudenter.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning.
 • Én studiesamtale må være gjennomført. Kort rapport må være levert i Fronter.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som studieplanen. 
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt. Besvarelsen vurderes etter karakterskala A - F. Det benyttes interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Referansegruppe
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 19.06.2012

Oppføringer merket med @ er gratis nettressurser eller tilgjengelige via Høgskolens abonnementer på e-tidsskrifter.

301 Me
Brodtkorb, E og M. Rugkåsa (red) (2009). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse-og sosialprofesjonene. Oslo; Gyldendal akademisk (hele boka 294 s).

Dybvik, K. A. (2005). Varig tilrettelagt arbeid og brukernes nettverk. SOR-Rapport, nr. 3, s. 24-34. (9 sider) @

Elstad, J (2010). Geografiske forskjeller i uføres dødelighet: Levekår, seleksjon, sosial avstand? Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 2, s. 191-218. (23s) @

Garvey, P (2005). Domestic Boundaries: Privacy, Visibility and the Norwegian Window. Journal of Material Culture vol. 10, nr. 2, s. 157-176. (20 s).

320.9481 Ha
Hansen, G.S, M.K. Helgesen & S.I. Vabo (2011): Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunalkunnskap, Oslo: Gyldendal Akademisk. (120 sider).
Kap.1: Profesjonsutøver i et demokrati s. 15 – 25
Kap.2: Grunnbegreper i statsvitenskap s. 27 – 55
Kap.3: Statsforvaltningen og den parlamentariske styringskjeden s. 61 – 69
Kap.5: Storting og regjering s. 96 - 122
Kap.6: Forvaltningen s. 135 - 151
Kap.7: Fylkeskommunen og det regionale nivået s. 153 – 174
Kap.10: Forholdet mellom stat og kommune s. 244 - 270

302.5 Ho
Hove, O. (2001). Stigma: teoretiske tilnærminger til stigma og til forholdet mellom stigma og sosiale ytelser-en kritisk drøfting (Oslo): Høgskolen i Oslo. (63 sider)

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2008). Velferdsrett I, 570 s. (4. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-34909-4 (191s)
Kap. 3.2: Retten til opplæring s. 127-133
Kap. 4: Retten til sosiale tjenester s. 161-199
Kap. 5.1-5.3: Retten til helsehjelp s. 203-221
Kap. 6.3-6.4: Sykdomsbaserte trygdeytelser s. 274-307
Kap 8.1-8.3: Folketrygdens pensjonssystem s. 351-358
Kap. 9: Økonomisk stønad og kvalifiseringsprogram etter sosialtjenesteloven s. 389-420
Kap 10: Tvangshjemler og tvangsbruk i velferdsretten s. 423-445
Kap. 10.6: Psykisk helsevernloven - den viktigste osv. s. 446-479

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2008). Velferdsrett II: barnevern og sosiale tjenester, 464 s. (3. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-34911-7
Kap. 6. Barnevernloven - særlig om hjelpetiltak s. 221-266 (45 s)

305.23089 Li
Lidén, H. (2005). Barn og unge fra nasjonale minoriteter. En nordisk kunnskapsoversikt".
ISF Rapport (2005:007) Oslo: Institutt for samfunnsforskning
URL: http://www.samfunnsforskning.no/Publikasjoner/Rapporter/2005/2005-007
Kap. l og 30, s.10-21 + 31-46 (26 s) @

344.041 Oh
Ohnstad, B. (2009). Juss for helse- og sosialarbeidere. En innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode. (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0813-5.
Kap. 2: Begrepet juss, reglenes funksjon og ulike typer regler s. 19-35
Kap. 4: Grunnleggende juridiske begreper s. 43-63
Kap. 6: De viktigste generelle forvaltningslovene s. 83-109
Kap. 7.6: Tvang og maktbruk i helse- og sosialtjenesten s. 119-122
Kap. 7.7: Rettighetsbestemmelser i helse- og sosiallovgivningen s. 123-125
(67 s.)

Rogstad, Jon (2002) Diskriminering og ulikhet-forklaring og metode. Sosiologisk tidsskrift
nr. 1, s. 4-26 (22s) @

Sandberg, Sveinung (2010). Utbredt men annerledes. Tidsskrift for samfunnsforskning
nr. 4, s. 496-522 (26s) @

361.65 Ve
Stamsø, M. A. (red) 2009: Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. (2. utg.) Oslo; Gyldendal Akademiske (233 s)
Kap. 1: Sosialpolitikk i et historisk perspektiv s. 29 -63
Kap.2: New Public management s. 67 – 84
Kap.3: Organisering og finansiering av velferdsstaten s. 86 – 115
Kap 4: Sosialpolitikk og teorier om sosiale problemer s. 119 – 140
Kap.5: Om å vite best – sammen – brukermedvirkning i helse og sosialsektoren s.114 - 172
Kap.7: Kommunal sosialpolitikk s. 200 – 230
Kap. 8: Helsetjenester s.233 – 253
Kap. 10: Familien og det sivile samfunn s. 272 - 294

Ørvig, K (2009) Lost in Translation i møte med det offentlige. Sosiologisk tidsskrift
nr. 4, s. 334-352 (18s) @

Tilleggspensum (brukes i undervisning):

344.03 So
Sosialdepartementet (1992). Lov om sosiale tjenester mv, 248 s. Oslo: Sosialdepartementet (Rundskriv I-1/93)

362.483 So
Sosialdepartementet (2000). Brukerstyrt personlig assistanse, 11 s. Oslo: Departementet. (Rundskriv I-20/2000)
www.regjeringen.no

362.16 Om
Sosial- og helsedepartementet (1997). Omsorgsbolig: en veileder, 28 s. Oslo: Sosial- og helsedepartementet: Kommunal- og arbeidsdepartementet. (Rundskriv I - 29/97, H - 24/97 B) www.regjeringen.no

346.0138 Lo
Sosial- og helsedirektoratet (2004). Lov om sosiale tjenester kapittel 4A, 91 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet (Rundskriv IS-10/2004) ISBN 82-8081-049-8.
www.regjeringen.no

Lover
Diskrimineringsloven

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)
Lov om arbeid og velferdsforvaltningen (NAV-loven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerettighetsloven)
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova)
Lov om barnehager (barnehageloven)
Lov om folketrygd (folketrygdloven)
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)
www.lovdata.no

Totalt 1149 sider fra bøker/artikler

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 02:40:59