Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSABSV30111 Kunnskapsbasert praksis i spenningsfeltet mellom individ og samfunn (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Tema A - Kunnskapsbasert praksis
Obligatorisk emne i bachelorstudiet i

 • arbeids- og velferdsfag
 • barnevern 
 • sosialt arbeid 
 • vernepleie (heltid og deltid).

Tema B - Forskningsmetode
Obligatorisk emne som gjennomføres med felles undervisning og med tverrfaglige grupper (bachelorstudiene i arbeids- og velferdsfag, bioingeniørfag, barnevern, sosialt arbeid, sykepleie og vernepleie).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i andre studieår.

Undervisningssemester

5. semester (første halvdel).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emnet er inndelt i Tema A og Tema B.

Tema A - Kunnskapsbasert praksis
Etter avsluttet emne skal studentene være i stand til å:

 1. Anvende teori om kunnskapsbasert praksis
 2. Kritisk vurdere profesjonenes samfunnsmessige rolle, funksjon og mandat
 3. Analysere faktorer som hemmer og fremmer sosial integrasjon og inkludering av marginaliserte grupper med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis
 4. Redegjøre for de mest sentrale internasjonale organisasjonene og deres betydning for arbeidet med helse- og sosialsektorens målgrupper
 5. Analysere og diskutere hvordan organisasjonsvariabler påvirker arbeid i hjem og institusjoner
 6. Forklare og vurdere hvordan samfunnsøkonomi, demografi, sosiokulturelle forhold og folkehelse påvirker organisering av tjenestetilbud og kunnskapsbasert praksis
 7. Drøfte hvordan politiske styringssignaler, lovverk, organisering, planlegging og finansiering påvirker direkte tjenesteyting og muligheter til å utøve kunnskapsbasert praksis

Tema B - Forskningsmetode 
Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 1. Gjøre rede for vitenskapelig metode for å kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse
 2. Gjøre rede for sine handlinger overfor brukerne, andre yrkesutøvere og arbeidsgivere på en faglig, forsvarlig måte
 3. Gjennomføre og dokumentere et prosjektarbeid
 4. Identifisere etiske dilemmaer som en står overfor i forbindelse med å utføre og dokumentere et prosjektarbeid

Innhold

Tema A:

 1. Innhenting, vurdering og anvendelse av brukererfaringer og brukerkunnskap, forskningsbasert kunnskap og erfaringsbasert kunnskap.
 2. Anvende kunnskapsbasert praksis som metodisk tilnærming i analysen
 3. Profesjonenes ansvar for å gjenkjenne diskriminerende praksis på samfunnsnivå, tjenestenivå og individnivå.
 4. Sentrale internasjonale konvensjoner, avtaler, samarbeid etc.
 5. Organisasjonssosiologi. Institusjonsarbeid.
 6. Samfunnsforhold og samfunnsendringers betydning for organisering av tjenester og kunnskapsbasert praksis
 7. Rammebetingelser for kunnskapsbasert praksis

Tema B:

 1. Forskningsprosessen
 2. Vitenskapsteori
 3. Forskning i et etisk perspektiv
 4. Design og validitet, datainnsamling, bearbeide data, litteratursøk.

Undervisnings- og læringsformer

Tema A - Kunnskapsbasert praksis
I dette temaet er undervisningen organisert som felles undervisning for bachelorstudentene i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid og arbeids- og velferdsfag. Undervisningen vil bli gitt i seminarer og forelesninger og arbeid i mindre grupper som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene.

Tema B - Forskningsmetode
I dette temaet holdes undervisningen som felles undervisning for bachelorstudenter i sosialt arbeid, vernepleie, barnevern, arbeids- og velferdsfag, sykepleie og bioingeniør. Arbeidsformene består av egenstudier, arbeid i basisgruppe, seminarer, veiledning og forelesninger. I tillegg skal studentene gjennomføre prosjektarbeid basert på egne innsamlede data og holde framlegg i seminargruppe.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema A - Kunnskapsbasert praksis:

 • En oppgave i gruppe med presentasjon og tilbakemelding fra opponentgruppe og seminarledere i seminar.
 • En individuell skriftlig oppgave på inntil 2000 ord. Oppgaven vurderes til godkjent/ ikke godkjent. Arbeidskravet kan omarbeides en gang.
 • 2 timer veiledning.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Tema B - Forskningsmetode: 

 • Gjennomføring av prosjektarbeid basert på egne innsamlede data som legges fram i seminargruppe. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.
 • Fagartikkel på maks 2000 ord. Artikkelen kan omarbeides 1 gang.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning.
 • Manglende deltakelse i obligatorisk undervisning medfører innlevering av individuell fagartikkel på maks 2000 ord.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

5 timer individuell skriftlig skoleeksamen. Ingen tillatte hjelpemidler.
Vurderes med bokstavkarakterer (A-F). Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Referansegruppe
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 19.06.2012

Tema A:

362.16 Ga
Garsjø, O. (2008). Institusjonssosiologi: Perspektiver på helse- og omsorgsinstitusjoner
2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38620-4 (235 sider)

361.65 Ma
Kapittel i bok
Hatland, A. (2003). Skjønn i gammel og ny sosialpolitikk.
I: Benum, E. et al. (red.) Den mangfoldige velferden. S. 227-237. (11 sider)

361.6 Ha
Haug, E. & K. M. Paulsen (2006). Mellom fag, forvaltning og politikk i helse- og sosialtjenesten. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-00919-0.
Innledning + kapittel 1- 3 (72 sider)

658.4 Ir
Irgens, E. J. (2007). Profesjon og organisasjon: å arbeide som profesjonsutdannet, 237. Bergen Fagbokforlaget 978-82-450-0528-8 224 s
Del 1: Å lede seg selv s. 13 - 90
Del 3: Å arbeide i en organisert virksomhet s. 149 - 221 (149 sider)

339 Ly
Lysestøl, P. M. og E. A. Meland (2003). Velferdsstatens økonomi. Innføring i samfunnsøkonomi for helse- og sosialfag-studenter. Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-15-00293-4. Hele boken (246 sider)

610.73072 No
Nortvedt, M. W. m.fl. (2007). Å arbeide og undervise kunnskapsbasert – en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleierforbund. ISBN 978-82-7269-120-1 (199 sider)

338.6 Ra
Ramsdal, H. & E, J. Skorstad (2004). Privatisering fra innsiden, om sammensmeltning av offentlig og privat organisering. Fagbokforlaget. Bergen.
Kap. 1: Mot et nytt arbeidsliv s. 13 - 29
Kap. 2: Modernisering av offentlig sektor s. 31 - 44
Kap. 7: Kommunene fra komplekse samfunnsinstitusjoner til tjenesteytende miniorganisasjoner s. 119 - 140 (50 sider)

361.65 Rø
Rønning, R. & L. J. Solheim (1998). Hjelp på egne premisser? om brukermedvirkning i velferdssektoren, 181 s. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-00-12710-9. (79 sider)
Kap. 5: Hjelpeapparatet som et trehodet troll s. 94-123
Kap. 6: Brukermedvirkning som politisk krav s. 124-149
Kap. 7: Brukeren i sentrum s. 150-167
Kap. 8: Vil vi ha brukermedvirkning? s. 168-173

361.32 So
Solheim, L. J. & B. Øvrelid (2001). Samhandling i velferdsyrke, 247 s. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 82-7674-445-1. (48 sider)
Kap. 6: Klienten: aktør eller produkt? s. 107-129
Kap. 7: Makt og medverknad s. 131-155

Stortingsmelding nr. 12 (2011–2012). Stat og kommune – styring og samspel. Det kongelige kommunal- og regionaldepartement. 111 sider www. regjeringen.no

Artikkel i tidsskrift:
Ørstavik, Sunniva (2008). Tid for endring i kunnskap, makt og kultur. Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr. 2, s. 112-119 (7sider)

Pensum totalt: 1180 sider

Tema B:

300.72 Ja
Jacobsen, D.I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, (2. utg).. Kristiansand: Høyskoleforlaget
ISBN 82-7634-663-4 (400 sider)

Aktuelle lover
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).
www.lovdata.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 02:40:59