Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSANE10312 Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i anestesisykepleie.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Forutsetter bestått eksamen i emnene:

HSANE10112 Anestesisykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige emner ( 15 studiepoeng)

HSANE10212 Medisinske og naturvitenskaplige emner for anestesisykepleiere (15 studiepoeng)

HSANEKL112 Klinisk emne 1 (15 studiepoeng)

Undervisningssemester

2. og 3. semester (høst 2012 + vår 2013).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal utvikle faglig forsvarlig handlingskompetanse i anestesisykepleie til pasienter i kategori ASA III og ASA IV (akutt og kritisk syk pasient som har behov for anestesi).

Kunnskaper

Kandidaten

 • kan vurdere reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter, pårørende og personalet ved akutt og/ eller kritisk sykdom og ved undersøkelse, behandling og død
 • kan vurdere aktuell forskning og fagutvikling som foregår innen anestesisykepleiefaget
 • kan anvende kunnskap til å forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag hos den ustabile og komplekse pasient som har behov av anestesi (ASA III og ASA IV)
 • kan vurdere sammenhengen mellom sykdom og skade og valg av anestesimidler og metoder
 • kan gjøre rede for sentral kunnskap om eldre og barn, og hvordan dette påvirker forberedelse, gjennomføring og avslutning av anestesien.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan mestre avansert medisinsk utstyr som brukes i behandling av pasienter som trenger anestesi/sedasjon i kategori ASA III ASA IV (den akutt og kritisk syke pasient som er i behov av anestesi)
 • kan sikre adekvat ventilasjon og sirkulasjon gjennom å beherske avanserte tekniske ferdigheter
 • kan mestre samhandling og kommunikasjon med mennesker som skal til et kirurgisk inngrep
 • kan utøve avansert anestesisykepleie til akutt og kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase og kan ta selvstendige beslutninger i akuttsituasjoner

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger og videreutvikle evnen til faglig og etisk argumentasjon
 • tar ansvar for utøvelse av anestesisykepleie i spenningsfeltet mellom medisinsk teknologi og omsorgsfunksjon
 • har et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten, og kan relatere til egen funksjon
 • kan ta ansvar for fagutvikling og viser evne og vilje til å bli veiledet

Innhold

De viktigste temaene i emnet er:

 • Anestesisykepleierens ansvar- og funksjonsområde.
 • Anestesisykepleie til barn.
 • Anestesisykepleie til pasienter med hjerte-/karsykdommer.
 • Anestesisykepleie til pasienter med thoraxlidelser.
 • Prehospital behandling og skadestuearbeid.
 • Pasienter med urologiske lidelser
 • Pasienter med endokrine lidelser.
 • Anestesisykepleierens mellommenneskelige aspekt
 • Anestesisykepleierens problemløsende aspekt
 • Fagutvikling og undervisning
 • Administrasjon og ledelse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper og mappevurderingsordning. I det teoretiske emnet og som grunnlag i PBL-arbeidet tas det utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra studentenes egne praksisstudier. Undervisningen i emnet vil i større grad flyttes til anestesiavdelingen, som er anestesistudentens praksisarena. Målet er å integrere teori og praksis, samt stimulere studentenes refleksjonspotensiale for derigjennom å utvikle funksjonsdyktige, reflekterte spesialsykepleiere.

Praksis

Se HSANEKL212 - Klinisk emne, trinn 2.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent gjennomføringsplan for fordypningsoppgave.
 • Innlevering av to skriftlige arbeider som skal ta utgangspunkt i relevant tematikk under "Innhold/oppbygging" over.
 • Bestått MCQ test.

Litteraturliste 1000 s.

Eksamen

Hjemmeeksamen (klinisk fordypningsoppgave) med et omfang på 10.000 ord (+ /- 10 %) med muntlig høring. Den skriftlige besvarelsen kan leveres som gruppeoppgave med maks 2 studenter.  Muntlig høring foregår individuelt (også ved gruppebesvarelser) og justerer karakter på skriftlig hjemmeeksamen. Det gis individuelle karakterer. Det benyttes én intern og én ekstern sensor. Karakterer gis etter karakterskalaen A - F.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2)
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner

Litteratur

Se studieplanen for anbefalt litteratur for samtlige emner i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:40:19