Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSANEKL212 Klinisk emne, trinn 2 (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning for anestesisykepleiere.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet forutsetter bestått og kunnskaper fra:

HSANEKL112 Klinisk emne trinn 1 ( 15 studiepoeng)

HSANE10112 Anestesisykepleiefaglig og samfunsvitenskaplig emner (15 studiepoeng)

HSANE10212 Medisinske og naturvitenskaplige emner (15 studiepoeng)

HSANE 10312 Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse ( 30 studiepoeng)

Undervisningssemester

2. og 3. semester (høst 2012 + vår 2013).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Hensikten med det kliniske emnet er at studenten videreutvikler handlingskompetanse og faglig forsvarlig anestesisykepleie til den stabile ASA 1 og 2 pasient, og får en nødvendig handlingskompetanse i forhold til den ustabile og komplekse pasienten som er i behov av anestesi.

Sluttkompetansen skal operasjonaliseres og utvikles i denne perioden.

Kunnskaper

Kandidaten

 • kan anvende avansert kunnskap i møte med en akutt og kritisk syk pasient (ASAIII og ASA IV) som er i behov av anestesi
 • kan anvende aktuell kunnskap om kommunikasjon og samhandling i møte med pasient og pårørende som er i en stress-/krisesituasjon.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan observere, vurdere og forebygge komplikasjoner hos pasienter med behov for anestesi (ASA III og ASA IV) og kan yte kompenserende hjelp ved svikt i vitale funksjoner
 • kan utføre anestesisykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser ved å ta imot anestesi
 • kan mestre bruken av avansert medisinsk- teknisk utstyr som benyttes under anestesien
 • kan mestre samhandling med andre yrkesgrupper tilknyttet behandling og pleie av pasienten

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har høy grad av handlingskompetanse
 • har kunnskaper og holdninger som er integrert og kommer til uttrykk i praktiske handlinger
 • har stor medisinsk og teknisk kompetanse
 • har stor evne til å omprioritere og handle raskt når situasjonen krever det
 • viser stor grad av selvstendighet
 • begrunner egne handlinger og argumenterer sykepleiefaglig
 • kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • har forståelse – og respekt for ulike menneskelige reaksjoner i forbindelse med pasienter som skal ha anestesi 

 

Innhold

De viktigste temaene i emnet er:

 • Anestesisykepleierens ansvars- og funksjonsområde.
 • Anestesisykepleie til barn.
 • Anestesisykepleie til pasienter med hjerte-/karsykdommer.
 • Anestesisykepleie til pasienter med thoraxlidelser.
 • Prehospital behandling og skadestuearbeid.
 • Pasienter som skal opereres for urologiske lidelser
 • Pasienter til endokrin kirurgi.
 • Anestesisykepleierens mellommenneskelige aspekt
 • Anestesisykepleierens problemløsende aspekt
 • Fagutvikling og undervisning
 • Administrasjon og ledelse.
 • Utfordringer ved dagkirurgi

Undervisnings- og læringsformer

Det kliniske emnet skal foregå primært ved anestesiavdelingen. De viktigste læringsformene vil være mester/svenn kombinert med kritisk refleksjon.

Praksis

Anestesiavdelingen i Fredrikstad. Totalt 21 uker.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • To refleksjonsnotater i forhold til studieprogresjon.
 • Målsetning klinisk emnet, trinn 2.

Alle arbeidskrav må avlegges samme semester. Godkjente arbeidskrav er gyldige i ett semester.

Eksamen

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.  Ved ikke bestått må hele perioden, inkludert alle arbeidskrav avlegges på nytt.

Kriterier for ikke bestått praksis. Karakteren ”ikke bestått” vil si at studenten svikter på ett eller flere av følgende punkter:

 1. Overholder ikke yrkesetiske retningslinjer.
 2. Viser manglende respekt for pasientens eller pårørendes menneskeverd, integritet og rettigheter.
 3. Bryter taushetsløftet.
 4. Viser manglende omsorg og etisk vurderingsevne.
 5. Tar ikke hensyn til pasientens og pårørendes uttalte ønsker og behov.
 6. Viser sviktende teoretisk forståelse av observasjoner, vurderinger og tiltak.
 7. Feilvurderer pasientens tilstand og situasjon: innhenter ikke tilstrekkelige opplysninger, identifiserer ikke problemer, mangler kunnskap og erfaring, jobber uselvstendig og er urealistisk i sine vurderinger.
 8. Viser gjennomført svikt i planlegging, utføring og dokumentasjon av eget arbeid.
 9. Viser sviktende rapportering: tar ikke med vesentlig informasjon og ordinasjoner. Ser ikke helheten i pasientens situasjon og tilstand.
 10. Viser manglende kunnskap om og mestring av medisinsk utstyr, tar ikke ansvar for melding av uhell/nesten-uhell.
 11. Viser manglende interesse for å ta ansvar for ulike pasientgrupper og unndrar seg stadig mer komplekse pasientsituasjoner (vanskelige prosedyrer, dårlige pasienter, akutte situasjoner).
 12. Fungerer ikke i nye og stressfylte situasjoner.
 13. Fungerer ikke i teamarbeid.
 14. Undergraver tillit til samarbeidspartnere, erkjenner ikke egen begrensning.
 15. Tar ikke ansvar for egen faglig utvikling. Erkjenner ikke svakheter ved egen praksis,
 16. Planlegger ikke hvordan egen praksis kan bli bedre.
 17. Tar sjelden initiativ i læresituasjoner, ber sjelden om hjelp, er lite mottagelig for veiledning.

 Sensorer er praksisveileder og fagansvarlig ved høgskolen. Ved karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden, inkludert alle arbeidskrav, avlegges på nytt.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2).
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner

Litteratur

Litteratur: Anbefalt litteratur for studiet finnes i studieplan i anestesisykepleie. Selvvalgt pensum 1000 s.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 02:41:00