Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSASO20111 Saksbehandling i velferdstjenestene (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudiet i

 • arbeids- og velferdsfag 
 • sosialt arbeid

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i første studieår.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter gjennomført emne ha:

 1. Kjennskap til og kunne bruke de ulike verktøyene som brukes i arbeids- og velferdsforvaltningen
 2. Kunnskap om å oppdatere seg om lover, forskrifter, rundskriv og rammeavtaler som styrer arbeids- og velferdsforvaltningen
 3. Kjennskap til kulturelle perspektiver i arbeid med enkelt mennesker og grupper 
 4. Kunnskap og ferdigheter til utøve generell saksbehandling i velferdsforvaltningen
 5. Erfaring med å gjennomføre samtaler med mennesker med ulike problemer og ulik kulturell tilhørighet
 6. Kunnskap og innsikt i oppbyggingen og oppgavene til arbeids- og velferdsforvaltningen
 7. Kunnskap til å vurdere og håndtere etiske utfordringer en sosionom/velferdsviter kan møte i sitt arbeid med brukere

Innhold

 1. Gjennomgå og prøve ut NAVs arbeidsmodell og oppfølgingsmetodikk, arbeidsevnevurderinger, kvalifiseringsprogram og stønad. NAVs tjenester og virkemidler på folketrygdens område, i forhold til  arbeidmarkedstjenester og i forhold til økonomisk sosialhjelp. NAVs samarbeidende instanser i en kommune: Gjeldsordning, sosiale tjenester, utredende/behandlende tjenester. Trene på å gjenkjenne situasjoner hvor brukere og deres organisasjoner bør trekkes inn i arbeidet.
 2. Rammer: politiske styringssignaler og lover, forskrifter og rundskriv.
 3. Kulturagram, integrasjonsstrategier, migrasjonsfaser. Introduksjonslov og -program.
 4. Gjennomføre saksbehandling og fatte vedtak på grunnlag av caseoppgaver. Arbeide med innholdet i en saksmappe.
 5. Samtaler i forhold til etniske minoriteter.
 6. Presentasjon av NAVs bakgrunn, mål, organisering og utvikling.
 7. Ha fokus i undervisningen på etiske dilemmaer i arbeidet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i forelesninger, studentaktive seminarer, studentstyrt veiledet basisgruppeundervisning og ferdighetstrening i grupper. Omfanget av ferdighetstrening vil bli nærmere beskrevet i undervisningsplanen. Det gis 4 timer obligatorisk basisgruppeveiledning  knyttet til emnets læringsutbytte.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Gjennomført og godkjent skriftlig saksmappe knyttet til lov om sosiale tjenester i NAV. Medstudenter og emneansvarlig gir skriftlige tilbakemeldinger. Emneansvarlig har den endelige godkjenningen. Ved ikke godkjent kan mappa omarbeides 1 gang.
 • Gjennomført og godkjent 1 seminar. Medstudentvurdering og lærervurdering i seminaret. Seminarleder har den endelige godkjenningen. Dersom studenten får ikke godkjent seminar gis studenten 1 ny mulighet gjennom et tilrettelagt oppdrag på et annet seminar i emnet.
 • Godkjent individuell skriftlig oppgave på inntil 2000 ord. Det gis tilbakemelding på oppgaven av medstudenter. Arbeidskravet er godkjent når det i sin helhet er innlevert til fastsatt frist. Ved manglende eller mangelfull innlevering må studenten omarbeide eller utarbeide ny oppgave. Det er anledning til 1 omarbeiding.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Gjennomført ferdighetstrening. Student som ikke har tilstrekkelig nærvær under ferdighetstreningen, må ta dette igjen. Når ferdighetstreningen er i ulike bolker med trening i ulike ferdigheter, vil fravær regnes separat for hver bolk. Det vil bli lagt til rette for én ny gjennomføring av treningen knyttet til den enkelte bolk.

 
Se også utfyllende bestemmelser for krav til deltakelse (henvisning i generell del av studieplanen eller ved henvendelse til Avdeling for helse- og sosialfag). Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Ingen tillatte hjelpemidler. Emnet vurderes etter karakterskalaen A - F. Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Skriftlig sluttevaluering
- Evaluering underveis
- Resultatene behandles i studieretningsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 18.06.2012

Det tas forbehold om enkelte endringer. Disse vil i så fall bli kunngjort ved emnestart.

361.32 As
Askeland, G. A. & O. Molven (2010). Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid.
(6. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39891-7

Kap 1: Dokumentskriving – fagleg arbeid i praksis
Kap 2: Sosialfaglege perspektiv på arbeidet med dokument
Kap 3: Rettslege rammer for innhenting av opplysningar og arbeid med dokument
Kap 4: Innhenting av opplysningar
Kap 5: Utarbeiding av dokumentar
Kap 6: Retten til innsyn i og bruk av dokumentar
s. 13-166: 153 s

361.322 De
DeJong, P & I.K. Berg (2005). Løsningsskapende samtaler, Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 82-05-33932-5
Kap. 5-11, s. 92-273, 181 s. (Husk: kap 1-4 hadde dere i emne 10311)

362.10425 Fa
Hanssen, H (red.) (2010). Faglig skjønn og brukermedvirkning. Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-0866-1

Kap 1: Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid s 21-45
Kap 3: Et faglig rom for skjønn: emosjoner, empatisk forståelse og refleksjonsposisjoner s 79-98.
Kap 5: Et faglig skjønn forutsetter anerkjennelse av brukerne. S 131-148
Kap 6: Faglig skjønn ved utforming av vilkår for sosial stønad – handlingsrom, resonneringsprosess og brukermedvirkning. S 151-178
Kap 7: Makt og kjønn i handlingsrommet for faglig skjønn. S 181-198.
110 sider

Helsetilsynet (2012): Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Dette rundskrivet kommer våren 2012. Nærmere kildehenvisning vil bli gitt ved studiestart. Ca 130 s

353.48 Br
Jenssen, A.G. og I. M Tronvoll (red) (2012). Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01889-8

Del ll: Teoretiske refleksjoner, kap 3 og 4: s 42-67
Del lV: Brukermedvirkning i sosialtjenesten og NAV, s. 155-179
34 s

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2008). Velferdsrett II: Barnevern og sosiale tjenester. (3. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-34911-7.
Kap. 4: Taushetsplikt og opplysningsplikt s. 139-168 (27 sider)
Kap. 9: Utlendingsrett og integreringsstøtte s. 345-385 (40 sider)
69 s

Kunnskapssenteret, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2009):
..og bedre skal det bli ved å involvere brukerne og gi dem innflytelse (01.07.2009). 68 s.
Metode for kvalitetsforbedring beskriver en systematisk metode for å forbedre kvaliteten i sosial- og helsetjenestene. Dette heftet beskriver metoden i lys av å styrke brukeren. URL: http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/5143.cms
(Lesedato 24.05.2012)

362.582 Lo
Lorentzen, T. og R.A. Nielsen (2008): Går fattigdom i arv?: Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp Oslo:
Fafo (Fafo-rapport 2008:14). 50 s.
URL: http://www.fafo.no/pub/rapp/20056/20056.pdf (Lesedato: 23.05.2012) Gratis fra Fafo.

361.3 Sh
Shulman, L. (2003). Kunsten å hjelpe: bind 1: individer og familien. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-30258-7
Kap. 1-5: s. 23-320, 298 s.

362.84 Sk
Skytte, M. (2008). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. (2. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-38368-5.

Kap. 2: Det kulturelle aspektet s. 62-95 (34 sider)
Kap. 4: Eksil og integrasjon s. 128-151 (24 sider)
58 s.

362.582 So
Solstad, A. (2011). Pengene og livet: økonomisk rådgivning i sosialt arbeid. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-15-01892-8 Hele boka. 191 s

362.84 Th
Thompson, N. (2006): Anti-Discriminatory Practice (4th ed.). Houndmills; Palgrave Macmillan, 208 s

Kap 1: Introduction s 1-20
Kap 2: The theory base s 21-47
Kap 3: Gender and sexism s 48-71
Kap 4: Ethnicity and racism s 72-97
97 s

Lover som er pensum:
Arbeidsmarkedsloven. Lov om arbeidsmarkedstjenester: LOV 2004-12-10 nr 76 (8 s.)
URL: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20041210-076.html&emne=arbeidsmarkedslov (Lesedato: 24.05.2012)

Gjeldsordningsloven, Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner: LOV-1992-07-17 nr 99 (17 s.)
URL: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19920717-099.html&emne=gjeldsordningslov (Lesedato: 24.05.2012)

Helse- og omsorgstjenesteloven, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester: LOV-2011-06-24-30. 21 s
URL: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/all/hl-20110624-030.html (Lesedato: 24.05.2012)

Introduksjonsloven. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere LOV-2003-07-04-80 (7 s) URL: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20030704-080.html&emne=introduksjonslov (Lesedato: 24.05.2012)

Kompendium med blant annet (det kan komme nye ting til ved emnestart):
Arbeidsdepartementet (2011): Statlig veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold. Rundskriv nr A-2/2011. 20.12.2011. 1 s URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/rundskriv/2011/a-22011-statlige-veiledende-retningslinj.html?id=667573 (Lesedato: 24.05.2012)

361.2 An
Halvorsen, K. (2003): Sosial inkludering - på egne eller samfunnets premisser?
Oslo: Høgskolen i Oslo (Artikkelbidrag til Helse- og sosialdirektoratet, Annus Socialis) 2 s.

Retningslinjer for oppfølgingsvedtak i NAV (2010). Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet. Kap 1-8. 29 s
URL: http://www.google.no/#hl=no&gs_nf=1&cp=43&gs_id=2&xhr=t&q=Retningslinjer+for+oppf%C3%B8lgingsvedtak+i+NAV&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=Retningslinjer+for+oppf%C3%B8lgingsvedtak+i+NAV+&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=23de66e7a56f5f23&biw=1536&bih=825 (Lesedato: 23.05.2012)

353.6 Sa
Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester: veileder (2006). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet ISBN 82-8081-022-6 (IS-1040). Hele. 87 s
URL: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-i-saksbehandling-og-dokumentasjon-for-pleie-og-omsorgstjenester/Publikasjoner/veileder-i-saksbehandling-og-dokumentasjon-for-pleie-og-omsorgstjenester.pdf (Lesedato: 23.05.2012)

Kap 2: Saksutredningsfasen
Kap 3: Vedtaksfasen
Kap 4: Klagebehandlingsfasen
s 25-60= 35 s

Tildelingsbrev for 2012. Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet
URL:http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/tildelingsbrev/2012/Tildelingsbrev_2012_AV_dir.pdf (Lesedato: 23.05.2012). kap 1, 2 og 3. 28 sider.

Samlet antall sider: ca 1400 sider

Lover som har vært pensum tidligere og som det forutsettes at dere har kunnskap i:
Diskrimineringsloven, Lov om diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv: LOV-2005-06-03-33. URL:http://www.lovdata.no/all/hl-20050603-033.html (Lesedato: 24.05.2012)

Folketrygdloven, Lov om folketrygd: LOV-1997-02-28-19. URL: http://www.lovdata.no/all/hl-19970228-019.html (Lesedato: 24.05.2012)

Forvaltningsloven, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker: LOV-1967-02-10.URL: http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html (Lesedato: 24.05.2012)

NAV-loven, Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen: LOV-2006-06-16-20. URL: http://www.lovdata.no/all/hl-20060616-020.html (Lesedato: 24.05.2012)

Sosialtjenesteloven i NAV, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet. (Ot.prp. nr. 103 (2008-2009). Kap 1,2 og 9. 18 s.
URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-103-2008-2009-.html?id=567529 (Lesedato: 24.05.2012) 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 06:39:56