Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF10111 Arbeidsfeltet og samfunnet (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne er studentene i stand til å:

 1. Redegjøre for fagområdets historie, egenart og plass i samfunnet
 2. Innhente og oppdatere sin kunnskap om velferdsstatens tjenester og brukergrupper innenfor fagområdet
 3. Drøfte og anvende ulike yrkesetiske prinsipper relatert til en brukersituasjon
 4. Reflektere over framtidig yrkesrolle
 5. Skrive oppgaver i henhold til gjeldende retningslinjer
 6. Anvende hovedtrekkene i PBL-metoden (problembasert læring)

Innhold

 1. Introduksjon til yrkesrollen
 2. Generell IT-innføring. Bibliotekundervisning med datasøk med utgangspunkt i velferdsstatens tjenestetilbud og brukergrupper
 3. Anvende Yrkesetisk grunnlagsdokument i caseoppgaver og seminarer
 4. Yrkesrolle - mandat og hovedutfordringene i faget
 5. Obligatorisk trening gjennom skrivekurs
 6. Problembasert læring som pedagogisk metode

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med studentaktive undervisningsmetoder med elementer fra problembaserte læringsprinsipper som innebærer selvstudier, forelesninger, obligatorisk deltakelse i seminargrupper, veiledning og arbeid i basisgrupper.

Det er tre timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. I dette emnet vil veiledningen handle om: utarbeidelse av veiledningskontrakt, om å arbeide i gruppe og ulike teknikker og metoder i gruppearbeid.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av et individuelt notat på maks 700 ord. Arbeidskravet er godkjent ved innlevering til fastsatt tid i Fronter. Det gis tilbakemelding i Fronter.
 • Innlevering av et gruppenotat på maks 1000 ord. Arbeidskravet er godkjent ved innlevering til fastsatt tid i Fronter. Det gis tilbakemelding i Fronter fra emneansvarlig.
 • Deltakelse i 3 timer basisgruppeveiledning.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning.

Alle arbeidskravene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Arbeidskravene står som godkjent for samme periode som studieplanen gjelder for.

 

Eksamen

To dagers hjemmeeksamen. Studentene skriver en individuell oppgave på maks 1600 ord.  Besvarelsen vurderes etter karakterskala A - F.  Det benyttes interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 19.06.2012

Stortingsmelding
Arbeid, velferd og inkludering. Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
(St.meld nr. 9 (2006-2007) (265 sider)
www.regjeringen.no

368.4 No
Bay, A.-H. et al., red. (2010). De norske trygdene: Framvekst, forvaltning og fordeling. (2.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-40390-1
Hele boka

174.2 Gr
Grønningsæter, A. (2007). Rett eller galt – eller noe midt i mellom: et studiehefte om yrkesetikk fra Fellesorganisasjonen (FO). Oslo: Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere
(110 sider)
http://www.fo.no/yrkesetikk/rett-eller-galt-eller-noe-midt-i-mellom-article224-150.html

361.65 Ar
Hernes, T., I. Heum og P. Haavorsen, red. (2010). Arbeidsinkludering: om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82- 05-39256-4
Kap. 1, 2 og 3 (69 sider)

371.39 Pe
Pettersen, R. C. (2008). PBL for studenten: en introduksjon til PBL for studenter og lærere,
(2. utg ). Oslo : Universitetsforlaget ISBN 82-15-00750-3
side 9-114 (105 sider)

174.2 Yr
Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. (2002). Oslo: Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
http://www.fo.no/yrkesetikk/yrkesetisk-grunnlagsdokument-article227-150.html

Artikkel:
Ånestad Moen, Ellen, B. Bentsen og A.L. Årseth (2011) Et inkluderende arbeidsliv. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr. 3, s. 271-274

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juli 2020 02:40:06