Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF20211 Personalarbeid med vekt på velferd og inkludering (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i første studieår.

Undervisningssemester

4. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne er studentene i stand til å:

 1. Anvende lover og regler som regulerer arbeidsmarkedet
 2. Beskrive forhold av betydning for mobilisering av medarbeidere og ledere
 3. Redegjøre for betydningen av kompetanseutvikling i organisasjoner
 4. Beskrive ulike metoder for ressursstyring
 5. Anvende kunnskap om arbeidsmiljø på konkrete situasjoner
 6. Anvende kunnskaper om inkluderende arbeidsliv
 7. Redegjøre for kravene til dokumentasjon i forhold til personlarbeid i offentlige og private virksomheter
 8. Finne fram til og oppdatere sin kunnskap på personalområdet

Innhold

 1. Lover og regler som regulerer forholdet for utsatte grupper på arbeidsmarkedet
 2. Forskning og erfaringsbasert kunnskap om ressursmobilisering og motivering av ansatte
 3. Kompetanseutvikling og lærende organisasjoner   
 4. Gjennomgang av ulike virkemidler i personalarbeidet. Tilskudds- og stønadsordninger
 5. Generelle saksbehandlingsregler og rutiner i private og offentlige virksomheter. Faglig skjønnsutøvelse. Brukermedvirkning og systemer for medvirkning
 6. Metoder for kartlegging og analyse av praksis. Inkludering som tema i personalarbeid for å sikre ivaretakelse av medarbeidere og forebygge utstøting 
 7. Lover og retningslinjer for dokumentasjon
 8. Bruk av forskning som er relevant for personalarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet organiseres med forelesninger, seminarer og opplegg (mindre prosjekter) basert på selvstudier.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av et gruppenotat på maks.1000 ord. Oppgaven er godkjent ved innlevering i Fronter til fastsatt dato. Kort tilbakemelding i Fronter fra emneansvarlig.
 • Et individuelt notat på inntil 1000 ord. Notatet er godkjent ved innlevering i Fronter, med kort tilbakemelding fra basisgruppeveileder.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning.
 • Deltakelse i basisgruppeveiledening. Det er 5 timer obligatorisk basisgruppeveiledning.

Arbeidskravene er gyldig ett semester etter at de er godkjent.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Gruppeoppgave som hjemmeeksamen over 3 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på inntil 3000 ord. Det benyttes karakterskala fra A-F, og karakteren gis for hele gruppen.  

Høgskolen setter sammen gruppene til eksamen. Hver gruppe består av 3-4 studenter. Det benyttes to interne sensorer.

Ved klage på karakterfastsetting på felles eksamensbesvarelse der det gis en felles karakter (gruppeeksamen), må alle de som er vurdert samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 19.06.2012

658.3 Gr
Grimsø, Rigmor E. (2005). Personaladministrasjon: teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk (4. utg.) ISBN 978-82-05-34305-4 (450 sider)

305.56 Un
Hills, John, Julian Le Grand and David Piachaud, red. (2002). Understanding Social Exclusion. London: Oxford University Press ISBN 0-19-925194-0 (274 sider)

344.03 Kj
Kjellevold, Alice (2012). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: med kommentarer. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1028-2

610.73072 Å
Nortvedt, Monica W. et al. (2008). Å arbeide og undervise kunnskapsbasert – en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleieforbund ISBN 978-82-726-9120-1 (194 sider)

158.7 Ka
Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse, 4. utgave. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-7674-863-5 (371 sider)

344.01 En
Engelsrud, Gerd (2010). Styring og vern. Arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner. Oslo. Cappelen Akademisk Forlag ISBN 978-82-02-27748-2. Kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14 og 15. (329 sider)

344.01 En
Engelsrud, Gerd (2010). Oppgaver i arbeidsrett, Oslo. Cappelen Akademisk Forlag ISBN978-82-02-33769-8 (109 sider)

Artikler:

361.2 An
Halvorsen, K. (2003). Sosial inkludering - på egne eller samfunnets premisser? I: Annus socialis 2003. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet
s. 4-5 (2 sider)

Døving, Erik og Odd Nordhaug (2007). Inkluderingsledelse i norske virksomheter. I: Beta: tidsskrift for bedriftsøkonomi. nr.1, s.51-63.
URL: http://www.idunn.no/ts/beta/2007/01/inkluderingsledelse_i_norske_virksomheter
(Lesedato: 08.06.2012) (12 sider)

Røe, Melina (2011). «Why don't they want us?» Refugees still unemployed after many years in Norway. I: Nordic Social Work Research, Vol. 1, nr. 2, s. 109 – 123.
http://dx.doi.org/10.1080/2156857X.2011.601135
(Lesedato 08.06.12) (12 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 02:41:01