Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP10107 Barnevernspedagogen, faget og yrket (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i barnevern.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 • beskrive barnevernets historiske utvikling i Norge
 • beskrive barnvernlovens formål og virkeområde
 • beskrive barnvernspedagogens samfunnsmandat/oppdrag
 • beskrive hovedelementene i den systematiske arbeidsmodellen
 • beskrive viktige elementer ved planlegging og gjennomføring av en aktivitet
 • redegjøre for begrepene barnets beste, omsorg, oppdragelse og behandling
 • redegjøre for grunnprinsipper i profesjonell kommunikasjon
 • beskrive hovedelementene i Fellesorganisasjonenes yrkesetiske grunnlagsdokumenter
 • beskrive hovedtrekkene i problembasert læring (PBL)
 • anvende formalkrav i akademisk skriving

Innhold

 • Barndommens historie
 • Barnevernets historie og faglige utvikling
 • Barnevernsloven
 • Samfunnsmandatet
 • Introduksjon til yrkesrollen
 • Barnevernpedagogens arbeidsarenaer
 • Kommunikasjonsøvelse
 • Aktivitetsfag
 • Yrkesetisk grunnlagsdokument IFSW (International Federation of Social Workers)
 • Problembasert læring (PBL)
 • Innføring i høgskolen læringsplattform
 • Generell IT innføring
 • Bibliotekundervisning med datasøk
 • Akademisk skriving
 • Informasjon om praksis 1

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert etter prinsippene i problembasert læring som innebærer selvstudier, forelesninger, seminarer, veiledning og ferdighetstrening.

Fronter brukes i undervisningen, og det forutsettes at studentene er aktive brukere av læringsplattformen.

Det er 4 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Første veiledningstime skal benyttes til å lage gruppekontrakt. For øvrig skal veiledningen ha fokus på målene i emnet, samt studentens egen rolle i gruppa.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning og veiledning.
 • Gjennomføring av en planlagt aktivitet i gruppe. Det skal skrives en gruppeoppgave på maks 1500 ord som redegjør for aktiviteten på aktivitetsseminaret. Det gis tilbakemelding på arbeidskravet i seminar. Studenter som ikke deltar i planlegging og gjennomføring av gruppeaktiviteten må presentere eget arbeidskrav på 1500 ord knyttet til en aktivitet.
 • Individuelt notat på 1000 ord tilknyttet begrepene omsorg, oppdragelse og behandling. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ ikke-godkjent og kan omarbeides 1 gang.

Arbeidskravene er gyldig i ett semester etter at de er godkjent. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

3 timer skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt.
Emnet vurderes etter karakterskalaen A - F. Det benyttes to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 18.06.2012

NOU 2009:8 –
Befring, E. (2009). Kompetanseutvikling i barnevernet. 147 s, Oslo: Statens forvaltningstjeneste, (NOU 2009:8) (52. sider) Kap. 4,5,6,7,8 og 9
http://www.regjeringen.no/

NOU 2000:12 –
Befring, E. (2000). Barnevernet i Norge: tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer, 265 s. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, (NOU 2000:12) ISBN 82-583-0523-9. (44 sider) Kap. 3, 5, 6 og 7
http://www.regjeringen.no/

362.7 Så
Befring, E. , Frønes, I. og Sørlie, M. (2010) Sårbare unge : nye perspektiver og tilnærminger. Oslo: Gyldendal akademisk. 275 s. ISBN978-82-05-39693-7. Kap. 1 og 2.

362.7 Bu
Bunkholdt, V. & M. Sandbæk (2008). Praktisk barnevernsarbeid, 352 s. (5. utg). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-38345-6. (55 sider) Kap. 1. 2 og 3: s. 15 - 70

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) (2002). Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO).
http://www.fobsv.no/

362.7 Gr
Grønvold, E. og Storø, J. (2010). Miljøarbeid i barnevernet: Systematikk & refleksjon 146 s. Oslo: Universitetsforlaget. (89 sider) Del 2, s. 57- 146

616.89144 Kv
Kvaran, I. (1996). Miljøterapi: institusjonsarbeid med barn og ungdom, 148 s. Kristiansand: Høyskoleforlaget ISBN 82-7634-062-8. (51 sider) Del 1

155.418 Li
Lillemyr, O. F. (2001). Lek på alvor: førskolebarn og lek - en spennende utfordring, 223 s. (2. rev. utg.). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-00137-8. (30 sider) Kap. 11

Lindboe, K. (2011) Barnevernloven : lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 : à jour 15. april 2011. 141 s. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-41685. Hele boka.

808.066 Pe
Pettersen, R. C. (2008). Oppgaveskrivingens ABC: veileder og førstehjelp for høgskolestudenter, 128 s. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01302-2

371.39 Pe
Pettersen, R. C. (2005). PBL for studenten: en introduksjon til PBL for studenter og lærere, 186 s. (2. utg ). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00750-3, kap. 3.4 og7

658.31 Sk
Skau, Greta Marie (2011). Gode fagfolk vokser : personlig kompetanse i arbeid med mennesker, 169s. (4. utg.). Oslo : Cappelen akademisk forl. ISBN 82-02-24340-8; 978-82-02-24340-1.

Kompendium knyttet til tema Aktivitetsfag som kan kjøpes ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:40:22