Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP20211 Praksis 2: Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i barnevern.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i første studieår.

Undervisningssemester

3. semester (høst), 8 uker.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal etter endt praksisperiode være i stand til å

 • Utføre miljøarbeid/miljøterapi og sosialpedagogisk arbeid med barn og unge
 • Gjennomføre ulike observasjoner, kartlegging og dokumentasjon
 • Fungere som gode rollemodeller
 • Vurdere egen rolle/påvirkning i arbeidet med barn og unge
 • Gjennomføre aktiviteter og samtaler med barn og unge
 • Oppdatere sin kunnskap innenfor praksisstedets fagområder
 • Reflektere over utførelsen av arbeidsoppgaver og justere utførelsen under veiledning
 • Reflektere over etiske problemstillinger som er relevante på praksisstedet

Innhold

I dette emnet er studentene utplassert ved ulike praksissteder. Innholdet avtales mellom student, praksisveileder og skoleveileder gjennom utarbeidelsen av en lærekontrakt. Studenten formulerer individuelle læringsmål for praksisperioden i tråd med emnets fokusområder, praksisstedets muligheter, eget kunnskapsbehov og praksisperiodens varighet. Det skal formuleres individuelle målsettinger innenfor følgende fokusområder.

 • Metodisk miljøarbeid/praktisk sosialpedagogisk arbeid med barn og unge
 • Observasjon, kartlegging og dokumentasjon
 • Juridiske rammer for tiltaksarbeidet
 • Egen rolle/påvirkning i arbeidet med barn og unge
 • Aktiviteter som kan anvendes i arbeidet med barn og unge
 • Sammenhengen mellom aktiviteter, individuelle behov og utvikling
 • Verdikonflikter og etiske dilemmaer
 • Det forventes at studenten har en aktiv rolle på praksisstedet.

Undervisnings- og læringsformer

Hver student tildeles en praksisveileder på praksisstedet. Det skal settes av tid til ukentlige veiledningstimer. Studentene har ansvar for å levere inn veiledningsgrunnlag i forkant av veiledningssekvensene. I tillegg forventes det at det settes av tid til løpende veiledning i situasjoner hvor det er naturlig.

Høgskolen oppnevner skoleveiledere som følger opp studentene i praksisperioden. I samarbeid med praksisveilederne er skoleveilederne delaktig i vurderingen av studentene. Ved etterspørsel kan studentene få veiledning på praksisoppgaven av skoleveilederen sin.

Praksis

8 ukers praksis med 30 timers arbeidsuke på praksisstedet. Selvstudier kommer i tillegg til dette.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Veiledningstimene må være gjennomført
 • Fraværet må være innenfor de angitte rammene
 • Skriftlig evaluering fra praksisveilederen må være vurdert til godkjent. Evalueringen føres på et eget skjema (evalueringsskjema) som undertegnes av studenten, praksisveilederen og skoleveilederen.
 • Studentene skal skrive en oppgave på inntil 3000 ord hvor utgangspunktet er ett eller flere av fokusområdene. Dersom oppgaven omhandler brukeropplysninger, skal retningslinjer for behandling av personopplysninger følges. Oppgaver som ikke godkjennes ved første innlevering, kan omarbeides en gang. Ikke innlevert oppgave, anses som ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme perioden som studieplan. Arbeidskravene må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke er godkjent, må emnet/praksisperioden gjennomføres på nytt.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, se Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie.  Ved vurdering til ”ikke bestått”, må alle arbeidskrav avlegges på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Muntlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

 Litteraturlista er sist oppdatert 08.04.2010, det kan forekomme endringer i litteraturlista før studiestart. 

Forskrift
Barne- og likestillingsdepartementet Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner.
FOR-2003-10-27-1282. . (2 sider)   
www.lovdata.no

Forskrift
Barne- og likestillingsdepartementet Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. FOR-2002-12-12-2594. . (5 sider) 
www.lovdata.no

Forskrift
Barne- og likestillingsdepartementet Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling. FOR-2003-12-11-1564. . (4 sider)     
www.lovdata.no

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2008). Velferdsrett II: Barnevern og sosiale tjenester, 464 s. (3. utg ). Oslo : Gyldendal akademisk  ISBN 978-82-05-34911-7
Kap. 4: Taushetsplikt og opplysningsplikt s. 139-182 (43 sider)

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:40:23