Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP30211 Tiltaksarbeid og saksbehandling i barnevernet (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i barnevern.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i andre studieår.

Undervisningssemester

5. semester

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 • Utføre saksbehandling i forhold til plassering av barn/unge etter barnevernloven.
 • Forklare og anvende lovregler og konvensjoner som har betydning for barn og unges rettsstilling.
 • Forklare hovedtrekkene i barns strafferettslige stilling og barnevernets ansvar når barn begår lovbrudd.
 • Kjenne til reglene for rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak.
 • Planlegge å gjennomføre aktivitetsfaglige tiltak.
 • Ha kunnskap over hvordan skjevutvikling og marginalisering av barn og unge kan forebygges.
 • Ha handlingskompetanse i forhold til arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Innhold

 • Oppfølging av tiltak etter barnevernloven.
 • Tiltak for barn og unge med alvorlige atferdsvansker, barnevernloven §§ 4-24 til 4-27.
 • Akuttplasseringer etter barnevernloven.
 • Fosterhjemsplasseringer og adopsjon etter barnevernloven.
 • Barns rettigheter under opphold i barnevernsinstitusjoner.
 • Ettervern i barnevernet.
 • Konvensjoner og lovverk som omhandler barns rettigheter (f.eks. barnekonvensjonen,EMK, barneloven og antidiskrimineringsloven).
 • Strafferettslige og straffeprosessuelle særordninger for barn og unge.
 • Rettslig overprøving av barnevernets vedtak.
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter overfor barn og unge.
 • Innføring i og utprøving av elektroniske saksbehandlingsverktøy.
 • Tverrkulturelle møter og kommunikasjon.
 • Prosjektorganisatoriske metoder.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bli gitt i seminarer og forelesninger og arbeid i mindre grupper som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene.

Praksis

En dag forberedelse til ekstern praksis i vårsemesteret 3. studieår.  

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Planlegging og gjennomføring av en aktivitet med barn eller ungdom. Prosessen skal dokumenteres gjennom en gruppeoppgave på maks 3000 ord. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan arbeidskravene omarbeides en gang.
 • Deltakelse på ferdighetstrening.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning.

Arbeidskravene er gyldige i ett semester etter at de er godkjent. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen
Gruppeoppgave som hjemmeeksamen over 3 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på maks 3000 ord. Høgskolen setter sammen gruppene til eksamen. Hver gruppe består av 2-3 studenter.

Det benyttes karakterregel A-F og karakteren gis for hele gruppen. Interne sensorer.

Ved klage på karaktersetting der det gis én felles karakter, må alle de som er vurdert samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Skriftlig sluttevaluering
- Referansegruppe
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 18.06.2012

362.733 Bu
Bunkholdt, V. (2005) Fosterhjemsarbeid: fra rekruttering til tilbakeføring. Oslo:
Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-33181-5 (65 sider)
Kap. 6: Samvær og kontakt
Kap. 8: Ungdommer i fosterhjem
Kap. 9: Adopsjon
Kap. 10: Tilbakeføring

346.017 Li
Lindboe, K. (2012) Barnevernrett. (6. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN: 978-82-15-02055-6, ib. (97 sider)
Kap. 14 Adopsjon
Kap. 15 Tiltak for barn og unge med alvorlige atferdsvansker
Kap. 16 Enslige mindreårige asylsøkere
Kap. 18 Ettervern ut over 18 år
Kap. 19 Akuttvedtak
Kap. 26 Rettslig overprøving i barnevernssaker
Kap. 27 Parter i retten og saksbehandlingen
Kap. 28 Fosterhjem, fosterforeldre og fosterbarn
Kap. 29 Institusjoner. Rettigheter under opphold

Kap. 30 Barnelov og barnevernlov
Kap. 31 EMK og FN' s barnekonvensjon
Kap. 32 Barnevernets erstatningsansvar for feil og forsømmelser
Kap. 33 Strafferett og barnevern
Kap. 34 Internasjonal barnebortføring og menneskehandel
Kap. 35 Fri rettshjelp i barnevernssaker

341.48572 Ba
Høstmælingen, N., E. S. Kjørholt & K. Sandberg (red.) (2012). Barnekonvensjonen: barns rettigheter i Norge. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN: 978-82-15-01858-4, ib. (161 sider)
Kap. 3 Hensynet til barnets beste
Kap. 5 Barns rett til å bli hørt
Kap. 6 Sivile rettigheter og friheter
Kap. 8 Barns rett til familie og omsorg, særlig om barnevernet
Kap. 11 Retten til materiell velferd
Kap. 13 Retten til lek og fritid
Kap. 15 Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse

371.93 At
Nordahl, T. et al. (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge: teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0119-8 (22 sider)
Kap. 1: Atferdsproblemer: interaksjonen mellom individ og kontekst

344.03 Kj
Syse, A. & A. Kjønstad (2008). Velferdsrett II: Barnevern og sosiale tjenester (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-34911-7. (111 s)
Kap. 2: Forvaltningslovens bestemmelser, særlig om saksbehandlingen i første instans s. 61
98
Kap. 3: Klage over tildelingsvedtak etter tjenestelovgivningen s. 99-138
Kap. 8: Menneskerettigheter og diskrimineringsvern s. 309-344

362.7089 Ho
Holm Hansen, T, Haaland, T og T, Myrvold (2007) Flerkulturelt barnevern. En kunnskapsoversikt. NIBR Rapport 2007:10 Oslo: NIBR (110 s.)
Kap. 6 Tiltak og metoder for flerkulturelt barnevern- oversikt og vurdering av forskningen 137-225
Kap. 11 Konklusjoner og anbefalinger s 296 - 318

362.7083 St
Storø, J (2012). Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget (195 s.)

362.87083 Ba
Eide, K (red.) (2012). Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslig mindreårige flyktninger. Oslo: Gyldendal (356 s.)

155.4136 Ga
Gamst Trøften, K (2011). Profesjonelle barnesamtaler: å ta barn på alvor. Oslo: Universitetsforlaget (321 s.)

362.747 Fo
Gjertsen, P-Å (red.)(2007). Forebyggende barnevern: samarbeid for barnets beste. Bergen: Fagbokforlaget (231 s.)

Barne -, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011). Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold på barneverninstitusjoner. URL: http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20111115-1103.html

Anbefalt litteratur:

Barne og likestillingsdepartementet (2008) Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner. URL: http://www.lovdata.no/for/sf/bl/xl-20080610-0580.html

362.74 Ul
Ulset, G og T, Tjellflaat (2012). Tvang i barneverninstitusjoner. Ungdommenes perspektiv. Rapport 20/2012 Skriftserien fra Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS

361.322 Ei
Eide, G og R, Rohde (2009). Sammen så det hjelper. Metoder i samtaler med barn, ungdom og familier. Bergen: Fagbokforlaget

363.1 Re
Regjeringens strategi for forebygging. Fellesskap – trygghet- utjevning. Plan, 08.07.2009

Sentrale forskrifter i medhold av barnevernloven.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 02:39:37