Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSOS20211 Praksis 1: Sosialt arbeid i praksis (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudiet i sosialt arbeid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i første studieår.
  

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved endt praksisperiode kunne:

 • Beskrive praksisstedets mandat i velferdssamfunnet
 • Beskrive hvilke sammenhenger studenten ser mellom praksisstedets tjenester, brukerinvolvering og velferdsstatens politikk.
 • Under veiledning utføre oppgaver på praksisstedet
 • Vise innsikt i hvordan yrkesetikken kommer til uttrykk i praksisstedets forhold til brukerne

Innhold

 • Rammene for praksisstedet
 • Utvide teoretisk kunnskap knyttet til praksisstedets arbeid
 • Trening i flest mulig av praksisstedets arbeidsoppgaver gjennom aktiv deltakelse
 • Etisk refleksjon

I dette emnet er studentene utplassert ved ulike praksissteder og innholdet i emnet vil være noe avhengig av hvilket praksissted studenten er på. Innholdet avtales mellom student, praksisveileder og skoleveileder gjennom utarbeidelse av en lærekontrakt hvor læringsområdene knyttes til ulike fokusområder. 

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal være tilstede på praksisstedet minimum 30 timer pr. uke. For fravær: se utfyllende bestemmelser (henvisning i generell del av studieplanen).

1 dag pr. uke settes av til selvstudier, bl.a. til arbeid med praksisoppgave(r) og teori.

Studenten har en praksisveileder på praksisstedet. Det kreves en forberedt veiledningstime pr. uke i tillegg til fortløpende veiledning i ulike situasjoner. Studenten har også en av høgskolens ansatte som skoleveileder. Skoleveileders ansvar er knyttet til godkjenning av skriftlige arbeider og deltakelse i evaluering av studenten.

Utover veiledning er læreformen i praksis at studenten i størst mulig grad, ut fra egen kompetanse, praksisstedets egenart og hvor langt studenten har kommet i studiet, deltar aktivt i praksisstedets oppgaver.

Ved oppstart av praksisperioden/emnet skal studenten, i samarbeid med praksisveileder, utarbeide en lærekontrakt, se emnehefte spesifikk del (tilgjengelig i Fronter).

Praksis

8 uker veiledet praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav som må være vurdert til godkjent for å få praksisperioden bestått, er følgende: 

 • Ukentlig veiledning med praksisveileder må være gjennomført
 • Fravær må være innenfor godkjente grenser.
 • Kvaliteten på utførelsen av praksisarbeidet må være godkjent av praksisveileder og skoleveileder gjennom en sluttvurdering.
 • Skriftlig praksisoppgave/fagartikkel må godkjennes av skoleveileder. Oppgaven/fagartikkelen skal være på inntil 2000 ord.

Dersom skriftlig praksisnotat innholder brukeropplysninger, skal retningslinjer for behandling av personopplysninger følges.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent, kan omarbeides to ganger. Ikke innlevert arbeidskrav anses som ikke godkjent. Studenten har ikke anledning til å omarbeide arbeidskravet dersom det ikke er innlevert ved første innleveringstidspunkt.

Ved praksisstart får studenten opplyst frister for innlevering(er) av skriftlige arbeidskrav.

Alle arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes samme semester. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Ved vurdering til ”ikke bestått”, må alle arbeidskrav gjennomføres og godkjennes på nytt.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, se Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (henvisning i generell del av studieplanen). 

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista kan bli oppdatert før studiestart høst 2012.

361.3 Sk
Skau, G. M. (2003). Mellom makt og hjelp: om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper. (3.utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-00381-8. (165 sider)
Hele boka, 165 s

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 02:41:01