Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSOS30211 Sosialt arbeid i spenningsfeltet mellom individ og samfunn (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i sosialt arbeid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i andre studieår.

Undervisningssemester

5 semester, andre halvdel.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 1. Anvende kunnskaper i prosjektteori
 2. Lede arbeidsprosesser i tilknytning til prosjektarbeid
 3. Beskrive samfunnsarbeid som metode i sosialt arbeid
 4. Redegjøre for hva som har betydning for sosial inkludering - med spesiell vekt på boligsosialt arbeid
 5. Gjøre rede for kjennetegn ved sosialt gruppearbeid som metode i sosialt arbeid
 6. Reflektere rundt spørsmål knyttet til menneskerettigheter med spesiell vekt på ytringsfrihet.
 7. Redegjøre for hva som kjennetegner sosialt arbeid som fag

Innhold

 1. Gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid
 2. Praktisk trening i prosessledelse
 3. Samfunnsarbeid som tilnærming i sosialt arbeid
 4. Innhente og oppdatere kunnskap om levekår og sosial inkludering
 5. Gjennomføre gruppearbeidsprosjekt
 6. Menneskerettserklæringen og Yrkesetisk grunnlagsdokument og varslingsansvar
 7. Oppsummering og gjennomgang av sentrale områder, utfordringer og dilemmaer for faget sosialt arbeid

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i forelesninger, studentaktive seminarer, prosjekter og ferdighetstrening.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Individuelt notat på 750 ord. Godkjent ved innlevering til fastsatt dato i Fronter.
 • Prosjektrapport i gruppe, maks 3500 ord. Godkjent ved innlevering i Fronter. Kort tilbakemelding fra emneansvarlig.
 • Deltakelse i obliatorisk undervisning.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen
Gruppeoppgave som hjemmeeksamen over 3 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på maks 3000 ord. Det benyttes karakterregel A-F og karakteren gis for hele gruppen.

Ved klage på karaktersetting der det gis èn felles karakter, må alle de som er vurdert samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.

Høgskolen setter sammen gruppene til eksamen. Hver gruppe består av 2-3 studenter. Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Referansegruppe
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 18.06.2012

HSSOS30211 Sosialt arbeid i spenningsfeltet mellom individ og samfunn (Høst 2012)

361.3 Hu
Hutchinson, Gunn Strand (2003). Samfunnsarbeid i sosialt arbeid, 168 s. (2. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-32358-5

658.404 Je
Jessen, Svein Arne (2008). Prosjektledelse trinn for trinn: en håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter Oslo: Universitetsforlaget
ISBN: 978-82-15-01365-7 (194 sider)

Artikkel i tidsskrift
Nyhus, A. (2003). Det personlige motet: om varslingsansvar og disiplinering.
I: Embla, vol. 8, nr. 4, s. 20-27. (10 sider)

361.65
Stamsø, M. A. (red) 2009: Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre, Oslo; Gyldendal Akademiske (165s)
Kap. 10: Familien og det sivile samfunn – sentrale velferdsarenaer s. 272 – 295
Kap. 11: Forebygging – vakker tanke eller fornuftig handling s. 299 - 322
Kap. 12: Internasjonale perspektiver på sosialpolitikk s. 283 – 302

362.5 Fa
Harsløf, Ivan og Sissel Seim (2008). Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet, Oslo, Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01344-2 (277 sider)

363.5 Bo
Thyness, Paul A. (2004). Boligsosialt arbeid, 330 s. Oslo: Kommuneforlaget ISBN 82-446-1061-1. (149 sider)

302.34 He
Heap, Ken (2005): Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere. (5. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-32813-6

362.10685 Og
Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? Og bedre skal det bli! Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten (2007) 56 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet 978-82-8081-096-0 (IS-1162) URL:
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/hvordan-kommer-vi-fra-visjoner-til-handling-og-bedre-skal-det-bli-/Sider/default.aspx (Lesedato: 11.06.2012)

..og bedre skal det bli, ved å involvere brukerne og gi dem innflytelse (2008). "Metode for kvalitetsforbedring" 68 s. Oslo: Kunnskapssenteret.
URL: http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/5143.cms (Lesedato: 11.06.2012)

362.10685 Hv
Hvordan holde orden i eget hus: internkontroll i Sosial- og helsetjenesten (2004)
34 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet ISBN 82-8081-043-9 (IS-1183)
URL: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/internkontroll-i-sosial--og-helsetjenesten/Sider/default.aspx (Lesedato: 11.06.2012)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 03:41:46