Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSSPD20110 Sykepleie- helse, sykdom og lidelse II (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i følgende emner:
- HSSPD10109 Grunnleggende sykepleiekunnskap (20 studiepoeng)
- HSFELSPD09 Innføring i profesjonell kommunikasjon, tverrprofesjonell samhandling og etikk (10 studiepoeng)
- HSSPD40109 Grunnleggende sykepleie - praksis (15 studiepoeng)
- HSSPD10209 Sykepleie - helse, sykdom og lidelse I (15 studiepoeng)
- HSSPD40410 Psykisk helsearbeid (15 studiepoeng)
- HSSPD40209 Sykepleie til somatisk syke I (med. avd.) (15 studiepoeng)

Undervisningssemester

5. og 6. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • gjøre rede for ulike menneskelige reaksjoner på å være kronisk syk
 • gjøre rede for fenomenene lidelse og håp
 • gjøre rede for sykdommers årsaker, symptomer, sentrale undersøkelses- og behandlingsmetoder
 • gjøre rede for hvordan sykdom truer grunnleggende behov
 • gjøre rede for aktuelle sykepleiehandlinger ved sykdom
 • beskrive normalt svangerskap, fødsel og puerperium
 • gjøre rede for grunnleggende behov hos nyfødte barn
 • gjøre rede for amming og ammingens betydning for barns helse
 • gjøre rede for barns særegne behov ved sykdom og sykehusinnleggelse
 • beskrive epidemiologi i et samfunnsperspektiv
 • gjøre rede for pasientgrupper som er spesielt utsatt for smitte
 • gjøre rede for hvordan sykehusinfeksjoner oppstår og for ulike smitteregimer
 • beskrive prinsipper for ledelse og organisering av sykepleietjenesten på avdelingsnivå
 • gjøre rede for hvordan kultur påvirker forståelse av helse og sykdom
 • gjøre rede for farer ved opphold i institusjon
 • beskrive nøkkelbegreper innenfor rolleteori
 • ha utviklet sin forståelse for begrepet kultur
 • ha utviklet økende bevissthet om egen kulturell identitet
 • beskrive den internasjonale dimensjonen i profesjonell sykepleie

Ferdigheter
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • anvende kunnskap fra sykepleiens grunnlag, samfunnsvitenskapelige, medisinske og naturvitenskapelige tema i vurdering av sykepleiefaglige problemstillinger
 • anvende forskningsresultater i vurdering av sykepleiefaglige problemstillinger
 • kunne opptre i en nødsituasjon med livløs person i sykehus og gjennomføre livreddende førstehjelp inklusive bruk av halvautomatisk hjertestarter i henhold til nasjonale standarder

Generell kompetanse
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • vise evne til å reflektere over faglige og etiske dilemmaer i forhold til å møte mennesker med kronisk sykdom
 • ha utviklet sensitivitet og respekt for pasienters kulturer

Innhold

(Nummereringen refererer til rammeplanens hovedområder)

1:
Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
- Fenomenet
  - lidelse
  - håp

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
- Helse, sykdom og sykepleie i et kulturelt perspektiv
- Å være kronisk syk
- Sykepleie til mennesker:
   - med kroniske sykdommer
   - hjerneslag
   - med kreft, inkludert svekket immunforsvar
   - som er terminalt syke
   - med sykdommer i fordøyelsessystemet
   - med sykdommer i det endokrine system (se emne HSSPD10209)
   - med revmatiske sykdommer
   - med hudsykdommer
   - med kroniske smerter
- Sykepleie til eldre med atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens, depresjon og delir
- Lindrende omsorg
- Sykepleierens funksjon og oppgaver ved hjertestans i sykehus
- Ledelse og organisering av sykepleietjenesten på avdelingsnivå
- Svangerskaps- og barselomsorg
- Sykepleie til barn 


3:
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi
-     Epidemiologi
-     Apoplexia cerebri
-     Kreft
-     Sykdommer i fordøyelsessystemet
-     Endokrine sykdommer (se emne HSSPD10209)
-     Revmatiske sykdommer
-     Hudsykdommer
-     Alderspsykiatri med vekt på atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens, depresjon og delir
-     Pediatri
-     Psykiske lidelser hos barn og unge (atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser)
-     Hjerte- og Lunge Redning med bruk av halvautomatisk hjertestarter (DHLR)

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
-     Sykehusinfeksjoner
-     Smitteregimer
-     Pasienter med svekket immunforsvar
-     Infeksjonsforebygging i samfunnet

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Kriser
-     Sorg
-     Å møte det syke barnet

Sosiologi og sosialantropologi
-     Sykdom i et sosialantropologisk perspektiv
-     Kultur og helse
-     Totale institusjoner
-     Hospitalisering - depersonalisering og institusjonsalisering
-     Rolleteoriens nøkkelbegreper
      -     pasientrollen

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Pasientrettighetsloven
      - Barns særegne rettigheter (kap. 6)
-     Forskrift om barns rettigheter i helseinstitusjon

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudier, arbeid med oppgaver.

Praksis

Erfaring fra forebyggende helsearbeid, svangerskaps- og barselomsorg og pediatrisk sykepleie.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen (4 timer).
Ingen hjelpemidler tillatt.
Besvarelsen vurderes etter gradert skala A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programråd

Litteratur

Pensumlisten er oppdatert per 27.06.2012

1.
610.73 Gr
Kristoffersen, N. J., F. Nortvedt & E. A. Skaug (red.) (2005). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3 Kap. 25, s. 245-295
(45 s.)

2.
610.73 Kl
Almås, H. (red.) (2010). Klinisk sykepleie, bind 1, bind 2 (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-39136-9, 978-82-05-39135-5
Kap. 3: s.61-104, Kap. 11: s. 355-394, kap. 14: s.431-445, Kap. 22: s.103-132, Kap. 24: s.169-190. Kap. 27: s.261-284, Kap 32: s.401-437
(212 s.)

Artikkel I tidsskrift
Campinha-Bacote, J. (2002). The Process of Cultural Competence in the Delivery of Healthcare Services: a model of care. I: Journal of Transcultural Nursing, vol. 13, nr. 3, s. 181-184
(3 s.)

618.9200231 Gr
Grønseth, R., T. Markestad & A. M. Markestad (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie, 343 s. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1104-3.
Kap. 1- 4 s. 9-40, kap. 6 s. 51- 75, kap. 7 s. 81- 87, kap. 8 s. 89- 94, kap. 9 s. 95- 107, kap. 10 s. 111- 154, kap. 12 s. 181- 192
(132 s.)

618.2 Ny
Holan, S. & M. Hagtvedt (red.) ( 2010). Det nye livet: svangerskap, fødsel og barseltid. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0671-1
Kap. 3, 7, 8, 18, 19, 20, 21
(84 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N. J., F. Nortvedt & E. A. Skaug (red.) (2005). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk. 82-05-31605-8
Bind 4, Kap.26: s.184-189, 196-206
(17 s.)

610.73068 Or
Orvik, A. (2004). Organisatorisk kompetanse - i sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. 978-82-02-22650-3
Del I, Kap. 3: s. 70-92
(23 s.)

616.9940231 Kr
Reitan, A. M. & T. K. Schjølberg (red.) (2010). Kreftsykepleie : pasient - utfordring - handling. (2. utg.). Oslo: Akribe ISBN 82-7950-083-9. Kap 18: s.269-280, Kap 28: s.440-447, Kap 43: s.592-599
( 28 s.)

3.
618.9200231 Gr
Grønseth, R., T. Markestad & A. M. Markestad (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie, 343 s. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1104-3.
Kap. 16 s. 234- 247, kap. 17 s. 249- 264, kap. 19 s. 275- 285, kap. 20 s. 287- 298, kap. 22 s. 315- 318, kap. 26 s. 345- 349, kap. 29 s. 369- 377, kap. 30 s. 379- 382
(67 s.)

Artikkel i tidsskrift
Gustafson, Y. et al. (2002). Delirium hos gamla människor kan förebyggas och behandlas. I: Tidsskrift for den Norske lægeforening, 122 (8): 810-814
http://tidsskriftet.no/article/513576
(5 s.)

Høvik, M. F. og Plessen, K. J. (2010) Emosjonsregulering og motivasjon hos barn med AD/HD. Tidsskrift for den Norske lægeforening. Nr. 23.
http://tidsskriftet.no/article/2046912

613.04 Mæ
Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid. Oslo: Tano Aschehoug. ISBN 978-82-15-01608-5, h.
Kap. 2: s. 26-27, Kap. 3. 34-43, Kap. 4: s.45-57, Kap 13: s.149-162
(39 s.)

616.0252 No
Norsk resucitasjonsråd (2006). Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter. (5 rev. utg.). Stavanger : Åsmund S. Lærdal A/S ISBN 82-91823-58-8
(39 s.)

Norsk resucitasjonsråd (2010). Retningslinjer 2010. Bruk av hjertestarter (DHLR)
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/3.-DHLR-retningslinjer-2010.pdf
(s 1 og 2)

616.07 Ri
Ringstad, Ø. (2008). Arbeidsbok til det syke mennesket. Oslo: Akribe.
ISBN 978-82-79-50124-4

615.1 Si
Simonsen, T., R. L. & J. Aarbakke 2004. Illustrert farmakologi, bind 2 (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-949-6
Bind 1, Kap. 14
Bind 2, Kap.5, 6, 9,11:s. 215-227 og 231-237, kap. 12, 13

616.89 Sk
Skårderud, F., E. Stanicke og S. Haugsgjerd (2010). Psykiatriboken: sinn – kropp - samfunn. Gyldendal Norsk Forlag.
Kap. 27, s. 447-471, s. 481-486
(29 s.)

616.89 Sn
Snoek, J. E. & K. Engedal (2008). Psykiatri : kunnskap, forståelse, utfordringer. (3. utg.). Oslo: Akribe
ISBN 978-82-7950-131-2.
Kap. 12
(28 s.)

612 Wy
Wyller, V. B., Brodal, P. A. og Toverud, K. C. (2009). Det friske mennesket: cellebiologi, anatomi, fysiologi (2. utg.). Oslo: Akribe
Bind V Kap. 21: s.102-133
(32 s.)

616.07 Wy
Wyller, V. B., Brodal, P. A. og Toverud, K. C. (2009). Det syke mennesket: mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin. (2. utg.). Oslo: Akribe
Bind I Kap. 2: s. 116-120
Bind III Kap. 9: s.13-98, Kap. 10: s.101-137
Bind IV Kap.12: s.15-40, Kap.13: s.60-78,102-110,122-125 (13.1, 13.3, 13.5), Kap.16: s. 244-253 (16.2.5-16.2.10)
Bind V Kap.17: s.13-58, 65-70 (17.7), Kap. 18: s. 73-96 (18.1), s.108-121 (18.3), Kap. 21: s.221-223, 231-235 (21.2.8, 21.2.9)
Bind VI Kap. 23: s. 126-129 (23.7.7-23.7.8), Kap. 24: s.185-189 (24.4.1-24.4.3)
(298 s.)

4.
155.93 Fa
Falk, B. & A.-M. Smith (1999). Å være der du er: samtaler med kriserammede. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 82-7674-510-5.
Kap. 2: s.17-57
(41 s.)

302.5 Fy
Fyrand, L. (2005). Sosialt nettverk: teori og praksis. Oslo: Tano ISBN 978-82-15-00747-2
Kap.1: s. 40-45
(5 s.)

610.73089 He
Helgesen, A. K. (2005). "Det gjelder å finne et felles ståsted": norske sykepleieres erfaringer fra samhandling med eldre fremmedkulturelle pasienter på sykehjem.
Oslo: Ann Karin Helgesen.
s. 19-30, s. 67-86
(32 s.)

150 Hå
Håkonsen, K. M. (2009). Innføring i psykologi. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.
ISBN 978-82-05-39070-6
Kap. 15: s. 271-284
(14 s.)

303.482 Ma
Magelssen, R. (2008). Kultursensitivitet: om å finne likhetene i forskjellene. Oslo: Akribe
ISBN 978-82-7950-109-1
Kap. 1: s.17-25, Kap. 3: s.40-56, Kap. 4: s.57-67
(37 s.)

302.35 Re
Repstad, P. (2004). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Tano Aschehoug ISBN 978-82-15-00382-5
Kap. 4: s.47-81, Kap. 7: s.139-142, Kap 9: s.171-175
(44 s.)

306.462 Sv
Svensson, R., N. (2001). Samfunn, medisin, sykepleie Oslo: Ad notam Gyldendal ISBN 82-417-0944-7
Kap. 6: s.136 – 151
http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?&urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2008080604087
(16 s.)

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 02:39:42