Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSSPD20111 Sykepleie- helse, sykdom og lidelse II (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått:
- emne HSSPD10111 Grunnleggende sykepleiekunnskap (10 studiepoeng)
- emne HSSPD10211 Anatomi, fysiologi, biokjemi, mikrobiologi og hygiene (10 studiepoeng)
- emne HSFELSPD10 Innføring i profesjonell kommunikasjon, tverrprofesjonell samhandling og etikk (10 studiepoen)
- veiledet praksis i emne HSSPL40110 Grunnleggende sykepleie- praksis

Undervisningssemester

3. semester (høst) og 4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for generelle og spesielle sykdomsprosesser hos emnets utvalgte sykdommer
 • beskrive aktuelle prøver og undersøkelser og behandlinger ved emnets utvalgte sykdommer
 • identifisere sykepleierens funksjon og oppgaver
 • forklare sentrale psykologiske begreper
 • gjengi ulike perspektiver på samfunn, helse, lover og forskrifter

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • opptre i en nødsituasjon med livløs person i sykehus med bruk av halvautomatisk hjertestarter i henhold til nasjonale standarder
 • utføre sykepleieprosedyrer forsvarlig

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • kunne planlegge og gjennomføre ulike praktiske og teoretiske ferdigheter basert på relevant og ny kunnskap
 • ha utviklet kultursensitivitet i møte med andre

Innhold

1:
Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
- Fenomenet
  - lidelse
  - håp

2: 
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
-
Svangerskaps- og barselomsorg
- Sykepleie til barn
- Sykepleie til mennesker med varig endret livssituasjon
  - mennesker med kronisk sykdom
  - mennesker med kroniske smerter
  - mennesker med hjerneslag
  - mennesker med uhelbredelig kreft
Sykepleie til mennesker med:
- sykdommer i fordøyelsessystemet
- sykdommer i det endokrine system 
- revmatiske sykdommer
- hudsykdommer
- angst
- depresjon
- demens
- tvangslidelser
- eldre med atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens, depresjon og delir

- Ledelse og organisering av sykepleietjenesten på avdelingsnivå 

- Sykepleieferdigheter og prosedyrer:
  - infusjoner og transfusjoner
  - nedleggelse av ventrikkelsonde
  - sårstell
  - suging av luftveier
  - innleggelse av permanent kateter
  - injeksjoner
  - stell av SVK
  - innleggelse av PVK

3:
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi
-     Epidemiologi
-     Apoplexia cerebri
-     Cancer
-     Sykdommer i fordøyelsessystemet
-     Endokrine sykdommer (andre enn diabetes mellitus)
-     Revmatiske sykdommer
-     Hudsykdommer
-     Pediatri
-     Psykiske lidelser hos barn og unge (Asberger syndrom, ADHD og autisme)
-     Alderspsykiatri
-     Depresjon
-     Demens
-     Tvangslidelser
-     Hjerte- og Lunge Redning med bruk av halvautomatisk hjertestarter (DHLR)

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Avhengighet
-     Atferdsendring
-     Motivasjon
-     Empowerment
-     Utviklingspsykologi
-     Å møte det syke barnet

Sosiologi og sosialantropologi
-     Helse, sykdom og sykepleie i et kulturelt perspektiv
-     Totale institusjoner
-     Hospitalisering - depersonalisering og institusjonsalisering
-     Rolleteoriens nøkkelbegreper
      -     pasientrollen

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Pasientrettighetsloven
-     Barns særegne rettigheter (kap. 6)
-     Forskrift om barns rettigheter i helseinstitusjon

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: bruk av ikt, formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, ferdighetstrening, simulering, selvstudier, arbeid med oppgaver.

Praksis

2 uker PSH: Praktiske ferdigheter.

Observasjonspraksis tilknyttet tema barn.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Praktisk og muntlig prøve i sykepleieferdigheter. Studentene får i god tid før prøven oversikt over hvilke ferdigheter de kan prøves i og hvilke kriterier gjennomføringen vurderes etter. På prøvedagen trekker studenten blant de oppgitte ferdighetene.
  Tilbakemelding gis fra faglærer umiddelbart etter avlagt prøve.
  Gjennomføringen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Prøven kan avlegges tre ganger. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.
 • Obligatorisk oppmøte, jf Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorustudiet i sykepleie.
 • Test i DHLR ferdighet

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet / få eksamensresultatet registrert. Se Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold av 25.1.2010.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen (4 timer).
Ingen hjelpemidler tillatt.
Besvarelsen vurderes etter gradert skala A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programråd

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 29.06.2012

1.
610.73 Gr
Kristoffersen, N. J., F. Nortvedt & E. A. Skaug, red. (2011). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3 Kap. 25, s. 245-295
(45 s.)

2.
362.2 Ps
Almvik, A. & L. Borge (red.) (2006). Psykisk helsearbeid i nye sko, 261 s. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0392-1
Kap. 12 og 14
(24 s.)

610.73 Kl
Almås, H. (red.) (2010). Klinisk sykepleie, bind 1, bind 2 (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-39136-9, 978-82-05-39135-5
Kap. 3: s.61-104, Kap. 11: s. 355-394, kap. 14: s.431-445, Kap. 22: s.103-132, Kap. 24: s.169-190. Kap. 27: s.261-284, Kap 32: s.401-437
(212 s.)

Artikkel i tidsskrift
Brännström, B., A. Tibblin og C. Löwenborg (2000). Counselling groups for spouses of elderly demented patients: a qualitative evaluation study. I: International journal of nursing practice, Vol 6, nr. 4, s.183-191
(8 s.)

Artikkel I tidsskrift
Campinha-Bacote, J. (2002). The Process of Cultural Competence in the Delivery of Healthcare Services: a model of care. I: Journal of Transcultural Nursing, vol. 13, nr. 3, s. 181-184
(3 s.)

618.9200231 Gr
Grønseth, R., T. Markestad & A. M. Markestad (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie, 343 s. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1104-3.
Kap. 1- 4 s. 9-40, kap. 6 s. 51- 75, kap. 7 s. 81- 87, kap. 8 s. 89- 94, kap. 9 s. 95- 107, kap. 10 s. 111- 154, kap. 12 s. 181- 192
(132 s.)

618.2 Ny
Holan, S. & M. Hagtvedt (red.) ( 2010). Det nye livet: svangerskap, fødsel og barseltid. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0671-1
Kap. 3, 7, 8, 18, 19, 20, 21
(84 s.)

616.890231 Hu
Hummelvoll, J K. et al. (2004). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse, 614 s. (6. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31629-5
Kap. 5, 6, 7
(73 s.)

Artikkel tidsskrift
Irgens, A. (2000). Eksponeringsbehandling for angstlidelser i en psykiatrisk avdeling. I: Tidsskrift for den Norske lægeforening. Vol. 120, nr. 18, s. 2118-21 (3 s.)
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=136195

610.73 Gr
Kristoffersen, N. J., F. Nortvedt & E. A. Skaug, red. (2011). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 1 Kap 7: s. 282-285

610.73068 Or
Orvik, A. (2004). Organisatorisk kompetanse - i sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. 978-82-02-22650-3
Del I, Kap. 3: s. 70-92
(23 s.)

616.9940231 Kr
Reitan, A. M. & T. K. Schjølberg (red.) (2010). Kreftsykepleie : pasient - utfordring - handling. (2. utg.). Oslo: Akribe ISBN 82-7950-083-9. Kap 18: s.269-280, Kap 28: s.440-447, Kap 43: s.592-599
( 28 s.)

616.89 Sk
Skårderud, Haugsgjerd, Stanicke (2010): Psykiatriboken. Gyldendal Norsk Forlag
Kap1 Hva er psykisk lidelse
(8s)

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo : Akribe forlag.
www.ppsnett.no

Injeksjoner
Opptrekk av medikament fra ampulle (3 s.)
Opptrekk av insulin fra hetteglass (3 s.)
Opptrekking av medikament fra hetteglass med injeksjonsvæske (3 s.)
Opptrekking av medikament fra hetteglass med tørrstoff (3,5 s.)
Administrering av intramuskulære injeksjoner i overarmen (3 s.)
Administrering av intramuskulære injeksjoner i hoften (3,5 s.)

Administrering av intramuskulære injeksjoner i låret (3 s.)
Administrering av intramuskulære injeksjoner i setet (3 s.)
Administrering av subkutan injeksjon med lavmolekylær heparin (2,5 s.)
Administrering av subkutan injeksjon med insulin (2,5 s.)
Administrering av subkutan injeksjon (3 s.)

Katetrisering
Generelt. Permanent kateterisering (KAD) (2 s.)
Generelt. Intermitterende kateterisering (IK) (1 s.)
Generelt. Suprabubisk katetrisering (SPK) ( 1 s.)
Metoder og utstyr. Permanent katetrisering (KAD) ( 1 s.)
Metoder og utstyr. Intermitterende katetrisering (IK) (2 s.)
Metoder og utstyr. Suprabubisk katetrisering (SPK) ( 1 s.)
Metoder og utstyr. Bakterievandring og permanent kateterisering med lukket urindrenasje (1 s.)
Metoder og utstyr. Kateterballong (1 s.)
Metoder og utstyr. Permanent kateter - bruk av gel ved innlegging (1 s.)
Metoder og utstyr. Permanent kateter - fri drenasje (1 s.)
Metoder og utstyr. Permanent kateter - vannlatingstrang og blærespasme (1 s.)
Metoder og utstyr. Observasjoner av urin (1 s.)
Metoder og utstyr. Observasjoner og tiltak for å forebygge vannlatingsproblemer og urinveisinfeksjoner (1 s.)
Innsetting av permanent kateter på kvinne (KAD) Gjennomføring (2 s.)
Innsetting av permanent kateter på mann (KAD) Gjennomføring (2 s.)
Fjerning av permanent kateter på mann (KAD) Gjennomføring (1 s.)

Venekateter
Innleggelse av perifert venekateter (PVK) Gjennomføring (2 s.)
Stell av perifert venekateter (PVK) Gjennomføring (1 s.)
Fjerning av perifert venekateter (PVK) Gjennomføring (1 s.)
Generelt Perifert venekateter (PVK) - Komplikasjoner (1 s.)
Stell av innstikkstedet ved sentralt venekateter. Indikasjoner (2 s.)
Stell av instikkstedet ved sentralt venekateter (2 s.)
Sentralt venekateter (SVK) og subkutan veneport (VAP) - komplikasjoner ved innleggelse (0,5 s.)
Sentralt venekateter (SVK) og subkutan veneport (VAP) - komplikasjoner ved bruk (1 s.)

Infusjoner og transfusjoner
Klargjøring av infusjonsvæske med legemiddeltilsetning. Gjennomføring (2 s.)
Klargjøring av infusjonsvæske uten legemiddeltilsetning. Gjennomføring (1 s.)
Bestilling av blodprodukter. Gjennomføring (1 s.)
Henting og oppbevaring av blodprodukter. Gjennomføring (1 s.)

Kroniske sår
Generelle behandlingsprinsipper (1 s.)
Sårfasene (0,5 s.)
Arterielle sår (1 s.)
Arteriell sår typiske tegn (0,5 s.)
Venøse sår (1 s.)
Veneøs insuffisient - typiske tegn (1 s.)
Dokumentasjon (0,2 s.)
Forskning og utvikling (1 s.)

Metoder og utstyr. Innledning (0,5 s.)
Bandasjeutstyr og annet utstyr i sårbehandling (4 s.)
Kompresjonsbehandling ved venøse sår (1 s.)
Tiltak ved arterielle sår (1 s.)
Tiltak ved venøs insuffisiens (1 s.)

Suging av øvre luftveier hos voksne
Suging av nesesvelg og munnsvelg Gjennomføring (1 s.)

Nedleggelse og fjerning av sonde
Nedlegging av nasogastrisk sonde. Gjennomføring (4 s.)
Fjerning av nasogastrisk sonde. Gjennomføring (2 s.)

3.
Artikkel i tidsskrift
Avhengighet. (2006). I: Mot Rusgift. Rusgiftpolitisk tidsskrift. Nr. 4, s. 4-8, 14-17, 18-26
http://web3.custompublish.com/getfile.php/389141.546.rpaqfwqrrb/MotRusgift-4-2006-utg81.pdf?return=fmr.no
(15 s.)

618.9200231 Gr
Grønseth, R., T. Markestad & A. M. Markestad (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie, 343 s. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1104-3.
Kap. 16 s. 234- 247, kap. 17 s. 249- 264, kap. 19 s. 275- 285, kap. 20 s. 287- 298, kap. 22 s. 315- 318, kap. 26 s. 345- 349, kap. 29 s. 369- 377, kap. 30 s. 379- 382
(67 s.)

Artikkel i tidsskrift
Gustafson, Y. et al. (2002). Delirium hos gamla människor kan förebyggas och behandlas. I: Tidsskrift for den Norske lægeforening, 122 (8): 810-814
http://tidsskriftet.no/article/513576
(5 s.)

Artikkel i tidsskrift
Høvik, M. F. og Plessen, K. J. (2010) Emosjonsregulering og motivasjon hos barn med AD/HD. Tidsskrift for den Norske lægeforening. Nr. 23.
http://tidsskriftet.no/article/2046912

613.04 Mæ
Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid. Oslo: Tano Aschehoug. ISBN 978-82-15-01608-5,
Kap. 2: s. 26-27, Kap. 3. 34-43, Kap. 4: s.45-57, Kap 13: s.149-162
(39 s.)

616.0252 No
Norsk resucitasjonsråd (2006). Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter. (5 rev. utg.). Stavanger : Åsmund S. Lærdal A/S ISBN 82-91823-58-8
(39 s.)

Norsk resucitasjonsråd (2010). Retningslinjer 2010. Bruk av hjertestarter (DHLR)
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/3.-DHLR-retningslinjer-2010.pdf
(s.1-2)

616.07 Ri
Ringstad, Ø. 2008. Arbeidsbok til det syke mennesket. Oslo: Akribe. ISBN 978-82-79-50124-4

616.89 Sk
Skårderud, Haugsgjerd, Stanicke (2010): Psykiatriboken. Gyldendal Norsk Forlag.
Kap. 27 s. 447-471, 481-486, kap. 18 s.290-302, kap. 20 s. 334-340
(29 s.)

615.1 Si
Simonsen, T., R. L. & J. Aarbakke 2004. Illustrert farmakologi, bind 2 (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-949-6
Bind 1, Kap. 14
Bind 2, Kap.5, 6, 9,11:s. 215-227 og 231-237, kap. 12, 13

616.89 Sn
Snoek, J. E. & K. Engedal (2008). Psykiatri : kunnskap, forståelse, utfordringer. (3. utg.). Oslo: Akribe
ISBN 978-82-7950-131-2.
Kap. 12
(28 s.)

612 Wy
Wyller, V. B., Brodal, P. A. og Toverud, K. C. (2009). Det friske mennesket: cellebiologi, anatomi, fysiologi (2. utg.). Oslo: Akribe
Bind V Kap. 21: s.102-133
(32 s.)

616.07 Wy
Wyller, V. B., Brodal, P. A. og Toverud, K. C. (2009). Det syke mennesket: mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin. (2. utg.). Oslo: Akribe
Bind I Kap. 2: s. 116-120
Bind III Kap. 9: s.13-98, Kap. 10: s.101-137
Bind IV Kap.12: s.15-40, Kap.13: s.60-78,102-110,122-125 (13.1, 13.3, 13.5), Kap.16: s. 244-253 (16.2.5-16.2.10)
Bind V Kap.17: s.13-58, 65-70 (17.7), Kap. 18: s. 73-96 (18.1), s.108-121 (18.3), Kap. 21: s.221-223, 231-235 (21.2.8, 21.2.9)
Bind VI Kap. 23: s. 126-129 (23.7.7-23.7.8), Kap. 24: s.185-189 (24.4.1-24.4.3)
(298 s.)

4.
Artikkel i tidsskrift
Fabricatore, A. N. & T. A. Wadden (2003). Psychological Functioning of Obese Individuals. I: Diabetes Spectum. Vol.16, nr. 4, s. 245-252
http://spectrum.diabetesjournals.org/cgi/reprint/16/4/245
(7 s.)

302.5 Fy
Fyrand, L. (2005). Sosialt nettverk: teori og praksis. Oslo: Tano ISBN 978-82-15-00747-2
Kap.1: s. 40-45
(5 s.)

610.73089 He
Helgesen, A. K. (2005). "Det gjelder å finne et felles ståsted": norske sykepleieres erfaringer fra samhandling med eldre fremmedkulturelle pasienter på sykehjem.
Oslo: Ann Karin Helgesen.
s. 19-30, s. 67-86
(32 s.)

150 Hå
Håkonsen, K. M.( 2009). Innføring i psykologi, 340 s. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag ISBN 978-82-05-39070-6, Kap. 2, 4, 14, 15, 17, 23
(74 s.)

303.482 Ma
Magelssen, R. (2008). Kultursensitivitet: om å finne likhetene i forskjellene. Oslo: Akribe
ISBN 978-82-7950-109-1
Kap. 1: s.17-25, Kap. 3: s.40-56, Kap. 4: s.57-67
(37 s.)

302.5 Re
Repstad, P. (2004). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Tano Aschehoug ISBN 978-82-15-00382-5
Kap. 4: s.47-81, Kap. 7: s.139-142, Kap 9: s.171-175
(44 s.)

306.462 Sv
Svensson, R., N. (2001). Samfunn, medisin, sykepleie Oslo: Ad notam Gyldendal ISBN 82-417-0944-7
Kap. 6: s.136 – 151
http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?&urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2008080604087
(16 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 02:40:33