Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Kråkerøy.
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPD40310 Sykepleie til somatisk syke II (kir. avd.) (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emner avsluttet i 1. og 2. studieår.

Undervisningssemester

- 5. semester (høst) 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for patologiske tilstander og sykepleie til pasienter i kirurgisk avdeling
 • utføre individuell og kunnskapsbasert sykepleie til aktuelle pasienter i kirurgisk avdeling
 • gjøre rede for retningslinjer for legemiddelhåndtering
 • gjøre rede for medikamentell behandling
 • gjøre rede for hygienens betydning for å hindre smitteoverføring
 • beskrive innholdet i aktuelt lovverk og benytter dette i praksissituasjoner

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • administrere medikamenter forsvarlig, samt observere virkninger og bivirkninger
 • beherske grunnleggende og relevante sykepleieferdigheter / prosedyrer knyttet til pasienter i kirurgisk avdeling
  - preoperativ forberedelse av pasient
  - kliniske observasjoner i den postoperative fasen
 • anvende kunnskap om hygieniske prinsipper
 • kommunisere målrettet
 • beherske ulike kommunikasjonsferdigheter og kunne tilpasse disse til den enkelte pasient og medarbeider
 • identifisere behov for og utføre sykepleie til pasienter i kirurgisk avdeling basert på kliniske observasjoner
 • dokumentere data, behov for sykepleie, mål, tiltak og evaluering forsvarlig
 • utføre sykepleie i tråd med etiske og juridiske rammer

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • vise respekt i ord og handling overfor pasient og pårørende
 • kunne reflektere over og vurdere relevante etiske og juridiske problemstillinger
 • kunne planlegge og organisere eget arbeid
 • se betydningen av fagutvikling og klinisk forskning for utvikling av god praksis
 • se betydningen av refleksjon og veiledning for utvikling av fag og yrkesutøvelse
 • erkjenne og forstå betydning av samarbeid i helsetjenesten

 

Innhold

1. Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
-
Verdier, normer og holdninger i yrkespraksis med vekt på respekt, empati, medbestemmelse og taushetsplikt

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-
Bruk av forskning for å begrunne og diskutere faglige problemstillinger

Etikk
- Den etiske refleksjonsprosess knyttet til praksiserfaringer
- Etiske problemstillinger knyttet til praksiserfaringer

2. Sykepleiens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
- Å være akutt og kritisk syk
- Å være pasient i kirurgisk avdeling
- Dokumentasjon av sykepleie i aktuelt dokumentasjonssystem

Menneskets behov for tilfredsstillende sirkulasjon
- Ulike sjokktilstander
- Endringer i blodstatus

Menneskets behov for tilfredsstillende respirasjon
- Patofysiologiske endringer i respirasjonsmønster

Menneskets behov for tilfredsstillende inntak av væske og ernæring
- Kartlegging, vurdering og veiledning ved ernæringsproblemer

Menneskets behov for utskillelse av kroppens avfallsstoffer
- Kartlegging, observasjon og registrering av inntak og utskillelse av avfallsstoffer

Menneskets balanse mellom aktivitet, hvile og søvn
- Aktivitetens og søvnens betydning i kirurgisk avdeling

Menneskets behov for å utvikle og bevare sin identitet
- Fare for tap av kontroll
- Fare for endring av selvbilde

Menneskets behov for trygghet og sikkerhet
- Hygienens betydning i forhold til forebygging av infeksjoner, trygghet og opplevelsen av velvære
- Rutiner ved akutte situasjoner

Menneskets behov for sosial kontakt og det å være alene
- Skjerming versus sosial kontakt

3. Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige grunnlag
Anatomi, fysiologi og biokjemi 
- Fysiologiens betydning for å forstå sykdomsprosesser

Generell patologi/sykdomslære/patologi 
- Sykdom og behandling i kirurgisk avdeling
- Medikamentkunnskap og håndtering relatert til praksis

 Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 
- Bakterienes betydning i sykdomsprosesser
- Akutte og kroniske infeksjoner og sykdomstilstander
- Smitteregimer

4. Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag
 Psykologi og pedagogikk 
- Mestring
- Betydningen av informasjon og veiledning for samhandling og pasientens opplevelse av mestring

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 
- Samhandling med pasient og pårørende
- Samhandling med medstudenter og personale

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk 
- Gjeldende juridiske regler på praksisplassen

 

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: bruk av ikt, formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner. Studenten møter forberedt til veiledning ved å ha utarbeidet veiledningsgrunnlag, evt i form av refleksjonsnotat. Til refleksjonsgruppe medbringes refleksjonsnotat.

Praksis

9 uker: Én uke PSH. (8 uker praksisstudier i spesialisthelsetjenesten (kirurgisk avdeling).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen og vurdert praksis
Individuell skriftlig skoleeksamen (1 time) i Fronter. Ingen hjelpemidler tillatt.
Besvarelsen vurderes etter Bestått/Ikke bestått.

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

Ved ikke bestått vurdering av praksisperioden blir ikke individuell skriftlig eksamen registrert.
Både individuell skriftlig eksamen og praksisperiode må være vurdert til bestått for å få karakter i emnet. Det gis en samlet karakter.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer.

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programråd

 

Litteratur

Litteraturlisten oppdateres før studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 02:40:51