Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Kråkerøy.
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSSPD40609 Sykepleiens undervisende og ledende funksjon (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, deltid - kull 2009.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått følgende emner:

 • HSSPD10109 Grunnleggende sykepleiekunnskap (20 studiepoeng)
 • HSFELSPD10 Innføring i profesjonell kommunikasjon, tverrprofesjonell samhandling og etikk (10 studiepoeng)
 • HSSPD40109 Grunnleggende sykepleie - praksis (15 studiepoeng)
 • HSSPD10209 Sykepleie - helse, sykdom og lidelse I (15 studiepoeng)
 • HSSPD40209 Sykepleie til somatisk syke I (medisinsk avdeling) (15 studiepoeng)
 • HSSPD20109 Sykepleie - helse, sykdom og lidelsen II (10 studiepoeng)
 • HSSPD40509 Sykepleie til mennsker i hjemmet (20 studiepoeng)
 • HSSPD40409 Psykisk helsearbeid (15 studiepoeng)

Godkjent arbeidskrav i emne HSSPD30109 Sykepleie - forskning og samfunn (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

7. og 8. semester (høst og vår).

Innhold

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk 
-     Sykepleiens moderne historie

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-     Kunnskapsbasert sykepleiepraksis
-     Kritisk analytisk tilnærming til egen yrkesutøvelse og helsetjenester generelt
-     Fra novise til ekspert

Etikk 

 • Etiske utfordringer knyttet til ressursforvaltning
 • Anvendelse av yrkesetiske retningslinjer

 

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten
-     Ledelse og administrasjon
-     Alternative behandlings- og lindringsmodeller

3:
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi 
-     Anvendelse av kunnskap i utøvelse av sykepleie
-     Hjerte - lungeredning (DHLR)

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 
-     Anvendelse av kunnskap i utøvelse av sykepleie

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Veiledning og undervisning av studenter og medarbeidere
-     Profesjonelle relasjoner - "å ivareta seg selv"

 

Sosiologi og sosialantropologi
-     Anvendelse av kunnskap i utøvelse av sykepleie

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Helsepersonelloven: 
      -     Krav til organisering av virksomhet (kap.3)
      -     Ledelse av virksomheter og fordeling av myndighet

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudier, arbeid med oppgaver.

Praksis

10 uker: Én uke PSH samt 9 uker veiledet praksis i kommunehelsetjenesten.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe. Maks. 3000 ord.
Oppgaven vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programråd

Litteratur

Komplett litteraturliste vil foreligge innen 15. juni 2009.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 02:40:19