Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL10112 Sykepleie - fag og funksjon (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, heltid.

Undervisningssemester

1. semester (høst) for alle klassene.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studentene skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for menneskets grunnleggende behov relatert til alder, kjønn og helse, og hvilke komplikasjoner som kan oppstå når disse ikke kan dekkes
 • gjøre rede for aktuelle observasjoner og sykepleiehandlinger for å ivareta menneskets grunnleggende behov
 • gjøre rede for sykepleieprosessen, og beskrive hva som skal dokumenteres, hvordan dokumentere og hvorfor dokumentere i pasientjournalen
 • beskrive sykepleiens tradisjon og historie
 • beskrive kognitive prosesser

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • ivareta grunnleggende sykepleieferdigheter forsvarlig mht teknikk, sikkerhet og hygiene
 • anvende kunnskap om kroppens normale funksjoner til sykepleiefaglige vurderinger og tiltak

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • vise respekt og samarbeide med medstudenter og lærere i studiearbeidet
 • kunne skrive oppgave etter prinsipper for akademisk skriving
 • vise forståelse for at kunnskap i grunnleggende sykepleievitenskapelige, samfunnsvitenskapelige, medisinske og naturvitenskaplige tema har betydning for å gi god sykepleie

Innhold

(Nummereringen referer til Rammeplanens hovedemner)

1: 
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
- Omsorg for det hjelpetrengende mennesket og utvikling av kunnskap om kropp og sykdom i historisk perspektiv

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
- Sykepleie som fag og yrke
- Grunnleggende behov, -ressurser, -mestring, -livskvalitet, -helse
- Virginia Hendersons - og Joyce Travelbees sykepleietenkning
- Sykepleieprosess og dokumentasjon i sykepleie
  - datasamling, sykepleiediagnose, mål, tiltak, evaluering
  - samhandling
  - dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen

2: Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten

Sykepleie for å ivareta pasientens grunnleggende behov for:
  - å være ren og velstelt
  - respirasjon
  - sirkulasjon
  - væske og ernæring
  - utskillelse av avfallsstoffer
  - en jevn kroppstemperatur
  - hvile og søvn
  - seksualitet
  - sosial kontakt og det å være alene
  - å utvikle og bevare sin identitet
  - trygghet og sikkerhet
  - tro og mening

Sykepleieferdigheter og prosedyrer
  - forflytning av pasient
  - sengereiing
  - stell av pasient
  - fotstell
  - gi og ta bekken
  - puls, BT og temperatur
  - munnstell
  - hjelpe pasient å spise
  - livets sluttfase

4:
Psykologi og pedagogikk
- Persepsjon
- Hukommelse
- Læring
- Grupper
- Pedagogisk verktøy for planlegging og gjennomføring av undervisning og veiledning - en introduksjon

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert ift tema grunnleggende behov.

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, ferdighetstrening, bruk av ikt, simulering, selvstudier og arbeid med oppgaver.

Praksis

2 uker PSH (praksisstudier i høgskolens lokaler): Praktiske ferdigheter for å ivareta grunnleggende behov.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Praktisk og muntlig prøve i sykepleieferdigheter. Studentene får i god tid før prøven oversikt over hvilke ferdigheter de kan prøves i og hvilke kriterier gjennomføringen vurderes etter. På prøvedagen trekker studenten blant de oppgitte ferdighetene. Tilbakemelding gis fra faglærer umiddelbart etter avlagt prøve. Gjennomføringen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Prøven kan avlegges tre ganger.
 • Fire skriftlige notat/oppgaver for innlevering.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning, inkludert en obligatorisk studiesamtale, jf Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorustudiet i sykepleie.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer). Ingen hjelpemidler tillatt. Besvarelsen vurderes etter gradert skala, A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programråd

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 25.06.2012

1.
610.73 Gr
Dahl, K. og Skaug, E-A. (2011) Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon i sykepleie. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 2: Kap. 9
(45 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N.J. (2011) Helse og sykdom. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 1: Kap. 2: s. 35-60
(26s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N.J. (2011) Teoretiske perspektiver på sykepleie. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 1: Kap. 6: s. 213-227
(13 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N.J. og Nortvedt, P. (2011) Relasjonen mellom sykepleier og pasient I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 1: Kap: 3 s. 89-101
(11 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A. (2011) Om sykepleie I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 1: Kap. 1
(16 s.)

610.7309 Ma
Mathisen, J. (2006). Sykepleiehistorie. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 82-05-34951-7.
Kap. 1 - 3: s.13-84, Kap. 4: s. 89-99, s. 118-126, s. 160-175
(96 s.)

610.73072 Å
Nortvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B. og L.M. Reinar (2007). Å arbeide og undervise kunnskapsbasert - en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleierforbund.
Del 3: s. 39 - 65
(26 s.)

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. Oslo: Akribe forlag.
http://www.ppsnett.no
Sykepleierens journalføring:
Pasientjournalen (2 s.)
Pasientens rolle og rettigheter (2 s.)
Sykepleieplanen (3 s.)
Dokumentasjon i EPJ: Dokumentasjon - prosess og struktur (7 s.)

2.
610.73 Gr
Aagaard, H. (2011) Væske og ernæring. Sirkulasjon. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind. 2. Kap. 13, s. 161 - 199
(38 s.)

Artikkel i tidsskrift
Aagaard, H. (2005). Ernæring nedprioriteres ofte. I: Sykepleien. Vol. 93, nr. 17, s. 68-69
(2 s.)

Artikkel i tidsskrift
Aagaard, H. (2010). Mat og måltider i sykehjem. I: Sykepleien Forskning. Vol. 5, nr. 1, s. 37-43
(6 s.)
URL: http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/343824/artikkel_aagard_4002.pdf
(Lesedato: 06.06.2012)

610.73 Gr
Almås, H. og Berntzen, H. (2011) Sykepleie til pasienter med forstyrrelser i kroppstemperaturen. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind. 2. Kap. 12
(23 s.)

610.73 Gr
Bastøe, L. K. H. og Frantsen, A-M. (2011) Behovet for søvn og hvile. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind. 2. Kap. 16
(28 s.)

610.73 Gr
Bjørk, I. T. og Breievne, G. (2011) Kropp og velvære. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind. 2. Kap. 18
(29 s.)

610.73 Gr
Gamnes, S. (2011) Nærhet og seksualitet. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk., 21 (- seksualanatomi og fysiologi)
(26 s.)

610.73 Gr
Gjerland, A. (2011) Eliminasjon. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind. 2. Kap. 14
(58 s.)

610.73 Gr
Johansen, E. (2011) Sirkulasjon. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind. 2. Kap. 11
(32 s.)

610.73069 Lu
Lunde, P. (2011). Forflytningskunnskap: aktivisering, hjelp og trening ved forflytning. (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-41102-9
Kap. 2: s. 37-55, 3: s.55-63, 5: s. 85-125, 7: s.139-211
(138 s.)

610.73 Gr
Mathisen, J. (2011) Sykepleie ved livets avslutning. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3. Kap. 26 (til når døden inntrer)
(23 s.)

Artikkel i tidsskrift
Melheim, BG. (2007). Pasientopplevelser av måltidsfellesskap i sykehjem. I: Klinisk sygepleje, Vol. 21, nr. 2, s. 26-34
(8 s.)

610.73 Gr
Skaug, E-A (2011) Respirasjon. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 2: Kap. 10
(36 s.)

610.73 Gr
Skaug, E-A. (2011) Personlig hygiene. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind. 2. Kap. 17
(38 s.)

610.73 Gr
Smebye, K. L. og Helgesen, A. K. (2011) Kontakt med andre. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3. Kap. 20
(28 s.)

610.73 Gr
Solvoll, B-A. (2011) Identitet og egenverd. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3: Kap. 19
(23 s.)

613.2 So
Sortland, K. (2011). Ernæring: mer enn mat og drikke. (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1120-3.
Kap. 1-8, 12, 14, 15: s. 253-262, kap 16: 307-308
(138 s.)

610.73 Gr
Thorsen, R. (2011) Trygghet. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A (Red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3. Kap. 22
(26 s.)

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo: Akribe forlag.
http://www.ppsnett.no/

Aktivitet
Leiring i seng - sideleie. Gjennomføring (2 s)
Leiring i seng - flatt ryggleie. Gjennomføring (2 s.)
Høyt ryggleie - Fowlers leie. Gjennomføring (2 s.)

Ernæring
Servering av mat. Gjennomføring (3 s.)
Mating av pasient. Gjennomføring (4 s.)

Eliminasjon
Bruk av bekken (2 s.)
Bruk av spissbekken (1,5 s.)
Bruk av toalettstol (1,5 s.)
Bruk av urinflaske (2 s.)

Infeksjonsforebygging
Desinfeksjon
Instrumenter og utstyr: Arbeid på desinfeksjonsrom: Gjennomføring (1 s)
Aseptikk
Ren prosedyre: Gjennomføring (1 s.)
Håndhygiene
Håndvask. Gjennomføring (1 s.)
Hånddesinfeksjon. Gjennomføring (1 s.)
Hanskebruk
Rene engangs beskyttelseshansker. Gjennomføring (1 s.)

Hud og vev: Personlig hygiene
Sengebad i flatt leie (4 s.)
Sengebad i høyt sengeleie (4 s.)
Nedentilvask av kvinne og jente (2 s.)
Nedentilvask av mann og gutt (2 s.)
Tannpuss (2 s.)
Stell av tannproteser (3 s.)
Spesielt munnstell (2 s.)
Sengereing med pasient i seng - fra side til side. Gjennomføring (2 s.)
Respirasjon/Sirkulasjon: Vitale tegn
Auskultatorisk måling av blodtrykk på overarm. Gjennomføring (2 s.)
Ordinær pulstelling. Gjennomføring (1 s.)
Rektal temperaturmåling. Gjennomføring (1 s.)
Oral temperaturmåling. Gjennomføring (1 s.)
Aksillær temperaturmåling. Gjennomføring (1 s.)
Tympanisk temperaturmåling. Gjennomføring (1 s.)
Respirasjonstelling. Gjennomføring (1 s.)
Søvn
Tilrettelegging for nattesøvn i institusjon. Gjennomføring (1 s.)

4.
150 He
Helgesen. L.A. (2011). Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi (2.utg). Høyskoleforlaget AS. ISBN 978-82-7634-944-3
Kap. 2, 4, 5, 11
(86 s.)

371.39 Pe
Pettersen, R. C. (2005). PBL for studenten: en introduksjon til PBL for studenter og lærere,
(2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-00750-3; 978-82-15-00750-2.
Kap. 6: s. 141-146,7: s. 148-166
(23 s.)

808.066 Pe
Pettersen, R. C. (2008). Oppgaveskrivingens ABC: veileder og førstehjelp for høgskolestudenter, Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01302-2
(128 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 02:40:36