Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad.
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSSPL30112 Sykepleie- forskning og samfunn (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, heltid, for alle klassene.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått samtlige emner i 1. og 2. studieår.

Undervisningssemester

5. og 6. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for sentrale prinsipper for forsking
 • gjøre rede for sykepleierens ansvar i samfunnet
 • gjøre rede for juridiske rammer for utøvelsen av sykepleie
 • vurdere utøvelsen av sykepleie ved hjelp av samfunnsvitenskapelige teorier

Ferdigheter
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjennomføre et prosjektarbeid i samsvar med faglige, etiske og vitenskapelige prinsipper
 • drøfte sykepleiefaglige problemstillinger ved hjelp av relevant sykepleievitenskapelig og samfunnsvitenskapelig teori
 • reflektere kritisk over egen og andres yrkesutøvelse ved hjelp av forskningsbasert kunnskap

Generell kompetanse
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • formidle, muntlig og skriftlig, og drøfte faglige problemstillinger knyttet til utøvelsen av sykepleie
 • vurdere mulighetene og begrensningene for tverrfaglig samarbeid under yrkesutøvelsen

Innhold

(nummereringen refererer til rammeplanens hovedemner)

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
-     Sykepleiens utvikling - fra tradisjonelle omsorgsverdier til effektivitet og målstyring
-     Samarbeid med andre yrkesgrupper
-     Sykepleiens organisasjoner - Norsk Sykepleierforbund (NSF) som samfunnsaktør

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-     Sykepleiens forskningsfelt
-     Forskning og fagutvikling i praksis

Vitenskapsteori og forskningsmetode*
Forskningsprosessen
-    Vitenskapsteori
-    Design og validitet
-    Datainnsamling
-    Bearbeiding av data
-    Litteratursøk

Etikk*
-     Forskning i et etisk perspektiv

2:
Sykepleiens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten 
-     Helse, sykdom, og sykepleie i et samfunnsperspektiv 

4: Sosiologi og sosialantropologi
-     Sykdom i et sosiologisk perspektiv
-     Sosial systemer - nettverk og nettverksmobilisering i sykepleie
-     Pasientkulturen
-     Makt / avmakt i pasientrollen
-     Brukermedvirkning i et kritisk perspektiv
-     Organisasjoner - profesjonelle byråkratier
-     Profesjonssosiologi

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Prioriteringer og mål for helsetjenesten
-     Sentrale helsepolitiske målsettinger og virkemidler
-     Forholdet mellom offentlig og privat omsorg
-     Profesjonaliseringen i helsetjenesten
-     Brukermedvirkning i et kritisk perspektiv
-     Aktørene innen helse- og sosialtjenesten
-     Helse- og sosialsektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå
-     Helsepersonelloven: 
      -     Krav til helsepersonells yrkesutøvelse (kap. 2)
      -     Kvalitetsutvikling - Forskrift om intern kontroll i sosial- og helsetjenesten

* Temaene inngår i felles innholdsdel for helse- og sosialfagutdanninger, - fellesundervisning med øvrige bachelorutdanninger ved avdelingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet er undervisningen organisert både som profesjonsspesifikk undervisning for sykepleiestudentene og som fellesundervisning for bachelorstudentene ved Avdeling for helse- og sosialfag.

De første og siste ukene av emnet er profesjonsspesifikke, tre av ukene er felles for bachelorstudentene i sykepleie, barnevern, sosialt arbeid, vernepleie, arbeids- og velferdsfag og bioingeniør.

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, ferdighetstrening, bruk av ikt,  selvstudier, arbeid med oppgaver, gjennomføring av prosjektarbeid basert på egne innsamlede data, framlegg i seminargruppe, deltakelse i diskusjonsfora (Fronter), etterlesninger.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav beskrevet over er knyttet til felles innholdsdel for helse- og sosialfagutdanninger. Se * under Innhold/oppbygging.

Øvrige arbeidskrav: 

 • Fag-/ oversiktsartikkel på maks 3000 ord som utarbeides i gruppe under praksisstudiene i 5. semester. (gjelder for alle klasser). Artikkelen vurderes til godkjent / ikke godkjent og kan omarbeides én (1) gang.
  Alternativt:
 • Det gis rom for deltakelse i ansattes FoU prosjekter som et alternativ til arbeidskravet ovenfor. Dette forutsetter at studenten deltakelse samsvarer med arbeidsbelastningen ved utarbeidelsen av en oversiktsartikkel. Arbeidskravet vurderes til godkjent / ikke godkjent av prosjektleder.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning, jf Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorustudiet i sykepleie.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet / få eksamensresultatet registrert. Se Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold av 25.1.2010.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen og individuell hjemmeoppgave 

 • Individuell skriftlig eksamen (4 timer). Ingen hjelpemidler tillatt.
 • Individuell hjemmeoppgave (maks 1500 ord) som leveres på skriftlig eksamen.

Det gis en samlet vurdering etter karakterskala A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

·     Underveisevaluering

·     Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

·     Lærergruppe

·     Programråd

Litteratur

Oppdatert 10.10.2011

610.73071 Ut
Andersen, A.J.W, I.B. Larsen og O. Söderhamn, red. (2010). Utdanning til omsorg: i fortid, nåtid og framtid.
Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-40070-2. Kap. 7 og 10 (40 s.)

610.7309 Ma
Mathisen, J. (2006). Sykepleiehistorie : ideer - mennesker - muligheter . (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-05-34951-3. Kap 5. (92 s.)

Melby, K. (1990) Kall og kamp - Norsk Sykepleierforbunds historie. Oslo: Cappelen
URL: http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2010100508005
(Lesedato: 10.06.2011). s.305-311 (6 sider)

610.73068 Or
Orvik, A. (2004). Organisatorisk kompetanse - i sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo:
Cappelen Akademisk Forlag. ISBN 978-82-02-22650-3. Kap. 8 (40 s.)

610.73072 Bj
Bjørk, I.T. og M. Solhaug (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe.
ISBN 978-82-7950-123-7. Kap. 1-3, Kap. 8 (ca 80 s.)

300.72 Ja
Jacobsen, D. I. (2010). Forståelse, beskrivelse og forklaring: innføring i metode for helse- og
sosialfagene. (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-857-6
(280 s.)

2.

Selvvalgt litteratur, dvs. minimum fire vitenskapelige artikler som knytter tematikken i emnet til utøvelsen av sykepleie (vurderes i hjemmeoppgaven)

4.

303.482 Ma
Magelsen, R. (2008). Kultursensitivitet: om å finne likhetene i forskjellene. Oslo: Akribe Forlag.
ISBN 978-82-7950-109-1.Kap. 5 (17 s.)

302.5 Fy
Fyrand, L. (2005). Sosialt nettverk: teori og praksis. Oslo: Tano. ISBN 978-82-15-00747-2
Kap. 2 og 5. (65 s.)

302.35 Re
Repstad, P. (2004). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Tano Aschehoug
ISBN 978-82-15-00382-5.Kap. 8 (17 s.)

306.461 Sv
Svensson, R. (1998). Samfunn, medisin, sykepleie. Oslo: Ad notam Gyldendal
ISBN 978-82-417-0944-9
URL: http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2008080604087
(Lesedato: 10.06.2011). Kap. 2, 4 og 6, s.151-164 (69 s.)

362.1 Ha
Hallandvik, J. E. (2004). Helsetjeneste og helsepolitikk. Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 82-05-29909-9. Kap. 4-9 (163 s.)

658.4 Fl
Flermoen, S. (2001). Søkelys på organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 82-7674-747-7. Kap. 3-4 og 8. (79 s.)

344.04 Kj
Kjønstad, A. (2007). Helserett: pasienters og helsearbeidere. Oslo: Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-38071-4
Del IV. Kap. 1-5 (49 s.)

344.04 Mo
Molven, O. (2009). Helse og jus - en innføring for helsepersonell. Oslo: Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-05-39430-8. Kap. 16 (8 sider)

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 02:39:55