Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL40312 Sykepleie til somatisk syke II (kir. avd.) (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emner avsluttet i 1. studieår.

Undervisningssemester

- 3. semester (høst) klasse B
- 4. semester (tidlig vår) klasse D
- 4. semester (sein vår) klasse A
- 5. semester (høst) klasse C

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for patologiske tilstander og sykepleie til pasienter i kirurgisk avdeling
 • utføre individuell og kunnskapsbasert sykepleie til aktuelle pasienter i kirurgisk avdeling
 • gjøre rede for retningslinjer for legemiddelhåndtering
 • gjøre rede for medikamentell behandling
 • gjøre rede for hygienens betydning for å hindre smitteoverføring
 • beskrive innholdet i aktuelt lovverk og benytte dette i praksissituasjoner

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • administrere medikamenter forsvarlig, samt observere virkninger og bivirkninger
 • beherske grunnleggende og relevante sykepleieferdigheter / prosedyrer knyttet til pasienter i kirurgisk avdeling
  - preoperativ forberedelse av pasient
  - kliniske observasjoner i den postoperative fasen
 • anvende kunnskap om hygieniske prinsipper
 • kommunisere målrettet
 • beherske ulike kommunikasjonsferdigheter og kunne tilpasse disse til den enkelte pasient og medarbeider
 • identifisere behov for og utføre sykepleie til pasienter i kirurgisk avdeling basert på kliniske observasjoner
 • dokumentere data, behov for sykepleie, mål, tiltak og evaluering forsvarlig
 • utføre sykepleie i tråd med etiske og juridiske rammer

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • vise respekt i ord og handling overfor pasient og pårørende
 • kunne reflektere over og vurdere relevante etiske og juridiske problemstillinger
 • kunne planlegge og organisere eget arbeid
 • se betydningen av fagutvikling og klinisk forskning for utvikling av god praksis
 • se betydningen av refleksjon og veiledning for utvikling av fag og yrkesutøvelse
 • erkjenne og forstå betydning av samarbeid i helsetjenesten

 

Innhold

(nummereringen refererer til hovedemner i rammeplanen)

1.
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
-
Verdier, normer og holdninger i yrkespraksis med vekt på respekt, empati, medbestemmelse og taushetsplikt

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-
Bruk av forskning for å begrunne og diskutere faglige problemstillinger

Etikk
- Den etiske refleksjonsprosess knyttet til praksiserfaringer
- Etiske problemstillinger knyttet til praksiserfaringer

2.
Sykepleiens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
- Å være akutt og kritisk syk
- Å være pasient i kirurgisk avdeling
- Dokumentasjon av sykepleie i aktuelt dokumentasjonssystem

Menneskets behov for tilfredsstillende sirkulasjon
- Ulike sjokktilstander
- Endringer i blodstatus

Menneskets behov for tilfredsstillende respirasjon
- Patofysiologiske endringer i respirasjonsmønster

Menneskets behov for tilfredsstillende inntak av væske og ernæring
- Kartlegging, vurdering og veiledning ved ernæringsproblemer

Menneskets behov for utskillelse av kroppens avfallsstoffer
- Kartlegging, observasjon og registrering av inntak og utskillelse av avfallsstoffer

Menneskets balanse mellom aktivitet, hvile og søvn
- Aktivitetens og søvnens betydning i kirurgisk avdeling

Menneskets behov for å utvikle og bevare sin identitet
- Fare for tap av kontroll
- Fare for endring av selvbilde

Menneskets behov for trygghet og sikkerhet
- Hygienens betydning i forhold til forebygging av infeksjoner, trygghet og opplevelsen av velvære
- Rutiner ved akutte situasjoner

Menneskets behov for sosial kontakt og det å være alene
- Skjerming versus sosial kontakt

3.
Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige grunnlag
Anatomi, fysiologi og biokjemi 
- Fysiologiens betydning for å forstå sykdomsprosesser

Generell patologi/sykdomslære/patologi 
- Sykdom og behandling i kirurgisk avdeling
- Medikamentkunnskap og håndtering relatert til praksis

 Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 
- Bakterienes betydning i sykdomsprosesser
- Akutte og kroniske infeksjoner og sykdomstilstander
- Smitteregimer

4.
Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag
 Psykologi og pedagogikk 
- Mestring
- Betydningen av informasjon og veiledning for samhandling og pasientens opplevelse av mestring

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 
- Samhandling med pasient og pårørende
- Samhandling med medstudenter og personale

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk 
- Gjeldende juridiske regler på praksisstedet

 

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt, selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner. Studenten møter forberedt til veiledning ved å ha utarbeidet veiledningsgrunnlag, evt i form av refleksjonsnotat. Til refleksjonsgruppe medbringes refleksjonsnotat.

Praksis

9 uker: Én uke PSH. (8 uker praksisstudier i spesialisthelsetjenesten (kirurgisk avdeling).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Eksamen

Emnet har to deleksamener: Individuell skriftlig skoleeksamen og vurdert praksis

Deleksamen 1: Individuell skriftlig skoleeksamen (1 time) i Fronter. Ingen hjelpemidler tillatt. Besvarelsen vurderes etter gradert skala A - F.

Deleksamen 2: Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

Ved ikke bestått vurdering av praksisperioden blir ikke individuell skriftlig eksamen vurdert. Både individuell skriftlig eksamen og praksisperiode må være vurdert til bestått for å få karakter i emnet. Det gis en samlet karakter (A - F).

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer.

Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Underveisevaluering
- Sluttevaluering

Resultatene behandles i:
- Lærergruppe
- Programråd

 

Litteratur

Oppdatert 08.08.2011

Selvvalgt pensum, relatert til pasientgruppe ved praksissted og relevant for sykepleie, ca 20 sider

1.

174.2 Yr
Norsk sykepleierforbund. (2007) Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere : ICNs etiske regler. (Rev. Utg.) 44 s. Oslo : Norsk sykepleierforbund.
https://www.sykepleierforbundet.no/ikbViewer/Content/304808/Yrkesetiske%20retningslinjer.pdf
(Lesedato: 10.06.2011)

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo: Akribe forlag.
www.ppsnett.no
ICNs etiske regler for sykepleiere (4 s.)
NSFs yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (4 s.)

2.
610.73 Kl
Almås, H., D-G. Stubberud og R. Grønseth, red. (2010). Klinisk sykepleie 1. (4.utgave). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS
Kap. 8, 9, 10
(138 s.)

610.73 Kl
Almås, H., D-G. Stubberud og R. Grønseth, red. (2010). Klinisk sykepleie 2. (4.utgave) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.
Kap.19, 23, 26, 31
(114 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N. J., F. Nortvedt og E. A. Skaug, red. (2011). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3, 23 (mestring)
(ca. 30 s.)

Kapittel i bok
610.73 Sy
Rustøen, T og A. Stubhaug (2010). Smerter. I: U. Knutstad, red. Sykepleieboken 2. Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe. 978-82-7950-133-6
(39 s.)

3.
616.07 Ri
Ringstad, Ø. (2008). Arbeidsbok til det syke mennesket. Oslo: Akribe. ISBN 978-82-79-50124-4

Artikkel i tidsskrift
Simon, D. A., F. P. Dix og C. N. McCollum (2004). Management of venous leg ulcers. I: BMJ. Vol. 328, nr. 452, s. 1358-1362
http://www.bmj.com/cgi/reprint/328/7452/1358
(4 s.)

615.1 Si
Simonsen, T. R. L. og J. Aarbakke (2004). Illustrert farmakologi 2. (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 82-7674-949-6
Kap. 4
(15 s.)

616.07 Wy
Wyller, V. B., P. A. Brodal og K. C. Toverud (2009). Det friske
og det syke mennesket. Oslo: Akribe.
Det syke mennesket
Bind I, kap. 2.10
Bind II, kap. 6
Bind IV, kap. 13.6.1, 13.6.2, 16.1-16.2.4, 16.3-16.11
Bind V, kap. 17.5.2, 20 (s 151-179)
(150 s.)

4.

Artikkel i tidsskrift
Alasad, J. og M. Ahmad (2005). Communication with critically ill patients. I: Journal of advanced nursing. Vol. 50, nr. 4, s. 356 - 362
(7 s.)

Artikkel i tidsskrift
Grønnestad B.K. og A. Blystad (2004). Pasienters opplevelse av informasjon i forbindelse med en operasjon - en kvalitativ studie. I: Vård i Norden. Vol. 24, nr. 4, s. 4-8
(4 s.)

Artikkel i tidsskrift
Smedsrud, M. K., E. Hem og Ø. Ekeberg (2005). Psykologisk intervensjon etter traumer - gjør det vondt verre? I: Tidsskrift for Den norske lægeforening. Vol. 125, nr. 3, s. 828-1830
http://tidsskriftet.no/article/1222447

(2 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. nov. 2019 21:41:52