Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL40410 Psykisk helsearbeid (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudiet i sykepleie, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emner 1. studieår.

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i sykepleie, heltid:

- 3. semester (høst) for klasse C og klasse D
- 4. semester (tidlig vår) for klasse A og klasse B

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for utviklingen av helsetilbudet til mennesker med psykiske lidelser og symptomer
 • gjøre rede for sykepleierens rolle i psykisk helsearbeid
 • gjøre rede for symptomer på, og behandling av psykiske lidelser
 • gjøre rede for virkning og bivirkning av legemidler i behandlingen av psykiske lidelser
 • gjøre rede for ulike forklaringsmodeller for utvikling av psykiske lidelser og symptomer
 • gjøre rede for hvordan ulike psykiske symptomer og reaksjoner påvirker menneskets evne til å ivareta sine grunnleggende behov

Ferdigheter
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • kunne tilrettelegge for at mennesker med psykiske symptomer og reaksjoner får ivaretatt sine grunnleggende behov
 • være oppmerksom på egne reaksjoner i møte med mennesker med psykiske lidelser og symptomer
 • kunne kommunisere målrettet
 • kunne ta initiativ til og utføre forebyggende og helsefremmende sykepleie
 • kunne administrere medikamenter forsvarlig, samt observere virkninger og bivirkninger
 • kunne anvende forskningsresultater
 • kunne handle i tråd med gjeldende lovverk

Generell kompetanse
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • vise respekt i ord og handlinger overfor pasient og pårørende
 • kunne reflektere over og vurdere relevante etiske og juridiske problemstillinger
 • se betydningen av refleksjon og veiledning for utvikling av fag og yrkesutøvelse

Innhold

(nummereringen refererer til rammeplanens hovedemner)

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk 
-
Anvendelse av yrkesetiske retningslinjer
- Biologisk/medisinsk-, psykodynamisk-, og sosialpsykiatrisk/psykologisk (systemisk) forståelse av psykisk lidelse

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
- Ulike perspektiver på psykisk helse/psykisk lidelse
- Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal (EPJ)
- Veiledende behandlingsplaner

Etikk
- Etiske utfordringer i praksis 

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
- Fra psykiatri til psykisk helsearbeid

Sykepleie ved:
- Personlighetsforstyrrelser
- Psykoser
- Stemningslidelser
- Rusproblemer
- Spiseforstyrrelser
- Voldsproblematikk
- Selvskading
- Suicidalitet
- Seksuelle overgrep

Ulike tilnærminger i psykisk helsearbeid:
- Relasjonsarbeid
- Egostyrkende tilnærming
- Miljøterapi
- Boveiledning
- Arbeidstrening
- Kognitiv tilnærming
- Bruk av tvang

3.
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi
-
Sykdom og behandling av pasienter i psykisk helsearbeid
- Personlighetsforstyrrelser
- Psykoser
- Stemningslidelser
- Legemiddelbehandling ved psykoser og stemningslidelser

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 
-     Hygiene

4:
Psykologi og pedagogikk

- Selvbildeproblematikk
- Undervisning og veiledning av pasient og pårørende

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
- Relasjonsarbeid
- Målrettet kommunikasjon

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
- Lov om gjennomføring og etablering av psykisk helsevern:
  - Alminnelige bestemmelser (kap. 1)
  - Frivillig psykisk helsevern. Psykisk helsevern for barn og unge (kap. 2)
  - Tvungent psykisk helsevern (kap. 3)
  - Gjennomføring av psykisk helsevern (kap. 4)
- Individuelle planer
- Gjeldende juridiske regler ved praksissted

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt, selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner. Studenten møter forberedt til veiledning ved å ha utarbeidet veiledningsgrunnlag, evt i form av refleksjonsnotat. Til refleksjonsgruppe medbringes refleksjonsnotat.

Praksis

9 uker: Én uke PSH samt 8 uker veiledet praksis innen psykisk helsearbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav må være godkjent for å få eksamensresultatet registrert, se Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold av 25.1.2010.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

 

Eksamen

Vurdert praksis 
Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programråd

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 20.08.2012 (En tittel er endret fra listen som lå ute før studiestart. Endringen ble også varslet ved oppstart av emnet 16.08.2012).

Selvvalgt pensum, relatert til pasient-/brukergruppe ved praksissted og relevant for sykepleie, ca 20 sider

1.
362.2 Ps
Almvik, A. & Borge, A. (red.) 2006. Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0392-1
Kap. 2

616.890231 Hu
Hummelvoll, J. K. et al (2004). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31629
Kap 1, 2

616.89 Sk
Skårderud, F., Stanicke E. og Haugsgjerd S. (2010). Psykiatriboken: sinn – kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
Kap 1, 2, 3, 4, 5, 7
(64 s.)

2.
362.2 Ps
Almvik, A. & Borge, A (red.) 2006. Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0392-1
Kap. 1, 3, 4, 7, 8

Artikkel i tidsskrift
Antonsen, E.B. (2010). Veien tilbake til arbeidslivet: fleksibilitet versus byråkrati.
Sykepleien Forskning. Vol. 5, nr. 4, s. 278-284.
URL: http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/nyheter/nyhetsartikler/vis?p_document_id=563347
(Lesedato: 10.06.2011)
(6 s.)

Artikkel i tidsskrift
Bloch Thorsen, G.R. (2006). Selvskading og selvmord ... ingen selvfølge. Suicidologi. Vol. 11, nr. 1, s. 5-9
http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/suicidologi/2006-nr1/Bloch-Thorsen.pdf

362.2 Bø
Bøe, T.D. og Thomassen, A. (2007). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
Kap. 7, 8, 9, 11
(77 s.)

Artikkel i tidsskrift
Hansen, H.K., Thorsnes, T & Skjerve, J. (2009). Kvinners erfaring med partnervold - en kvalitativ studie. Fokus på familien. Vol. 37, nr. 2, s. 136-147
(11 s.)

362.29 Op
Helse- og omsorgsdepartementet (2008). Opptrappingsplanen for rusfeltet. Oslo: Departementet.
URL:
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00104/Opptrappingsplanen__104069a.pdf
(Lesedato: 10.06.2011)
Innledning s. 10-13, Kap. 3 s. 84-104, Kap. 4 s. 112-119
(42 s.)

616.890231 Hu
Hummelvoll, J K. et al. (2004). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. (6. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31629-5
Kap., 8, 9, 10, 11, 12, 16

Artikkel i tidsskrift
Rovik, A. M. (2005). Selvskading og miljøterapi : miljøterapeutiske utfordringer ved selvskadende atferd. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. Vol. 7, nr. 2, s.15-27

616.89 Sk
Skårderud, F., E. Stanicke og S. Haugsgjerd (2010). Psykiatriboken: sinn – kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
Kap. 8, 12, 21, 22 s. 371-396
(70 s.)

Artikkel i tidsskrift
Skårderud, F., Rosenvinge J. H. og Götestam, K. G. (2004). Spiseforstyrrelser—en
oversikt. Tidsskrift for Den norske lægeforening. 124 (15): 1938-1942. URL: http://tidsskriftet.no/article/1050522
(Lesedato: 10.06.2011)
(4s.)

Artikkel i tidsskrift
Vråle G.B. & Mjøsund, N. H. (2005). Terapeutisk fotfølging. Sykepleien. Vol. 93, nr. 5, s. 68-70
http://www.sykepleien.no/news/NewsShow.asp?NewsID=7187
(3 s.)

362.76 Ås
Aasland, M. W. (2009). "-si det til noen-": en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge. Kristiansand: Høgskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-594-0
Kap 1,4,5,7
(43 s.)

3.
615.1 Si
Simonsen, T., R. L. & Aarbakke, J. (2004). Illustrert farmakologi, bind 2 (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 82-7674-949-6
Kap. 3 s. 39 – 53
(14 s.)

616.89 Sk
Skårderud, F., Stanicke, E. og Haugsgjerd, S. (2010). Psykiatriboken: sinn – kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
Kap. 14, 15, 17, 19, 20 (- ss. 334-340), 23, 24, 26
(104 s.)

4.
362.2 Ps
Almvik, A. & Borge, L. (red.) (2006). Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0392-1
Kap. 10

616.890231 Hu
Hummelvoll, J. K. et al (2004). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31629-5.
Kap. 4, 14

344.04 Kj
Kjønstad, A. (2007). Helserett: pasienters og helsearbeideres rettsstilling. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31112-9
Del VI. Kap. 6-7

344.04 Mo
Molven, O. (2009). Helse og jus: en innføring for helsepersonell. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39430-8
Kap. 1

- Lov om gjennomføring og etablering av psykisk helsevern:
- Alminnelige bestemmelser (kap. 1)
- Frivillig psykisk helsevern. Psykisk helsevern for barn og unge (kap. 2)
- Tvungent psykisk helsevern (kap. 3)
- Gjennomføring av psykisk helsevern (kap. 4)

- Individuelle planer

616.89 Sk
Skårderud, F., Stanicke, E. og Haugsgjerd, S. (2010). Psykiatriboken: sinn – kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
Kap. 11 s. 168-176
(8 s.)

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 03:41:54