Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSTFS40108 Tverrfaglig samarbeid 1 (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (120 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Valgfrie emner på minimum 30 studiepoeng til sammen må være bestått.

Undervisningssemester

Emnet undervises i studiets tredje semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
ved avsluttet emne skal studenten kunne:

 • ha inngående kunnskaper om krav som stilles til helhetlig tjenesteyting i helse- og sosial sektoren
 • kunne analysere teoretiske problemstillinger om tverrfaglig samarbeid på systemisk, organisatorisk og relasjonelt nivå

Ferdigheter
ved avsluttet emne skal studenten kunne:

 • kunne identifisere faktorer som fremmer og hemmer samordning og tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren
 • kunne analysere konkrete arbeidssituasjoner i lys av systemiske, organisatoriske og relasjonelle faktorer
 • kunne ved hjelp av litteratursøk i internasjonale databaser, innhente og systematisere relevante studier innenfor området

Generell kompetanse
ved avsluttet emne skal studenten kunne:

 • kunne kritisk reflektere over faktorer som fremmer og hemmer samordning og tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren
 • ha innsikt i betydningen av ulike kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre tverrfaglig samarbeid

Innhold

 • Hvordan offentlig virksomheter er organisert
 • Hvilke verdier denne organiseringen reflekterer
 • Hvordan sektoren er i dynamisk utvikling gjennom endringsprosesser generert innenfra og utenfra
 • Prinsipper for organisering av offentlig tjenesteproduksjon
 • Utfordringer, dilemmaer og konflikter som preger offentlig forvaltning i dag og hvilke den vil møte i fremtiden.
 • Effektivitet i relasjon til brukerperspektiv
 • Kunnskap om og erfaringer med ulike organisasjonsformer og virkemidler
 • Verdier og mål som bakgrunn for metoder og teknikker
 • Noen sentrale policy-dokumenter
 • Konkrete samordnings- og samarbeidstiltak
 • Analyse av konkrete tiltak

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli gjennomført i løpet av ett semester. Emnet gjennomføres i form av samlinger på til sammen 12 undervisningsdager. Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn, og undervisningen gis som forelesninger, seminarer og grupper. Det vil bli gitt opplæring i IKT-basert læring. Denne undervisningsformen vil danne grunnlaget for veiledning som foregår i grupper under samlingene.

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Minimum 80 %  tilstedeværelse. Fravær på inntil 30 % kan kompenseres for ved innlevering av individuell arbeidsoppgave som dokumenterer kunnskap på det området som ikke er dekket av tilstedeværelse på undervisning. Høgskolen utformer en relevant oppgave. Fravær ut over 30 % godkjennes ikke uansett grunn.
 • Skriftlig innlegg til gruppe- eller plenumsdiskusjon (300-600 ord). Innlegget godkjennes av veileder. Ved "ikke godkjent" vil det legges til rette for én ny presentasjon.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen

Semesteroppgave

Emnet vurderes ved en individuell skriftlig semesteroppgave med et omfang på 3000 ord (+/- 10 %). Oppgaven vurderes etter karakterskalaen A - F.

Evaluering av emnet

Ved slutten av emnet vil emneansvarlig gjennomføre en muntlig evaluering av emnet sammen med studentene. Rapport om evaluering vil bli sendt studieleder.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 27.06.2012

Abbott, A. (1988): The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor, s. 33-58, The University of Chicago Press, Chicago and London.*

Dahle, R. og Thorsen, K. (2004): Nye vilkår for velferdstjenestene, I Dahle, R. og K. Thorsen: Velferdstjenesten i endring. Når politikk blir praksis. Fagbokforlaget, Bergen, s. 11-27.*

Donaldson, L.P. (2005): Collaboration Strategies. International Journal of Mental Health, vol.34, no. 1, Spring 2005, pp. 90-102. ISSN 0020-7411/2005. * 

Esping-Andersen, G. (2002): Towards the Good Society, Once Again? I Gösta Esping-Andersen, Duncan Gallie, Anton Hemerijck og  John Myles (red.): Why we need a New Welfare State. Oxford University Press, s. 1-25. ** (tilgjengelig som e-bok via ebrary)

Fauske, H. (2008): Profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål. I Molander, A og Terum, L.I. (red.): Profesjonsstudier, Universitetsforlaget, Oslo. *

Fimreite, A.L. og Lægreid, P. (2008): Byråkrati og partnerskap hånd i hånd? Om samordningsutfordringer i NAV, Notat 4-2008, Rokkansenteret (tilgjengelig på www.uib.no).**

Fineide, M.J. (2012): Controlled by Knowledge. A Study of Two Clinical Pathways in Mental Healthcare. 2012:19, Karlstad University Studies. Kapittel 2, s. 21-36.*

Glouberman, S. og Mintzberg, H. (2001): Managing the Care of Health and the Cure of Diseases - Part I & Part II. I Health Care Management Rev., 2001, 26(1), s. 56-92 Aspen Publishers, Inc. *

Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2002): Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget, Berger. Kapittel 2-5, 10-11.

Nylehn, B. og Støkken, A.M. (2002): De profesjonelle. Universitetsforlaget, Oslo. Kapittel 1-9.

Repstad, P. (red) (2004): Dugnadsånd og forsvarsverker: tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Oslo: Tano. Utvalgte kapitler.

Molander, A. og Terum L. I. (red.) (2008): Profesjonsstudier - Introduksjon. I Molander, A. og Terum, L.I. (red.): Profesjonsstudier, Universitetsforlaget, Oslo. *

Ramsdal, H. (2012): From hierarchical steering to dialogic governance? An analysis of four welfare state reforms in Norway.InA. Van Zanten, H. Ramsdal, J. Barroso, L. Miguel Carvalho og R. Freeman: "Knowledge, policy and regulation - public action in health and education", EDUCA - Associate Editor to the Institute of Education, University of Lisbon, a collection directed by António Nóvoa.*

Reeves, S., Lewin, S., Espin, S., og Zwarenstein, M. (2010). Interprofessional teamwork for health and social care. Wiley-Blackwell, Chichester.

San Martin-Rodriguez, L., M-D. Beaulieu, D. D'Amour, M. Ferrada-Videla (2005): The determinants of successful collaboration: A review of theoretical and empirical studies, Journal of Interprofessional Care(May 2005) Supplement 1: 132- 147. *

Willumsen, E. (red.) (2009): Tverrprofesjonelt arbeid i praksis og utdanning. Universitetsforlaget, Oslo.


Offentlige dokumenter:
St.meld. nr. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo.**

St.meld. nr. 16 (2010-2011). Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo.**

 

Anbefalt litteratur knyttet til oppfølging av Samhandlingsreformen:
Prop. 1 S (2009-2001). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2010. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo.**

Prop. 1 S (2010-2011). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2011. Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo.**

*Artikler og kapitler vil være tilgjengelig som pdf-filer i Fronter

**Artikler er tilgjengelig på regjeringen.no eller gjennom HIØs elektroniske abonnementer og kan lastes ned via biblioteket gjennom oppkobling til HiØ.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 02:40:56