Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1½ år

HSTFS40510 Tverrfaglig samarbeid 2 (Høst 2012–Høst 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (120 studiepoeng), kull 2010.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emnet HSTFS40108 Tverrfaglig samarbeid 1 (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

5., 6. og 7. semester (høst, vår, høst).

Innhold

Hovedfokus skal være hvordan tjenesteytere tilrettelegger for å nå målene om helhetlige tjenestetilbud gjennom tverrfaglig samarbeid. Studentene skal gjennom beskrivelser og analyser av konkrete eksempler på tverrfaglig samarbeid, skaffe seg et bredt erfaringsgrunnlag og referanseramme for hvordan andre har tilrettelagt dette. En viktig del av emnet vil være å se nærmere på erfaringene ved bruk av ulike organisatoriske modeller som behandlingslinjer og ansvarsgrupper. Det forventes at studentene for en stor del bidrar med eksempler fra egen praksis og fra datagrunnlaget til masteroppgaven. Også de erfaringene som for eksempel administratorer og forskere har med ulike modeller vil være viktige innspill i dette emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gis gjennom fire samlinger à to dager fordelt over de tre semestrene. I seminarer blir det lagt vekt på å hente inn personer som kan beskrive konkrete erfaringer med ulike tiltak. Dette kan være både praktikere og forskere. I tillegg forventes det at studentene selv på grunnlag av datasamlingen i forbindelse med sine egne masteroppgaver, kan presentere interessante eksempler. Seminarene vil også organiseres på en slik måte at studentene skal bidra med innspill og analyser på de eksemplene som presenteres. I den grad det er studentenes egne data som presenteres, vil slike seminarer være viktige tilbakemeldinger i forhold til masteroppgavene.

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • 80 % deltakelse i undervisning.
  • Tre muntlige presentasjoner over oppgitte temaer. Studenter og faglærer gir tilbakemelding.

Arbeidskravene må godkjennes av faglærer før studenten kan fremstile seg til eksamen.

Eksamen

Mappevurdering
Tre skriftlige oppgaver over samme tema som de muntlige framstillingene (se arbeidskrav over). De skriftlige arbeidene legges i en mappe som vurderes samlet til Bestått/Ikke bestått. Mappen skal ha et totalt omfang på 4500 ord (+/- 10 %).

Evaluering av emnet

Ved slutten av emnet vil emneansvarlig gjennomføre en muntlig evaluering av emnet sammen med studentene. Rapport om evaluering vil bli sendt studieleder.

Litteratur

Ejrnæs, M. (2004): Faglighed og tværfaglighed. Akademisk Forlag, København.

 

Hansen, G.V. (2007): Samarbeid uten fellesskap. Dr. Philos avhandling. Karlstad universitet,

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.

 

Hansen, G.V. og Ramsdal, H. (2005): Om sirkelens kvadratur. Psykisk helsearbeid møter

bestiller-utfører-organisasjonen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr. 1, vol 2.

 

Marshall, M., Gray, A., Lockwood, A. og Green, R. (1998): Case management for people

with severe mental disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 1998, Issue 2.

 

Marshall, M. og Lockwood, A. (1998): Assertive community treatment for people with severe

mental disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 2.

 

Scheuer, J.D. (2003): Patientforløb i praksis - en analyse af en idés oversættelse i mødet med

praksis. Handelshøjskolen i København: Samfundslitteratur.

 

Skærbæk, E. (2003): Anerkendelse, frihed og faglighed: en forskningsrapport. Del av

serien Rapport (Høgskolen i Østfold). Bind 5. Halden: Høgskolen i Østfold.

 

Listen vil bli oppdatert med aktuelle forskningspublikasjoner

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 02:41:11