Fakta om emnet

Studiepoeng:
45
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
2 år

HSTFS40610 Masteroppgave (Høst 2012–Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (120 studiepoeng), kull 2010.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Følgende emner må være bestått før studenten kan starte på masteroppgaven:

Tverrfaglig samarbeid 1 (15 studiepoeng)
Etiske perspektiver på brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid (10 studiepoeng)
Veiledning og utvikling i komplekse organisasjoner (10 studiepoeng)
Vitenskapsteori og metode (10 studiepoeng)

I tillegg må emnet Tverrfaglig samarbeid 2 og ett av valgemnene være bestått før studenten kan få vurdert sin masteroppgave.

Undervisningssemester

5., 6., 7. og 8. semester (høst - vår - høst - vår).

For studenter som avlegger valgfritt emne i løpet av masterstudiet, dvs. de som ikke har fått innpasset tidligere utdanning: Innlevering av masteroppgaven i løpet av 8. semester er innenfor normert studietid. 

 

Innhold

Masteroppgaven skal vise at studentene gjennom bruk av vitenskapelige metodiske tilnærminger belyser problemstillinger med relevans for tverrfaglig samarbeid og samordning. Oppgaven skal være et individuelt arbeid. Oppgaven stiller store krav til selvstendighet.

Undervisnings- og læringsformer

Fellesundervisning som er relevant for emnet, gis gjennom emnet Tverrfaglig samarbeid 2 (15. studiepoeng). Studentene får 20 timer individuell veiledning på masteroppgaven.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Metodepensum skal godkjennes av veileder innen nærmere angitt frist før studenten kan levere sin masteroppgave.

Eksamen

Masteroppgave og muntlig eksaminasjon

Masteroppgaven med påfølgende muntlig eksaminasjon vurderes etter karakterskalaen A - F. Muntlig eksaminasjon kan justere skriftlig karakter opp eller ned.

 

Det benyttes intern og ekstern sensor.

Oppgaven skal ha et omfang 30 000 ord (+/- 10 %). 

 

Besvarelser ut over oppgitt lengde vurderes til F (ikke bestått).

Evaluering av emnet

Ved slutten av emnet vil emneansvarlig gjennomføre en muntlig evaluering av emnet sammen med studentene. Rapport om evaluering vil bli sendt studieleder.

Litteratur

Studenten skal velge et pensum på 1000 sider med relevans for avhandlingen. I tillegg skal det velges et metodepensum på 500 sider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 02:40:23