Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSANE10112 Anestesisykepleiefaglige og samfunnsvitenskaplige emner (Vår 2012–Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i anestesisykepleie.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emne HSANE 10212 - Medisinske og naturvitenskaplige emner.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (vår og høst 2012).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emnet omhandler sykepleiefaglige og samfunnsvitenskaplige emner, samt grunnleggende anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse. Emnet er med å danne grunnlag for at studenten kan utøve faglig forsvarlig anestesisykepleie til pasienter i ASA gruppe I og II.

Kunnskaper:

Kandidaten

 • kan identifisere reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter, pårørende og   personalet ved akutt og- /- eller kritisk sykdom og ved undersøkelse, behandling og død
 • kan gjøre rede for forskning og fagutvikling som foregår innen anestesisykepleiefaget
 • kan identifisere og forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag hos stabile og mindre komplekse pasienter (ASA I ASA II)
 • kan vurdere sammenhengen mellom sykdom og skade og valg av anestesimidler og -metoder
 • skal ha kunnskaper om aldersdimensjonen og hvordan dette påvirker forberedelse, gjennomføring og avslutning av anestesien.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende avansert medisinsk utstyr som brukes i behandling av pasienter som trenger anestesi/sedasjon i ASA I ASA II
 • kan sikre adekvat ventilasjon og sirkulasjon gjennom å beherske grunnleggende tekniske ferdigheter
 • kan mestre samhandling og kommunikasjon med mennesker som skal til et kirurgisk inngrep
 • kan iverksette forebyggende og behandlende tiltak som lindrer lidelse og stress for pasient og pårørende
 • kan utvikle evnen til å observere, vurdere og handle velbegrunnet og i prioritert rekkefølge ut i fra pasientens grunnleggende behov

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere seg med sykepleiens teori- og verdigrunnlag som basis for utvikling av anestesisykepleie
 • kan ta ansvar for utøvelse av anestesisykepleie i spenningsfeltet mellom medisinsk teknologi og omsorgsfunksjon
 • kan ha et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten, og kunne se dette i sammenheng med ansvaret for å utøve anestesisykepleie, ledelse av eget fag og arbeid i team
 • kan bidra til nytenkning som sikrer yrkeskompetanse i anestesisykepleie og viser evne  og vilje til å bli veiledet

Innhold

 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom
 • Kompetanse og fagutvikling
 • Etikk
 • Rammefaktorer, organisering, ledelse og miljø

Kunnskaper i emnet HSANE10112 (Anestesisykepleiefaglige og samfunnsvitenskaplige emner) danner sammen med kunnskap fra HSANE10212 (Medisinske og naturvitenskaplige emner)grunnlaget for forståelse og innsikt i emnet HSANE10312 (Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse), og er et grunnlag for de kliniske emnene HSANEKL112 (trinn 1) og HSANEKL212 (trinn 2).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper.  I det teoretiske emnet og som grunnlag i PBL arbeidet tas det utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra studentenes egne kliniske problemstillinger.

Temaene vil i økende grad vektlegges i de kliniske emnene. Det stimuleres til refleksjon fra både lærere og praksisveiledere gjennomgående i hele studiet.

Praksis

Se HSANEKL 112 - Klinisk emne, trinn 1.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk tilstedeværelse. Fravær på mellom 10 og 30 % i teoriundervisningen må tas igjen ved at studenten må besvare en skriftlig oppgave. Ved fravær på mellom 10 og 30 % i klinikken vil høgskolen avgjøre ut fra studentens funksjonsnivå om studenten må ta igjen tid i klinikken. Fravær på mer enn 30 % kan ikke godkjennes.

Tema: Anestesisykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige emner:

 • Seminar med frammøteplikt, og med undervisningsansvar i tildelt tema innen etikk.
 • Individuelt refleksjonsnotat i etikk og jus på max 1000 ord.

Tema: Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse:

 • Test i avansert hjerte-lungeredning (AHLR).
 • Innlevering av to PBL-oppgaver.
 • Bestått avdelingens e-lærings test, leiring.
 • Test i grunnleggende anestesisykeplie.
 • Kritisk vurdering av en forskningsartikkel.
 • Bestått test farmakologi.

Alle arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Skriftlige arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides inntil to ganger. Det legges til rette for at studenter som får «ikke godkjent» på en eller flere av testene kan få et nytt forsøk. Obligatorisk deltagelse er underlagt ovennevnte regler for fravær. Avlagte arbeidskrav er gyldige samme periode som studieplanen.

Eksamen

Hjemmeeksamen med utgangspunkt i arbeidskrav. Studenten leverer to arbeider til vurdering. Arbeidene skal basere seg på temaer tidligere angitt. Det er ordbegrensninger knyttet til de to arbeidene. Totalt 6000 ord +/- 10 %. Et av arbeidene skal være basert på en selvopplevd situasjon fra praksis, det andre arbeidet skal ta utgangspunkt i en PBL oppgave gitt ved skolen. Det gis gradert karakter.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2)
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner

Litteratur

Se studieplanen for anbefalt litteratur for samtlige emner i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 00:40:31