Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSANE10212 Medisinske og naturvitenskaplige emner (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning for anestesisykepleie.

Undervisningssemester

1. semester (vår 2012).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap i patofysiologi, anestesiologi, intensivmedisin og akuttbehandling ved svikt i vitale funksjoner, og har utdypende kunnskaper om virkning og bivirkning av medikamenter og forstår farmakodynamiske og farmakokinetiske prinsipper
 • kan gjøre rede for kunnskap i relevante emner innenfor anestesiologi og kirurgi/intensivmedisin.
 • kan gjøre rede for mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte og kan anvende kunnskapen innen infeksjonsforebyggende arbeid.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap i patofysiologi, anestesiologi, intensivmedisin og akuttbehandling til å vurdere pasienter i ASA gruppe I-II som har behov for anestesisykepleie i ulike situasjoner
 • kan administrere medikamenter og ta ansvar for pasientens sikkerhet basert på farmakologiske kunnskaper
 • kan vurdere den enkelte pasients immunforsvar og se det i forhold til aktuelle smittestoffer og mulige smittemåter
 • kan vurdere fare for komplikasjoner, ta beslutninger og iverksette forebyggende og behandlende tiltak hos stabile pasienter i ASA gruppe I-II

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kritisk vurdere nyervervet kunnskap i behandling av pasienter som har behov for anestesi
 • kan ta ansvar for pasientens sikkerhet og beherske anestesisykepleie til pasienter med ASAI og ASAII
 • kan vurdere eget arbeid og benytte relevant forskning innenfor eget fagområde 

Innhold

  Fysiologi og patofysiologi

 • Grunnleggende farmakologi
 • Intensivmedisin og kirurgi
 • Mikrobiologi
 • Medisinsk utstyr
 • Anestesiologi

Kunnskaper i emnet  danner sammen med kunnskap fra HSANE10112 (Anestesisykepleiefaglige og samfunnsvitenskaplige emner) grunnlaget for forståelse og innsikt i emnet HSANE10312 (Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse, fordypning), og er et grunnlag for de kliniske emnene HSANEKL112 (trinn 1) og HSANEKL212 (trinn 2).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper og mappevurderingsordning. I HSANE10212 er det en klar intensjon i PBL- arbeidet, der utgangspunktet er aktuelle problemstillinger hentet fra praksis. Det er et mål å gjøre teorien praksisnær.

Praksis

Se HSANEKL 112

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk tilstedeværelse. Fravær på 10 % i teoriundervisningen og i PBL-gruppen må tas igjen ved at studenten må besvare en skriftlig oppgave. Fravær på mer enn 30 % kan ikke godkjennes.
 • Innlevering av tre PBL-arbeider. En i fysiologi. To i patofysiologi.
 • Bestått test i medisinsk utstyr.
 • Fremlegg som omhandler en selvopplevd situasjon som berører tema HSANE10212 (Medisinske og naturvitenskaplige emner).

Eksamen

6 timer skriftlig skoleeksamen i fysiologi/patofysiologi. Ingen hjelpemidler tillatt. Gradert karakterskala A-F, hvor karakteren F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2)
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner

Litteratur

Se studieplanen for anbefalt litteratur for samtlige emner i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 02:41:19