Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSANEKL112 Klinisk emne, trinn 1 (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i anestesisykepleie.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emne HSANE 10212 - Medisinske og naturvitenskaplige emner.

Undervisningssemester

1. semester (vår 2012).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

De kliniske studiene skal tilrettelegges slik at studenten etter endt praksisperiode har:

 • erfaring med og utviklet kompetanse i anestesisykepleie i forhold til hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner
 • praktisert og videreutviklet sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter under kyndig veiledning
 • tilegnet seg yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell

Kunnskaper

Kandidaten

 • har praktisert og videreutviklet sine kunnskaper, under kyndig veiledning og i direkte samhandling med pasienter
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon og samhandling med pasient, pårørende, operasjonsteam og ansvarlig avdeling.
 • har kunnskap om klargjøring, gjennomføring og avslutning av anestesi, eventuelle komplikasjoner som kan oppstå hos pasienter (ASAI og ASA II).
 • har tilegnet seg yrkesspesifikke kunnskaper  i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan observere, vurdere og forebygge komplikasjoner hos pasienter med behov for anestesi (ASAI og ASAII) og kan yte kompenserende hjelp ved svikt i vitale funksjoner
 • kan observere og vurdere pasientens opplevelser, ressurser og behov for anestesisykepleie og anestesi og sikre at behandlingen gjennomføres på en forsvarlig måte
 • kan mestre bruken av medisinsk-teknisk utstyr som benyttes under anestesien
 • kan samarbeide med andre yrkesgrupper tilknyttet behandling og pleie av pasienten

Generell kompetanse

Kandidaten

 • skal oppøve ansvarlighet. Kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • har forståelse og respekt for ulike menneskelige reaksjoner i forbindelse med pasienter som skal ha anestesi
 • har fått erfaring med og utviklet kompetanse i anestesisykepleie ved alle hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner

Innhold

Viktige temaer i emnet er:

 • Anestesisykepleierens ansvars- og funksjonsområde.
 • Forberedelse, mottagelse, gjennomføring og avslutning av anestesi til pasientkategori ASA 1 og 2.
 • Den gynekologiske pasient.
 • Den ortopediske pasient.
 • Den geriatriske pasient.
 • Pasienter med sykdommer i hjerte/kar.
 • Pasienter med endokrine sykdommer.
 • Anestesisykepleierens mellommenneskelige aspekt
 • Anestesisykepleierens problemløsende aspekt
 • Fagutvikling og undervisning
 • Administrasjon og ledelse

Undervisnings- og læringsformer

Det kliniske emnet vil fortrinnsvis foregå i anestesiavdelingen. Hensikten med praksisstudiet HSANEKL112 er at studenten skal utvikle funksjonsdyktighet som anestesisykepleier innen gitte avgrensede fagtemaer. Studenten skal vise progresjon, ta ansvar og i økende grad vise evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleie.

Praksis

Praksis vil foregå ved anestesiavdelingene i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad. Totalt 11 uker.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Skriftlig målsetning som er utarbeidet i løpet av de tre første ukene av praksis.
 • Refleksjonsnotat før evaluering. Notatet skal omhandle studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.
 • Obligatorisk tilstedeværelse. Ved fravær på mellom 10 og 30 % i klinikken vil høgskolen avgjøre ut fra studentens funksjonsnivå om studenten må ta igjen tid i klinikken. Fravær på mer enn 30 % kan ikke godkjennes.

Alle arbeidskrav må vurderes til "godkjent" samme semester og er gyldige i ett semester. Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Kriterier for ikke bestått praksis:

 1. Viser manglende respekt for pasientens eller de pårørendes menneskeverd, integritet og rettigheter.
 2. Bryter taushetsplikten.
 3. Viser manglende omsorg og etisk vurderingsevne.
 4. Tar ikke hensyn til pasient eller pårørendes behov.
 5. Viser sviktende teoretisk forståelse ( ASA 1 og 2) i forhold til: Observasjon, vurdering og tiltak ved planlegging/ gjennomføring og avslutning av anestesi.
 6. Feilvurderer pasientens tilstand og situasjon: innhenter ikke tilstrekkelige opplysninger, identifiserer ikke problemer, mangler kunnskaper, jobber uselvstendig og er urealistisk i sine vurderinger.
 7. Sviktende dokumentasjon.
 8. Mestrer ikke medisinsk utstyr.
 9. Tar ikke ansvar og unndrar seg pasient eller arbeidsoppgaver.
 10. Fungerer ikke i team.
 11. Fungerer ikke under stress.
 12. Viser manglende vilje til veiledning og selvrefleksjon.
 13. Tar ikke initiativ i læresituasjonene.  

Studenten har krav på muntlig og skriftlig tilbakemelding dersom det reises tvil om progresjonen i utdanningen. Denne tilbakemeldingen bør gis på et tidligst mulig tidspunkt. For øvrig gjelder § 5 i Forskrift for rammeplan for anestesisykepleie.

Sensorer er praksisveileder og fagansvarlig ved høgskolen. Ved karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden, inkludert alle arbeidskrav, avlegges på nytt.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2)
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner

Litteratur

Se studieplanen for anbefalt litteratur for samtlige emner i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:40:48