Fakta om emnet

Studiepoeng:
25
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF10311 Samhandlingskompetanse (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i arbeids- og velferdsfag.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 Etter gjennomført emne er studentene i stand til å:

 1. Gi en oversikt over aktuelle samarbeidspartnere
 2. Beskrive tverrfaglig samarbeid
 3. Gjennomføre kartlegging og avklaring
 4. Redegjøre for og beskrive generell veiledningsteori
 5. Beskrive tjenester av god kvalitet
 6. Reflektere over psykologiske emner av betydning for velferdsviteren
 7. Gjennomføre et prosjektarbeid med fokus på samhandling/tverrfaglig samarbeid
 8. Beskrive samhandling på system- og individnivå, og fag og yrkesetiske problemstillinger knyttet til dette
 9. Gjennomføre samtaler med brukere
 10. Formidle fagstoff skriftlig og muntlig

Innhold

 1. Samfunnskunnskap som beskriver samfunnets aktører innenfor velferdstjenestene, både offentlig og private
 2. Teori og forskning om betydning og gjennomføring av tverrfaglig samarbeid
 3. Trene på bruk av kartleggings- og utredningsverktøy
 4. Trening i veiledning; individuelt, gruppe og kollegaveiledning
 5. Kvalitetssystemer og kvalitetsarbeid
 6. Psykologiske emner (sosial- og personlighetspsykologi)
 7. Planlegge, organisere og gjennomføre prosjekt
 8. Samordning, koordinering og samarbeid som ulike tilnærminger i arbeids- og velferdsarbeid
 9. Samtaletrening og konflikthåndtering
 10. Skrive rapporter og oppgaver

 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i forelesninger, studentaktive seminarer, ferdighetstrening, prosjektarbeid, studentstyrt veiledet basisgruppeundervisning og bibliotekundervisning.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Individuell skriftlig oppgave på inntil 2000 ord. Godkjennes ved innlevering, og danner grunnlag for deler av muntlig eksamen.
 • Test i Fronter som vurderes til godkjent/ikke godkjent. 3 forsøk totalt.
 • Presentasjon i seminar av prosjektarbeid. Tilbakemelding i seminar.
 • Obligatorisk deltakelse i undervisning.
 • Obligatorisk deltakelse i 6 timer basisgruppeveiledning

Arbeidskravene er gyldig ett semester etter at de er godkjent.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig individuell eksaminasjon med utgangspunkt i læringsutbytte for emnet og utdyping av skriftlig oppgave. Ca 30 minutter. Ingen hjelpemidler er tillatt. Vurderes med karakteren A - F.

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og på kullets time

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 24.08.2011.

361.322 De
DeJong, P og I.K.Berg (2005). Løsningsskapende samtaler. Oslo: Gyldendal Akademisk
ISBN 82-05-33932-5

174 Fo
Eide, S. B. et al. (2011). Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. (2. utg.).
Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1003-9

361.65 Ar
Hernes, T., I. Heum og P. Haavorsen, red. (2010). Arbeidsinkludering: om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82- 05-39256-4
Kap. 7 (36 sider)

658.404 Je
Jessen, S. A. (2008). Prosjektledelse trinn for trinn: en håndbok i ledelse av små og Mellomstore prosjekter. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01365-7

361.32 So
Solheim, L. J. & B. Øvrelid (2001). Samhandling i velferdsyrke. Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 82-7674-445-1

362.10685 Og
Sosial- og helsedirektoratet (2005). -og bedre skal det bli! : nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten, 49 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet
(IS-1162) ISBN 978-82-8081-072-4
www.helsedirektoratet.no

371.4 Tv
Tveiten, S. (2008). Veiledning – mer enn ord (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0737-4

Psykologi for sosialt arbeid, barnevern og arbeids- og velferdsfag

150 Es
Banyard, P. et al., ed. (2010). Essential Psychology: a concise introduction. UK: Sage Publications ISBN 978-1847875389

152.4 Ha
Fischer, A. H., & A. S. R. Manstead (2008). Social functions of emotion, I: M. Lewis, J. Haviland, & L. Feldman Barrett, ed. I: Handbook of emotions (3rd ed.). New York: Guilford Press ISBN 978-15-9385-650-2

Gausel, N. (2011). The importance of emotions in social work: Thematic directions from a national conference. European Journal of Social Work. (in press)

Gausel, N., & C. W. Leach (2011). Concern for self-image and social-image in the management of moral failure: Rethinking shame. European Journal of Social Psychology (in press)

155.4 Op
Gulbrandsen, L.M., red. (2006). Oppvekst og psykologisk utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00950-6
Kapittel 10 (19 sider)

150.72 La
Langdridge, D. & G. Hagger-Johnson (2009) Introduction to Research Methods and Data Analysis in Psychology. (2nd ed.) England: Prentice Hall. ISBN 978-0131982031 Kapittel 1 (36 sider)

155.9042 La
Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion. A new synthesis. New York: Springer Publishing Company. ISBN 978-0-8261-1250-7
Kapittel 4 (14 sider)

Major, B., & L. O'Brien (2005). The social psychology of stigma. Annual Review of Psychology. Vol. 56, s. 393-421

Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin Company.
ISBN 0-395-08134-3
Kapittel 2 (8 sider)

Slater, A. & J. G. Bremner, ed. (2003). An Introduction to Developmental Psychology. Malden, Mass.: Blackwell Publishing. ISBN 978-0-631-21396-3
Kapittel 2 (29 sider)

Wilmshurst, L. (2008). Abnormal Child Psychology: a developmental perspective. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-95363-4
Kapittel 1 (23 sider)

Anbefalt tidsskrift:

Children & Society
Child and Adolescent Mental Health
Qualitative Research in Psychology

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 02:40:30