Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP10311 Innføring i psykologi og innføring i sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i barnevern.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 • beskrive sentrale psykologiske perspektiv og emner som er av betydning for barnevernfaglig arbeid
 • beskrive hvordan ulike kunnskapssyn får konsekvenser for hvordan man kan arbeide med barn og unge
 • tenke kritisk og vurdere psykologiske tema og tekster basert på flere perspektiver innenfor psykologien.
 • beskrive hvordan kunnskap om motivasjon og mestring kan anvendes ved planlegging og gjennomføring av sosialpedagogisk arbeid 
 • beskrive sentrale pedagogiske teorier
 • beskrive sentrale begrep innenfor sosialpedagogisk arbeid på institusjon for barn og unge (miljøarbeid/miljøterapi)
 • beskrive ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer i barn og unges oppvekstvilkår
 • redegjøre for Den systematiske arbeidsmodellens momenter: observasjon, kartlegging, vurdering, målformulering
 • planlegge og gjennomføre aktiviteter med barn og unge
 • anvende IKT og bibliotektjenester til informasjonsinnhenting.

Innhold

Emnet er konsentrert rundt to hovedområder som henger tett sammen:

Psykologi og sosialpedagogisk arbeid med barn og unge. Psykologiundervisningen omhandler utviklingspsykologi, sosialpsykologi og kommunikasjonspsykologi. Studentene skal videre i dette emnet tilegne seg kunnskap og ferdigheter i sosialpedagogisk arbeid med individer og grupper. Det gis en innføring i individuelle og miljømessige risikofaktorer i forbindelse med barn og unges oppvekstvilkår. Det gis også en innføring i grunnleggende pedagogisk teori. Systematisk og metodisk bruk av kartlegging og formulering av mål vil også være i fokus.  Studentene skal videre tilegne seg grunnleggende forståelse for miljøarbeid/miljøterapi. Dette innebærer blant annet forståelse for hvordan utvikling av egne verdier og holdninger har betydning for rollen som miljøarbeider/miljøterapeut. Gjennom emnet skal studentene utvikle ferdigheter i aktivitetsfaget.

 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, ferdighetstrening og veiledning. Hensikten med veiledning er å utvikle studentens refleksjonsevne slik at de blir i stand til å fungere som bevisste og reflekterte profesjonsutøvere.

Det er 7 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 1 individuell oppgave på inntil 2000 ord knyttet til hovedområdet psykologi. Skriftlig tilbakemelding. Oppgaven vurderes til godkjent, ikke-godkjent. Oppgaven kan omarbeides 1 gang.
 • Presentasjon i seminar av en planlagt og gjennomført aktivitet. Tilbakemeldinger og godkjenning gis i seminaret. Ved ikke godkjent gis det anledning til å presentere omarbeidet aktivitet 1 gang.
 • 1 gruppeoppgave på inntil 3000 ord knyttet til hovedområde sosialpedagogisk arbeid med barn og unge. Skriftlig tilbakemelding. Oppgaven er godkjent ved innlevering.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Deltakelse i ferdighetstrening

Arbeidskravene er gyldige i ett semester etter at de er godkjent. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers individuell eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt.
Vurderes etter karakterskala A - F.
Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og på kullets time

Litteratur

Miljøarbeid:

305.23 Bø
Bø, I. (21). Barnet og de andre: nettverk som pedagogisk og sosial ressurs, 387 s. (3. utg ). Oslo: Universitetsforl. ISBN 82-518-3911-4. (120 sider) Kap. 1, 3, 4, 5 og 6

372.19 En
Engelsen, B. U. (2006). Kan læring planlegges? : arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor, 278 s. (5. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-35596-5. (19 sider)
Kap. 5: Mål for opplæringen (s. 98-117)

370.15 Im
Imsen, Gunn (2005) Elevens verden, 536 s. (4. utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-00737-3 Kap 10,11 og 15 (84 sider)

306.43 Gj
Gjertsen, P.-Å. (2003). Sosialpedagogikk: grunnlagstenkning, kunnskaper og refleksjon, 265 s. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 82-7674-893-7. (123 sider) s. 15-138

616.89144 La
Larsen, Erik (2004). Miljøterapi med barn og unge: organisasjonen som terapeut, 181 s. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-00510-1. (170 sider)

306.43 St
Storø, J. (2008): Sosialpedagogisk praksis: det handler om hva du gjør. 193 s.. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01270-4

305.23 Fr
Säfvenbom, Reidar (2005). Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst: grunnbok i aktivitetsfag. Oslo:
Universitetsforlaget ISBN 82-15-0609-4 (105 Sider) Kap. 4, 6, 7, 8 og 9

362.7 Ti
Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten: en veileder Veileder / Barne- og likestillingsdepartementet (2006) Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet, 58 s.

Psykologi:

Banyard, P, Davies, M., Winder, B. and Norman, C. (2010) Essential Psychology. UK: Sage Publications

Fischer, A. H., & Manstead, A. S. R. (2008). Social functions of emotion, in M. Lewis, J. Haviland, & L. Feldman Barrett (Eds.), Handbook of emotions (3rd edn.). New York: Guilford Press

Gausel, N. (in press). The importance of emotions in social work: Thematic directions from a national conference. European Journal of Social Work.

Gausel, N., & Leach, C. W. (in press). Concern for self-image and social-image in the management of moral failure: Rethinking shame. European Journal of Social Psychology.

Gulbrandsen, L.M. (2006) Oppvekst og Psykologisk Utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 10 (19 sider)

Langdridge, D. and Hagger-Johnson, G. (2009) Introduction to Research Methods and Data Analysis in Psychology.England: Pearson Education Limited. Kapittel 1 (36 sider)

Major, B., & O'Brien, L. (2005). The social psychology of stigma. Annual Review of Psychology, 56, 393-421

Slater, A. and Bremner, G. (2003) An Introduction to Developmental Psychology. USA: Blackwell Publishing. Kapittel 2 (29 sider)

Wilmshurst, L. (2008) Abnormal Child Psychology: a developmental perspective. New York: Routledge. Kapittel 1 (23 sider)

Anbefalt tidsskrift:

Children & Society

Child and Adolescent Mental Health

Qualitative Research in Psychology

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:40:49