Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP30207 Praksis 3: Barnevernstiltak (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i barnevern.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i alle emner i andre studieår.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Innhold

Tiltaksarbeid i barnevernet. Forvaltning og saksbehandling i barnevernet. Lovgivning som er sentral for arbeidet i barnevernet. Juridiske aspekter i mer sammensatte sosialfaglige problemstillinger. Organisatoriske rammer. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Etiske dilemmaer.

Undervisnings- og læringsformer

Deltakelse i praksisstedets daglige arbeid, gjennomføre 10 veiledningstimer med praksisveileder og deltakelse på høgskolens innedag i praksis.

Praksis vurderes av praksisveileder og skoleveileder i eget skjema etter halv tid og av praksisveileder etter hele praksisperioden. Studenten leverer evalueringsskjemaet til skoleveileder senest en uke etter avsluttet praksis.

Praksis

11 ukers praksis med 30 timers arbeidsuke på praksisstedet. Selvstudier kommer i tillegg til dette.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Kvaliteten på utførelsen av praksisarbeidet må være godkjent av praksisveileder og skoleveileder gjennom en sluttvurdering.
  • Fravær må være innenfor godkjente grenser. For fravær: se Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
  • Ukentlig veiledning med praksisveileder må være gjennomført.
  • En skriftlig, individuell praksisoppgave på maks 5000 ord. Valg av tema og problemdefinering skal ligge innenfor fokusområdene til emnet. Oppgaven skal ta utgangspunkt i den systematiske arbeidsmodellen. Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studenten skriver oppgaven.

Alle arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes samme semester. Godkjente arbeidskrav er bare gyldige i samme semester som de er gjennomført. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, se 'Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie'. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Ved vurdering til 'ikke bestått', må alle arbeidskrav avlegges på nytt. Ved ikke godkjent på ett eller flere av arbeidskravene, må emnet avlegges på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Muntlig evaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og på kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 11.08.2011

658.31Sk

Skau, G. (2011) Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker, 167 s. (4.utg.) Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) (2002). Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO).
http://www.fobsv.no/

Minimum 3 vitenskapelige artikler med relevans for praksisstedet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 02:39:24